"huikeat" English translation

FI

"huikeat" in English

See the example sentences for the use of "huikeat" in context.

Context sentences for "huikeat" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishJos täysimittainen sisällissota puhkeaa, konfliktin kustannukset ovat huikeat.
If full-blown civil war breaks out, the costs of such a conflict are colossal.
FinnishEhdotuksesta seuraavat taloudelliset mahdollisuudet ovat todella huikeat.
The potential economic opportunities arising from this proposal are indeed huge.
FinnishSe innostaa valtavia ihmisjoukkoja ja siinä liikkuvat huikeat summat rahaa.
It is a source of inspiration for millions and huge sums of money are involved in it.
FinnishJokainen Alankomaiden kansalainen maksaa huikeat 267 euroa EU:lle joka vuosi.
Each Dutch citizen pays a staggering EUR 267 to Europe every year.
FinnishItse asiassa seuraavien 10 vuoden aikana työllisyyden on määrä kasvaa tällä alalla huikeat 15 prosenttia.
Indeed, over the next ten years, employment in this industry is set to increase by a massive 15%.
FinnishHuikeat tulot johtuvat tietysti Kiinan kasvusta ja erityisesti Lähi-idän tilanteesta, sodasta siellä.
The huge earnings are of course due to China’s growth, and, in particular, the situation in the Middle East, which is to say the war there.
FinnishHuikeat 87 prosenttia Yhdistyneen kuningaskunnan väestöstä ostaisi mieluummin yrityksiltä, jotka tekevät jotain myönteistä yhteisön hyväksi.
A staggering 87% of the UK population would rather buy from companies that do something positive for the community.
FinnishEuroopan koheesiopolitiikan kokonaisbudjetti on huikeat 347 miljardia euroa seitsemän vuoden aikana, mikä on enemmän kuin monilla kansantalouksilla.
The overall budget for the European cohesion policy is a staggering EUR 347 billion over seven years - larger than many economies, even.
FinnishKaikki nämä huikeat muutokset toteutetaan siten, ettei Euroopan parlamentilla ole pienintäkään tiedonsaanti- ja valvontamahdollisuutta.
All these breathtaking changes are taking place without Parliament being granted even the slightest opportunity to obtain information and exercise control.
FinnishSuurista kuljetuskustannuksista huolimatta syntyvät huikeat voittomarginaalit ovat myös vaikuttaneet tupakan salakuljetuksen voimakkaaseen lisääntymiseen viime vuosina.
Fantastic profit margins, despite the high transport costs, have also contributed to the massive increase in tobacco smuggling in recent years.
FinnishViime vuonna huikeat 43 000 ihmistä menetti henkensä Euroopan teillä, ja kuten komission jäsen jo totesi, heistä 8 000 oli jalankulkijoita, loukkaantumiselle alttiita tienkäyttäjiä.
Last year, a staggering 43 000 people lost their lives on Europe's roads and, as the Commissioner has already said, 8 000 of them were pedestrians, vulnerable road users.
FinnishPoliittisesti vaikeampi kysymys on viime vuoden käyttämättömät määrärahat, perustelujen mukaan huikeat 18 miljardia euroa eli 20 prosenttia koko budjetin loppusummasta.
A politically harder question is last year's unused appropriations, which, according to the explanatory statement, amount to the enormous sum of EUR 18 billion, or 20% of the entire budget.
FinnishSaavutettuaan huikeat kasvuluvut kasvavat taloudet alkavat nyt lujittaa asemiaan ja suojella itseään vallatakseen jokin päivä paikkamme, ellemme reagoi riittävän nopeasti.
Having achieved spectacular economic growth, the emerging economies are now consolidating and protecting themselves, with a view to overtaking us one day if we do not react quickly enough.

Other dictionary words

Finnish
  • huikeat

Even more translations in the Portuguese-English dictionary by bab.la.