"huhujen" English translation

FI

"huhujen" in English

See the example sentences for the use of "huhujen" in context.

Context sentences for "huhujen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishHän toivoo huhujen vähenevän, kun hänen toimiensa tulokset ovat nähtävissä.
He hopes that once the results of his efforts are visible, the spreads will decrease.
FinnishPerusteettomia ja huhujen, jopa juorujen, siivittämiä syytöksiä on heitelty puolelta toiselle.
Unproven accusations are being fired off on the basis of rumour and hearsay.
FinnishKomission tarkkaavaisuus on lisääntynyt tiedotusvälineissä leviävien huhujen vuoksi.
It has also been alerted by increasing rumours in the media.
FinnishEmme saa toimia pelkkien syytösten, huhujen tai erilaisten eturyhmien toiveiden perusteella.
We should not act on the basis of mere allegations, rumours or various interest lobby groups.
FinnishHuhujen mukaan komissio tekee jo jotain tällaista.
Rumours have it that the Commission is already doing something of the kind.
FinnishHuhujen mukaan nainen oli pahoinpidelty Slovakiassa siksi, että hän oli puhunut unkaria puhelimeen.
They alleged that a woman had been mugged in Slovakia for speaking Hungarian while making a phone call.
FinnishHuhujen mukaan tietyt valtiot suhtautuvat epäileväisesti.
There are rumours that some countries are having doubts.
FinnishKuulemme ne kyllä jo huhujen ja puskaradion kautta.
We learn them already from the grapevine and the rumour mill.
FinnishTäysistunnon ei pitäisi olla paikka huhujen levittämiseen.
We should not stoop to peddle rumours in this chamber.
FinnishTässä kysymyksessä halusimme nimenomaan suurempaa avoimuutta huhujen sijaan, selkeyttä syytösten sijaan.
With this question we wanted greater transparency instead of rumours, greater clarity instead of recriminations.
FinnishKuusi ihmistä on jo kuollut, ja huhujen mukaan heistä irrotettuja elimiä myydään pimeillä markkinoilla.
Six people have already died, and rumours are also circulating about the removal of organs to be sold on the black market.
FinnishHuhujen mukaan Bishkekissä väkijoukkoa ampuneet tarkka-ampujat olivat uzbekistanilaisia ja tadžikistanilaisia palkkasotureita.
Rumour has it that the snipers who shot into the crowd in Bishkek were Uzbek and Tajik mercenaries.
FinnishHuhujen mukaan myös Alankomaiden kansalaista Zahra Bahramia kidutettiin ja olen pyytänyt, että asiaa tutkitaan.
Rumour has it that the Dutch citizen, Zahra Bahrami, was also tortured and I have asked for this to be looked into.
FinnishToinen huhujen levittäjä: rahoitusala.
A second source of propagation: the financial sector.
FinnishHuhujen mukaan se tapahtuisi huhtikuussa.
There were rumours it would be in April.
FinnishOnneksi te selvititte asian, mutta jo näiden huhujen ilmaantuminenkin oli jotakin sellaista, mitä ei voi katsoa ansioksenne.
Thank God you clarified that, but the mere fact that these rumours could surface is not something for which we can applaud you.
FinnishNeuvostosta kantautuneiden huhujen mukaan tiukemmatkin tavoitteet olisi mahdollista hyväksyä, jos ne olisivat ohjeellisia eivätkä sitovia.
There are whispers coming from the Council that higher targets might be acceptable if they were merely indicative, not mandatory.
FinnishYritykset ovat sijoittaneet pääkonttoreitaan Bahamasaarille, ja huhujen mukaan jotkut Euroopan komission virkamiehet tukevat kyseisiä yrityksiä.
There are firms that have their company headquarters in the Bahamas and it is rumoured that some European Commission officials are behind them.
FinnishOlemme tehostaneet turvatoimia, kuten teimme esimerkiksi viime joulukuussa, jouluna, kun Strasbourgin katedraali oli huhujen mukaan uhattuna.
We took a number of measures to increase security, particularly in December 2000, at Christmas, when there were rumours circulating that Strasbourg cathedral was a target.
FinnishHuhujen mukaan pääministeri Meles Zenawin hallitus vetää IGAD:in rikkomaan YK:n turvallisuusneuvoston Somalialle asettamaa aseidenvientikieltoa.
Rumours are spreading that the government of Prime Minister Meles Zenawi is dragging IGAD into violating the arms embargo imposed by the UN Security Council in Somalia.

Other dictionary words

Finnish
  • huhujen

In the English-Esperanto dictionary you will find more translations.