"heikkoudesta" English translation

FI

"heikkoudesta" in English

See the example sentences for the use of "heikkoudesta" in context.

Context sentences for "heikkoudesta" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishTätä ei pidä nähdä merkkinä heikkoudesta vaan pikemminkin osoituksena vahvuudesta.
We should not see this as a sign of weakness, but rather as one of strength.
FinnishEmme voi antaa tilanteen huonontua, sillä se olisi merkki Euroopan heikkoudesta.
We cannot let this situation rumble on, as it would then illustrate Europe' s lack of power.
FinnishTämä johtuu epäilemättä talouden heikkoudesta, varmasti, mutta myös maantieteestä.
This is no doubt related to the region's economic vulnerability, but also to geographical factors.
FinnishOlen pahoillani yhteisön diplomaattisten toimien heikkoudesta esimerkiksi Kyproksella ja Turkissa.
I regret the weakness of Community diplomatic action in Cyprus and Turkey, for example.
FinnishTämä johtuu valitettavasti pääasiassa komission puheenjohtajan heikkoudesta ja voimattomuudesta.
Unfortunately, this is essentially due to the fragility and powerlessness of its President.
FinnishSe, että euron kurssi on edelleen epävakaa, ei ole merkki yhtenäisvaluutan heikkoudesta.
The fact that the rate of the euro remains volatile is not a sign that the common currency is weak.
FinnishKomission reaktioiden heikkoudesta on täysi syy huolestua.
We have every reason to be concerned about the weakness of the Commission's reactions.
FinnishToisin kuin jotkut ajattelevat, tämä ei ole merkki heikkoudesta vaan päättäväisyydestä.
Contrary to what some people might think, this is not a sign of our weakness, but rather of our resoluteness.
FinnishTässä on kyse myös Euroopan parlamentin heikkoudesta.
This is also a matter of the weakness of the European Parliament.
FinnishEmme saa näyttää terrorismin torjunnassa merkkejä heikkoudesta.
We must not show any weakness when fighting terrorism.
FinnishMe vastaamme valvonnan heikkoudesta, komissio itse järjestelmän heikkouksista.
We are responsible for the weakness in the monitoring procedures, the Commission itself for the weaknesses in the system.
FinnishTämä viestittää mielestäni vahvuudesta eikä heikkoudesta.
That is a sign, in my view, of strength and not of weakness.
FinnishTämä päätöslauselma on esimerkki kavaluudesta ja heikkoudesta.
This resolution is an example of perfidy and weakness.
FinnishTässä nimenomaisessa tapauksessa puhuin "heikkoudesta".
In this specific case, I said 'a weakness' .
FinnishVoimme ottaa opiksemme keinojemme heikkoudesta, ja yhdyn siihen, mitä jäsen Obiols sanoi tästä asiasta.
There are lessons to be learned from the weakness of our resources and I support Mr Obiols i Germà's comments on this point.
FinnishMinun silmissäni tämä on muuten osoitus heikkoudesta.
As I see it, this is a sign of weakness.
FinnishTässä ei ole kyse EU:n yleisestä heikkoudesta ulkosuhteissa vaan Venäjän tyrannisoinnista ja kostotoimista Etelä-Kaukasuksella.
This is not about EU global weakness in foreign affairs, but about Russian bullying and revanchism in the South Caucasus.
FinnishTämä usein kuultu eurooppalainen moite Washingtonin suuntaan juontaa kuitenkin juurensa omasta perustavaa laatua olevasta heikkoudesta.
However, this familiar European reproach addressed to Washington is rooted in a fundamental weakness on our side.
FinnishOn selvinnyt, että hänen kuolemansa johtui olennaisesti lahjuksiin suostuneen Afganistanin armeijan ja poliisivoimien heikkoudesta.
It appears that his death was due essentially to the weakness of the Afghan Army and police, who succumbed to bribery.
FinnishTämä ei kuitenkaan johdu Yhdysvalloista, se johtuu Euroopan unionin poliittisesta ja turvallisuuspoliittisesta heikkoudesta.
That is not the fault of the USA, however, it is the result of political and, above all, security policy weaknesses in the European Union.

Other dictionary words

Finnish
  • heikkoudesta

Search for more words in the English-Arabic dictionary.