"huhtikuun lopussa" English translation

FI

"huhtikuun lopussa" in English

See the example sentences for the use of "huhtikuun lopussa" in context.

Similar translations for "huhtikuun lopussa" in English

lopussa adjective
English
lopussa adverb
English

Context sentences for "huhtikuun lopussa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishValko-Venäjällä järjestettiin maan paikallisneuvostojen vaalit huhtikuun 2010 lopussa.
Belarus held a round of elections to its local councils at the end of April 2010.
FinnishRahaston johtokunnan toinen kokous on määrä pitää New Yorkissa huhtikuun lopussa.
The second meeting of the Fund's board must take place in New York at the end of April.
FinnishHuhtikuun lopussa pidettävän OECD: n ministerikokouksen on määrättävä suunta.
The OECD ministerial meeting to be held at the end of April has to set out the course.
FinnishGjakovan vankilasta vapautettiin 143 vankia huhtikuun lopussa 2001.
At the end of April 2001, 143 prisoners were released from Jakova prison.
FinnishHallintoneuvoston seuraava kokous pidetään huhtikuun lopussa.
The next meeting of the Board of Governors will take place at the end of April.
FinnishEsitämme parlamentille tällaisen ehdotuksen huhtikuun lopussa.
We will be putting such a proposal to Parliament at the end of April.
FinnishSe tarkoittaa, että voimme käsitellä ihmisoikeuksia vasta huhtikuun lopussa, jolloin on liian myöhäistä.
This means that we can only deal with human rights issues at the end of April, which is too late.
Finnish. - (DE) Huhtikuun lopussa 53 prosenttia slovakialaisista vastusti vielä euron käyttöönottoa.
in writing. - (DE) At the end of April, 53% of Slovaks were still against the introduction of the euro.
FinnishKomissio esitteli ne huhtikuun 2005 lopussa.
The Commission presented them at the end of April 2005.
FinnishKohdistan toiveeni huhtikuun lopussa pidettävään maatalousministerien epäviralliseen kokoukseen ja käytännössä ministeri Künastiin.
I am putting my hopes in the unofficial meeting of agriculture ministers at the end of April, and quite specifically in Mrs Künast.
FinnishSaimme yhteisen kannan 2. huhtikuuta ja jo tänään - huhtikuun lopussa - se on valmis ja voimme tehdä päätöksen tänään.
We received the common position on 2 April and having completed our work on it today - at the end of April - we are now able to come to a decision.
FinnishPuolalle ja yhdeksälle muulla uudelle jäsenvaltiolle ilmoitettiin tämän vuoden huhtikuun lopussa Venäjän vientiä koskevien sääntöjen muutoksista.
Poland and the nine other new Member States were informed of the change in the rules on exports to Russia at the end of April of this year.
FinnishEuroopan nuorisofoorumin hallitus kääntyi huhtikuun lopussa valmistelukunnan puoleen ja vaati äänioikeus- ja vaalikelpoisuusikärajan alentamista 16 vuoteen.
At the end of April, the Council of the European Youth Forum addressed itself to the Convention, calling for the age for voting and standing for office to be reduced to 16.
FinnishSiksi toivon, että nämä vaatimukset otetaan riittävällä tavalla huomioon sosiaalipalveludirektiivissä, jonka komissio on ilmoittanut julkistavansa huhtikuun lopussa.
I hope, therefore, that these demands will be adequately taken into account in the social services directive that the Commission has announced for the end of April.
FinnishTavoitteena on, että tämä asia voitaisiin päättää huhtikuun lopussa samalla kun budjetista päätetään, niin että uudistuksen ensimmäinen vaihe astuisi voimaan ensi vuoden tammikuussa.
We aim to decide on this matter at the end of April together with our decision on the budget, so that the first stage of the reform can enter into force in January next year.
FinnishKuten edellä totesin, Genevessä järjestetään huhtikuun lopussa tärkeä kokous, jossa Euroopan parlamentin olisi mielestäni oltava edustettuna sovittavien järjestelyjen mukaisesti.
As I said before, an important meeting is going to take place in Geneva at the end of April, at which we believe the European Parliament should be represented according to the methods we agree.
Other dictionary words
Finnish
  • huhtikuun lopussa

More translations in the German-English dictionary.