"heikkoja" English translation

FI

"heikkoja" in English

See the example sentences for the use of "heikkoja" in context.

Context sentences for "heikkoja" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishTämä ei kuitenkaan tarkoita, ettemmekö olisi havainneet asiakirjan heikkoja kohtia.
However, this does not mean that we have not noticed the document's weak points.
FinnishEmme voi hyväksyä komissiota, joka esittää tälle alalle näin heikkoja vastauksia.
We cannot approve a Commission that comes up with such feeble answers in this area.
FinnishJärjestelmässä on kuitenkin heikkoja kohtia, ja sitä on päivitettävä säännöllisesti.
However, the system does have weak points and it needs to be updated regularly.
FinnishEuroopan innovointiin liittyvät tulokset ovat olleet melko heikkoja tähän asti.
European scores in terms of innovation have remained rather poor until now.
FinnishYhteiskunnan patriarkaaliset rakenteet sen sijaan tekevät naisista heikkoja.
However, it is the patriarchal structures in society that make women weak.
FinnishTämä on ehdottoman tärkeää, koska tällä alalla olemme naiiveja ja heikkoja.
This is absolutely crucial because, in this area, we appear naive and weak.
FinnishNyt Kiinalla on tilaisuus parantaa heikkoja saavutuksiaan tällä alalla.
It is an opportunity for the country to improve its poor record in this area.
FinnishMeidän ei pitäisi sallia heikkoja lenkkejä unionin rajoja ympäröivien maiden ketjussa.
We should not leave weak links in the chain of countries surrounding our Union borders.
FinnishTämän autoritaarisuuden vuoksi Venäjällä on heikkoja instituutioita.
Some institutions in Russia are weak as a result of that same authoritarianism.
FinnishEn ole eläessäni kuullut yhtä heikkoja perusteluja. Nyt on korkea aika hoitaa asia kuntoon.
I have never heard such feeble excuses in all my life; it is time to get this done.
FinnishMekin olisimme voineet sanoa, että taloutemme ovat liian heikkoja eivätkä kestä kilpailua.
We, too, could have said that our economies were too weak and unfit for competition.
FinnishMonet ovat nälkäisiä ja heikkoja kuljettuaan halki Afrikan aavikoiden ja vuoristojen.
Many are hungry and weak after their journey through the deserts and mountains of Africa.
FinnishMitä seurauksia olisi sillä, että huomataan virheitä ja heikkoja kohtia?
Finally, what will the consequences be if you find errors and weak points?
FinnishMeidän ei pidä hyväksyä mitään heikkoja tiivistelmiä, jotka eivät vastaa vuoden 1991 asetusta.
We should not accept any poor substitutes which do not meet the decree of 1991.
FinnishPatentit suojaavat heikkoja: ne suojaavat keksijöitä niiltä, joilla on valta markkinoilla.
Patents protect the weak; they protect inventors against those who wield market power.
FinnishAids-virus on heikentänyt jo ennestään heikkoja Afrikan talouksia.
Already weak economies are being further weakened in Africa by the AIDS virus.
FinnishSe tapahtuu kuitenkin liian hitaasti ja vaatimukset ovat liian heikkoja.
However, things are going too slowly and the commitments are too weak.
FinnishAina jää heikkoja kohtia tai tapahtuu vahinkoa aiheuttavia iskuja, häiriöitä ja vikoja.
There will always be weak points, attacks, incidents and failures that will generate damage.
FinnishNe ovat aivan liian heikkoja, olkoon kysymyksessä politiikka tai turvallisuus.
They are much too weak, whether policy or security is at stake.
FinnishMaan demokraattiset instituutiot ovat heikkoja ja lehdistönvapaus on harvinaista.
Democratic institutions are weak and press freedom is scarce.

Other dictionary words

Finnish
  • heikkoja

Have a look at the Spanish-English dictionary by bab.la.