"huippukokouksen" English translation

FI

"huippukokouksen" in English

See the example sentences for the use of "huippukokouksen" in context.

Context sentences for "huippukokouksen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishTiedän, että jotkut olivat pettyneitä ja turhautuneita huippukokouksen tuloksiin.
Some, I know, were disappointed and frustrated by the results of the World Summit.
FinnishEi työllisyys, vaan työttömyys oli Euroopan huippukokouksen aiheena Luxemburgissa.
The issue at the Luxembourg European Council was not employment but unemployment.
FinnishUskon, että asiasta keskustellaan jo Suomessa Lahden huippukokouksen yhteydessä.
I believe that this issue is being discussed in Finland at the Lahti Summit.
FinnishTämänkaltaiset aloitteet merkittiin Lissabonin huippukokouksen johtopäätöksiin.
These kinds of initiatives were recognised in the conclusions of the Lisbon summit.
FinnishYksi tämän huippukokouksen tavoitteista oli vauhdittaa alueellista yhdentymistä.
One of the objectives of this Summit was to promote regional integration in the area.
FinnishSiksi Tampereen huippukokouksen ja tämän päätöslauselman menestys on niin tärkeää.
That is why the success of the Tampere Summit and this resolution are so important.
FinnishKysymystä ei myöskään käsitelty lainkaan huippukokouksen avajaisistunnossa.
Nor was the matter raised at all during the open session at the summit meeting.
FinnishOlen juuri lähdössä Moskovaan, missä aloitamme huomisiltana huippukokouksen.
I am indeed leaving for Moscow, where the Summit is due to start tomorrow evening.
FinnishHaluaisin vielä esittää yhden näkökohdan, jonka toivon huippukokouksen toteuttavan.
I would like to make one point, however, in the hope that the summit will adopt it.
FinnishPyydämme teitä tämän vuoksi välittämään tämän viestin huippukokouksen osallistujille.
We therefore ask you to pass on this message to the participants at the summit.
FinnishMonet ovat laskeneet Kioton myönteisiin puoliin huippukokouksen tuloksen osalta.
Many people have placed Kyoto on the positive side of the balance-sheet of this summit.
FinnishTukholman huippukokouksen pitää sen sijaan osoittaa tietyt painopistealueet.
Instead, the Stockholm European Council should highlight certain prioritised areas.
FinnishHuippukokouksen on siirrettävä vastuu rahoituksen tarkistuksesta komissiolle.
The summit must pass the responsibility for this financial review to the Commission.
FinnishRauhanneuvottelut eivät edisty, kuten huomasimme edellisen ETYJ-huippukokouksen aikana.
The peace talks are making no headway, as we saw at the most recent OSCE summit.
FinnishTämän neuvoston huippukokouksen tunnuslauseen olisi oltava ”aikaa ei saa tuhlata”.
If this Council meeting had a motto, it would have to be 'there is no time to waste'.
Finnish(DA) Arvoisa puhemies, viime viikon huippukokouksen tulos oli historiallinen läpimurto.
(DA) Mr President, the result of last week's summit was an historic breakthrough.
FinnishKun tarkastelen huippukokouksen tuloksia, huomaan jo tältä osin jonkinlaisen kuilun.
When I look at the results of the summit, I can already see something of a gap here.
FinnishHuippukokouksen päätelmiä lukiessa tuntuu, että niistä puuttuu hieman terävyyttä.
When one reads the conclusions of the summit, they seem to be somewhat lacking in bite.
FinnishMiksi Ruotsi poistaa kestävän kehityksen vielä ennen huippukokouksen alkua?
Why is Sweden scrapping sustainable development even before the Summit has started?
FinnishTeemme vielä paljon työtä Laekenin huippukokouksen valmistelemiseksi ja sen jälkeen.
We still have a great deal of work to do on Laeken and on the situation post-Laeken.

Other dictionary words

Finnish
  • huippukokouksen

Translations into more languages in the bab.la English-Swedish dictionary.