"huijareita" English translation

FI

"huijareita" in English

See the example sentences for the use of "huijareita" in context.

Context sentences for "huijareita" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishArvoisa puhemies, olemmeko me, Euroopan parlamentin jäsenet, muka kaikki huijareita?
Madam President, are we, the Members of the European Parliament, all fraudsters?
FinnishItse olen hänen kanssaan samaa mieltä yhdestä seikasta: huijareita on aina.
As for myself, I agree with her on one point: there will always be scoundrels.
FinnishOvatko EU:n poliitikot, virkamiehet ja kansalaiset patologisia huijareita?
Are the politicians, bureaucrats and citizens of the EU notorious fraudsters?
FinnishNe, jotka käyttävät doping-aineita urheilussa, ovat pelkkiä huijareita.
People who use illegal drugs in sport are nothing but cheats.
FinnishNämä yhtiöt ovat ahneita huijareita, jotka olisi pysäytettävä.
These companies are like predatory sharks and they should be stopped.
FinnishOvet ovat sepposen selällään huijareita varten, ja näin rohkaistaan epäsuorasti veropetoksiin.
We are flinging the doors open wide to such fraudsters and in so doing indirectly encouraging tax fraud.
FinnishJuuri sitä EU:n kansalaiset odottavat, ettekä onnistu siinä, jos kuuntelette näitä huijareita.
That is what Europe's citizens are expecting, and you will not succeed by listening to these charlatans.
FinnishTästä lähtien me palkitsemme huijareita, niitä, jotka rikkovat lupauksensa ja peukaloivat lukuja.
From now on, we will be rewarding cheats, those who break their promises and those who fiddle the figures.
FinnishLöyhä asenne tässä asiassa hyödyttää ainoastaan huijareita.
A lax attitude on the matter only benefits fraudsters.
FinnishMonet kuluttajat varovat ostosten tekemistä muista maista, koska he eivät tunne oikeuksiaan ja pelkäävät huijareita.
Many people are wary of cross-border shopping because they are uncertain of their rights and afraid of fraud.
FinnishTässä prosessissa on osallisena huijareita, jotka toimivat salaliitossa maan poliitikkojen kanssa petkuttaakseen yrittäjiä.
This process involves wide boys acting in cahoots with the country's politicians to dupe entrepreneurs.
FinnishKeskeistä on, ettei näitä huijareita auteta.
The thing is, not to give them a helping hand.
FinnishMutta ollaan rehellisiä -- sitä riittää, ja me olemme kuin poliisin erikoisyksikkö, paljastamassa huijareita.
But let's face it -- there's a lot of bunk, and we are like the bunko squads of the police departments out there, flushing out.
FinnishToisaalta sen tarkoituksena on paheksua huijareita ja hinnankorottajia, jotka yrittävät hyötyä euron käyttöönotosta.
In addition, it intends to denounce the practices of swindlers and those increasing prices who are cashing in on the introduction of the euro.
FinnishTämä mietintö on merkittävä toimenpide huijareita vastaan ja Euroopan sisämarkkinoiden kansalaisten ja yritysten puolesta.
This report signifies an important step against swindlers and in favour of the citizens and enterprises of the European Internal Market.
FinnishOlipa sääntelyjärjestelmämme miten tehokas ja laajalle ulottuva tahansa, aina on huijareita ja rikollisia, jotka rikkovat sääntöjä.
No matter how effective and wide-ranging our system of regulation, you are always going to get fraudsters and criminals who will break the rules.
FinnishMerenkulun alalla on nyt ja tulevaisuudessa huijareita, ja samoin on rahoitusalalla, jolla niistä ei koskaan päästä eroon.
There are, and always will be, scoundrels in the field of marine transport, and so too are there scoundrels in the financial sphere, which will never be rid of them.
FinnishOn tärkeää myös auttaa yrityksiä torjumaan huijareita parantamalla tiedonsaantia ja lisäämällä valistusta oikeussuojamekanismeja parantamalla.
It is also important to help businesses combat the scam by improving access to information and awareness raising by improving redress mechanisms.
FinnishOnko meidän suosittava huijareita kanankasvattajien sijaan, jotka ovat investoineet miljoonia euroja - eikä vähiten kotimaassani - tilanteen parantamiseksi?
Are we to favour fraudsters over farmers who have invested millions, not least in my own country, in order to improve the situation?
FinnishAivan ensiksi haluaisin vastata liberaaliryhmää edustavalle kollegalleni Riis-Jørgensenille ja korostaa, että säännöt ovat välttämättömiä, koska huijareita on.
First of all, I am keen, in response to my Liberal fellow-MEP, Mrs Riis-Jørgensen, to emphasise that rules are necessary because there are fraudsters.

Other dictionary words

Finnish
  • huijareita

Search for more words in the English-Dutch dictionary.