"herkkä" English translation

FI

"herkkä" in English

FI herkkä
volume_up
{adjective}

herkkä (also: hieno, hauras, hienostunut, heikko)
Kyseessä on herkkä tasapainottelu, mutta meidän on hoidettava tämä tehtävä.
It is a delicate balancing act, but it is our task and we have to do it.
Toinen herkkä asia koskee rahoituspalvelumarkkinoita.
A second delicate point concerns the financial services market.
On ymmärrettävää, että alueen luonto on herkkä ja haavoittuva.
It needs to be understood that nature and wildlife in the region are delicate and vulnerable.
Asia on herkkä, koska siinä kyseenalaistetaan vapaa liikkuvuus ja...
It is a sensitive issue, because it questions the notion of free movement and ...
Sen on vain oltava yhtä herkkä, kun tällaista tapahtuu jäsenvaltioissa.
It also needs to be just as sensitive when this is happening in Member States.
Arvoisa puhemies, Indonesian hallitus on herkkä kansainväliselle kritiikille.
Mr President, the Indonesian government appears to be sensitive to international criticism.
herkkä (also: haavoittuvainen)
Vesi on herkkä luonnonvara, jonka merkitys on korvaamaton.
Water is a vulnerable and invaluable natural resource.
On ymmärrettävää, että alueen luonto on herkkä ja haavoittuva.
It needs to be understood that nature and wildlife in the region are delicate and vulnerable.
Kyseessä on epäilemättä herkkä alue, sillä kotimaani on täysin riippuvainen yhdestä toimittajasta eikä vaihtoehtoja ole.
This area is definitely vulnerable, as my country is fully dependant on one supplier, without any other alternative so far.
herkkä (also: hauras, hapero, herkkätunteinen)
Sen saavuttaminen oli helpompaa kuin henkilöautojen osalta, koska kyseessä ei ole niin herkkä aihe.
It was not as difficult to achieve as in the case of cars, because this is not such an emotional subject.
herkkä (also: ärtyisä, herkkänahkainen)
herkkä (also: reagoiva)

Context sentences for "herkkä" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishKuten tiedätte, kyseessä on erittäin äärimmäinen, herkkä ja huolestuttava tilanne.
As you know, this is an extreme situation which is very fragile and very worrying.
FinnishTärkein seikka, johon meidän on keskityttävä, on kuitenkin herkkä turvallisuustilanne.
However, the key issue we must focus on is the volatile security situation.
FinnishJäsen Breyer ei ole myöskään liian herkkä, joten voitte sanoa sen myös hänelle.
Mrs Breyer is not squeamish either, so you can say it to her as well.
FinnishOlemme kaikki yhtä mieltä siitä, että Itämeri on ympäristöltään ainutlaatuinen ja herkkä alue.
We all agree that the Baltic Sea is a unique and fragile environmental environment.
FinnishRikosoikeus on herkkä osa-alue, jonka määrittelee tiukasti kansallinen kulttuuri ja historia.
Criminal law is an area which is strongly influenced by national culture and history.
FinnishTurvallisuuden ja vapauden välinen herkkä tasapaino on säilytettävä.
The fragile balance between security and freedom must be maintained.
FinnishEsitin kysymykseni, koska Ranskalle tämä on herkkä asia.
I asked the question because there is a certain sensitivity in France to this issue.
FinnishKäsiteltävänänne olevan kompromissipaketin tasapaino on hyvin herkkä.
The compromise package before you is very delicately balanced.
Finnish. - (LT) Fidžisaarten tilanne on erittäin herkkä sen jälkeen kun siellä on jälleen tehty vallankaappaus.
author. - (LT) The situation in Fiji is very tense after yet another coup d'état.
FinnishMaaperän suojeleminen on herkkä asia monelle Euroopan parlamentissa.
For many in this Chamber, soil protection is a sore point.
FinnishYmmärrän täysin, että rokottaminen on erittäin herkkä aihe.
I fully appreciate that vaccination is a very emotive subject.
FinnishToiseksi arktisen alueen ympäristö on poikkeuksellisen herkkä.
Secondly, the Arctic environment is exceptionally fragile.
FinnishOlen täysin samaa mieltä siitä, että tilanne on erittäin herkkä.
I can only agree that our situation is very fragile.
FinnishIrlannin rauhoituspiiri on tällainen erittäin herkkä alue.
The Irish box is one such area of very great sensitivity.
FinnishLuottamus on hyvin herkkä asia, ja sen palauttaminen kestää pitkään, vaikka sen voi menettää hetkessä.
Confidence is a very fragile thing and it takes a long time to recover it and it can be gone in a flash.
FinnishNahka on kuitenkin herkkä materiaali, jota hiki tai väärien puhdistusaineiden käyttö vahingoittaa helposti.
The guarantee your seller is referring to is the manufacturer's commercial guarantee for your computer.
FinnishSe on mielestämme aiheellista, koska siitä on tulossa enenevässä määrin herkkä poliittinen aihe eri puolella unionia.
We think this is necessary given the growing political sensitivity of this across the Community.
FinnishParlamenttimme asema on äärimmäisen herkkä.
The position of our Parliament remains extremely fragile.
FinnishToisaalta ympäristö on erityisen herkkä.
On the other hand, the environment is particularly fragile.
FinnishTodellisuudessa tilanne on erittäin herkkä.
The reality is that the situation is very fragile.