"huhtikuuta" English translation

FI

"huhtikuuta" in English

See the example sentences for the use of "huhtikuuta" in context.

Context sentences for "huhtikuuta" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Finnish- (PL) Arvoisa puhemies, keskustelimme Zimbabwen tilanteesta 24. huhtikuuta 2008.
- (PL) Madam President, we discussed the situation in Zimbabwe on 24 April 2008.
FinnishÄänestys Caroline Lucasin mietinnöstä toimitetaan torstaina 22. huhtikuuta 2009.
The vote on the report by Mrs Lucas will take place on Wednesday 22 April 2009.
FinnishNeuvosto hyväksyi 21. huhtikuuta 2005 osittaisen yleisnäkemyksen tästä ehdotuksesta.
The Council reached a partial general approach on this proposal on 21 April 2005.
FinnishKaikkien ACTA-osapuolten 16. huhtikuuta antama yhteinen julkilausuma on varsin selvä.
The joint declaration of 16 April issued by all the ACTA parties is quite clear.
Finnish(ES) Arvoisa puhemies, Unesco juhlii 23. huhtikuuta Kirjan ja ruusun päivää.
(ES) Mr President, on Wednesday 23 April UNESCO is celebrating World Book Day.
FinnishÄänestys tästä päätöslauselmaesityksestä toimitetaan torstaina 23. huhtikuuta 2009.
The vote on this motion for a resolution will take place on Thursday 23 April 2009.
FinnishHaluaisin kiittää komission jäsentä 3. huhtikuuta annetusta suosituksesta.
I would like to thank the Commissioner for the recommendation adopted on 3 April.
FinnishNeuvosto hyväksyi verkoston komitean 10. huhtikuuta 2003 antamat suuntaviivat.
The Council endorsed the guidelines agreed on 10 April 2003 by the Network Committee.
FinnishIrlantia koskevia nykyisiä rajoituksia sovelletaan 19. huhtikuuta saakka.
The existing restrictions in relation to Ireland remain in place until 19 April.
FinnishÄänestys Silvia-Adriana Ţicăun mietinnöstä toimitetaan torstaina 23. huhtikuuta 2009.
The vote on the report by Mrs Ţicău will take place on Thursday 23 April 2009.
FinnishSe, mitä tapahtui 8. huhtikuuta, on valitettavaa, ja tuomitsen sen jyrkästi.
What happened on 8 April is deplorable and has, and had, my strongest condemnation.
Finnish   Arvoisa puhemies, 21. huhtikuuta toimitettiin budjettivaliokunnassa tärkeä äänestys.
   Mr President, 21 April saw an important vote held in the Committee on Budgets.
FinnishWienissä avataan 7. huhtikuuta rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus.
The Monitoring Centre for Racism and Xenophobia will open in Vienna on 7 April.
FinnishNeuvosto pyrkii siihen, että uusi luettelo voi tulla voimaan 1. huhtikuuta 1999.
The Council hopes the revised list can enter into force on 1 April 1999.
FinnishKokoukset järjestettiin Tukholmassa 14. maaliskuuta ja Brysselissä 26. huhtikuuta.
Meetings took place in Stockholm on 14 March and in Brussels on 26 April.
FinnishOdotamme, että komissio laatii kertomuksen aiheesta 30. huhtikuuta 2003 mennessä.
We expect a report from the Commission on this subject by 30 April 2003.
FinnishTänään 13. huhtikuuta on erityinen päivä, niin sanotun oikeudenkäynnin päivä.
Today is a special day, 13 April 2000, the date of the so-called 'trial' .
FinnishTämä maailmankuulu taiteilija pidätettiin 3. huhtikuuta ilman selvää syytä.
Here is a world-renowned artist, arrested on 3 April for no apparent reason.
FinnishOlen myös kuullut, että sosiaaliasiain neuvosto kokoontuu 15. huhtikuuta.
I have also heard that the Social Affairs Council will be meeting on 15 April.
FinnishKomission tehtävänä on tehdä ehdotus neuvostolle 20. huhtikuuta mennessä.
It is for the Commission to put forward a proposal to the Council by 20 April.

Other dictionary words

Finnish
  • huhtikuuta

Translations into more languages in the bab.la Vietnamese-English dictionary.