"Huomattakoon" English translation

FI

"Huomattakoon" in English

See the example sentences for the use of "Huomattakoon" in context.

Context sentences for "Huomattakoon" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishHuomattakoon, että tässä ei ole kyse neuvottelusta, ei, kyse on ainoastaan keskustelusta!
And please note that we are not talking about negotiations here, just discussions.
FinnishHuomattakoon, että vapauttamista koskevat mieltymykset ovat asia erikseen.
It is important to differentiate between preferences for liberalisation.
FinnishHuomattakoon myös, että Ugandasta on saapunut viime viikkoina pakolaisia T?
I should also like to point out that, in recent weeks, refugees from Uganda have been arriving in Chad.
FinnishHuomattakoon, kuinka puheenjohtajavaltio Luxemburg on edistänyt tämän tuloksen saavuttamista.
I would like to draw attention to all that the Luxembourg Presidency has done to achieve that.
FinnishHuomattakoon, että vuonna 1990 toimineesta 52 kalankäsittelyaluksesta on jäljellä enää 14.
I should point out that of the 52 factory ships that existed in 1990, only 14 are still operational.
FinnishHuomattakoon, ettei puheenjohtaja maininnut sitä lainkaan.
I note that the President failed to refer to this agreement in any way.
FinnishHuomattakoon, että kyseistä ohjelmaa rahoitetaan kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmasta (CIP-ohjelma).
This programme is financed under the Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP).
FinnishHuomattakoon, että häntä on pidetty koko tämän ajan tutkintavankeudessa vaarallisten rikollisten joukossa.
It should be noted that he has been held in preventive detention since then, among dangerous criminals.
FinnishTämä huoli on aiheellinen, mutta huomattakoon, että talousarvion avulla EKR:lle myönnetyt varat voidaan teknisesti turvata.
This worry is real and it will be noted that the budget has technical means of safeguarding the credits allocated to the EDF.
FinnishHuomattakoon, että olosuhteilla, joissa eläimet kasvatetaan, on ratkaiseva merkitys tartuntatautien leviämisen kannalta.
It must be understood that the conditions in which animals are reared play an important role in the spread of infectious diseases.
FinnishHuomattakoon, että kaikkiin näihin rikkomuksiin syyllistyttiin siitä huolimatta, että Kreikka soveltaa täysimääräisesti Schengenin säännöstöä.
It should be pointed out that all these violations have taken place despite Greece's full participation in the Schengen acquis.
FinnishHuomattakoon, että tässä ei ole kyse varsinaisista salaisista selityksistä, vaan jostain sellaisesta, mitä ei ole vielä julkistettu.
And it should be pointed out that we are not talking here about secret declarations as such, but simply something which has not yet been published.
FinnishHuomattakoon, että näiden tuomioistuinten lakkauttaminen kuuluu Turkin seuraavassa lainsäädäntöuudistuspaketissa suunniteltuihin toimenpiteisiin.
We note that the abolition of these courts is among the measures envisaged in the next package of legislative reforms announced in Turkey.
FinnishHuomattakoon, että tämä on merkittävä askel kohti poliittisesti etenevää Eurooppaa.
I believe that this is a first, and I want to underline that this is a major step forwards in building a Europe which moves ahead by political means.
FinnishHuomattakoon, arvoisa komission jäsen, että Belgia ei ole vieläkään tiedottanut julkisesti niistä yrityksistä, jotka käyttivät dioksiinin saastuttamaa rehua.
It should also be noted, Mr Commissioner, that it hasn't yet made known those companies which used dioxin-contaminated cattle feed.
FinnishHuomattakoon kuitenkin, että siitä lähtien kun uusi transatlanttinen toimintaohjelma otettiin käyttöön vuonna 1995, suhteen mekanismit ovat toimineet hyvin.
However, I note that since the launch of the New Transatlantic Agenda in 1995 the mechanisms of the relationship have served us well.
FinnishRenkaiden kehitys- ja testaustyötä on tehty jo pitkään, ja huomattakoon, että ensimmäiset turvallisempaa öljyä sisältävät renkaat ovat jo markkinoilla.
For a long time now development and testing work has been conducted on tyres, and, indeed, the first tyres containing a safer oil are already on the market.
FinnishHuomattakoon kuitenkin, että Bulgarian viranomaisten taholta tarvitaan jatkuvia ja tietoista ponnistelua kunnes täydellinen integraatio saavutetaan.
Nonetheless, it should be pointed out that there needs to be a constant and conscious effort on the part of the Bulgarian authorities to adapt pending full integration.
FinnishSe on tämän kehitysprosessin päätepiste, ja huomattakoon, että se tapahtuu ilman, että kansallisilla demokratioilla on mitään mahdollisuutta reagoida asiaan.
This is actually the end-point of this development process - and, what is more, it is taking place without the national democracies having the opportunity to react.
FinnishHuomattakoon kuitenkin, että ainakin Ranskassa sosiaalimenojen lisäksi nimenomaan tutkimusmenoja vähennetään herkimmin, jotta tukea suuryrityksille voidaan lisätä.
We note, however, that it is research funding, along with social expenditure, that is most readily cut, at least in France, so as to increase aids and subsidies to big business.

Other dictionary words

Finnish
  • Huomattakoon

In the English-Czech dictionary you will find more translations.