"huomautus" English translation

FI

"huomautus" in English

FI huomautus
volume_up
{noun}

huomautus (also: kommentti, välihuomautus)
Ensimmäinen huomautus koskee asianosaisten ministerien yhteistyöhalukkuutta.
My first comment concerns the reluctance of the ministers concerned to liaise with us.
Toinen komission esitystä koskeva huomautus liittyy paketin lahjoitusosuuteen.
A second comment on the Commission's proposal concerns the grant element in the package.
Lopuksi vielä huomautus etiikan ja biotekniikan neuvoa-antavasta ryhmästä.
A final comment on the Advisory Group on Biotechnology and Ethics.
huomautus (also: havainto, kommentti, päätös, huomio)
Kolmas huomautus: tuomitsette hyvin ankarasti yhteisen maatalouspolitiikan.
Third observation: you judge very harshly the common agricultural policy.
Ja vielä yksi huomautus: Mitä aineita oikeastaan yhteiskunnassa tarvitaan?
And one more little observation: which substances are actually necessary to society?
Kolmas huomautus, olemme muuttaneet talouspolitiikan suuntausta.
My third observation is that we have modified the direction of our economic policy.
huomautus (also: havainto, huomio)
volume_up
remark {noun}
Viimeinen huomautus: Me tarvitsemme lisää yhteistyötä kansainvälisellä tasolla.
My final remark is this. We require greater cooperation at international level.
Viraston laajentumiskustannuksista on esitetty erillinen huomautus.
There is a separate remark for the agency enlargement costs.
Tämä huomautus herättää minussa kolme kysymystä, jotka haluaisin esittää teille.
This remark has prompted three questions that I would like to ask here.
huomautus (also: havainto, varoitus, ilmoitus, huomio)
volume_up
notice {noun}
Olisi pyrittävä saamaan takeita, mutta asiasta olisi myös esitettävä huomautus.
Assurances should be sought, but notice should also be served.
Oikeudellinen huomautus | Lisätietoja tästä sivustosta | Haku | Yhteystiedot
Legal notice | About this site | Search | Contact
Tällä hetkellä virallinen huomautus saapuu jäsenvaltioon usein viikon kuluttua päätöksestä.
Today, the formal notice will often reach the Member State a week after the decision.
huomautus (also: havainto)
huomautus (also: varoitus, nuhde, nuhteleminen)
volume_up
admonition {noun} [form.]
huomautus (also: selitys)

Context sentences for "huomautus" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishHuomautus: Palvelun maksullisen ja kokeiluversion välillä on kaksi tärkeää eroa.
Note: There are two main differences between the trial and the paid service:
FinnishVielä yksi huomautus: minun mietintöni tarkistukset 1-5 johtuvat väärinkäsityksestä.
Let me finally observe that proposals 1 to 5 in my report are founded on an error.
FinnishHuomautus: Windows 7 Enterprisen päivityslisenssi ei kuulu kokeiluversioon.
Note: The Windows 7 Enterprise upgrade license is not available to trial users.
FinnishToinen huomautus koskee markkinasuuntautuneisuuden tehostamista kyseisellä alalla.
The second point concerns the shift in the sector towards greater market orientation.
FinnishEnsimmäinen huomautus on, että komissio on hajauttanut asetuksen toteuttamisen.
The first is that the Commission has decentralised the implementation of the regulation.
FinnishTiedän, että tämä huomautus menee jo tämänpäiväisen keskustelun ulkopuolelle.
I realise that, by saying this, I am already going beyond the scope of today’s debate.
FinnishHuomautus on kuitenkin erittäin mielenkiintoinen, ja tarkistamme asiaankuuluvan säännön.
It is, however, a very interesting point and we shall check the relevant rule.
FinnishTämä on työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan ensimmäinen huomautus.
That is the first point to be made by the Committee on Employment and Social Affairs.
FinnishHuomautus: Jotkin esitetyt toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa hiirimalleissa.
Note: Some of the features listed are not available on all mouse models.
FinnishTämä huomautus ei tietenkään tarkoita, että EMUun pitäisi päästä ehdoitta.
This criticism does of course not mean that entry into EMU should be free of conditions.
FinnishVielä viimeinen huomautus: minusta Eurooppa-neuvosto on hyvin sisäänpäin kääntynyt.
One last point: I find the European Council extremely inward-looking.
FinnishEurooppa-neuvoston Sevillan päätelmiinhän sisältyy Turkkia koskeva huomautus.
There is of course a reference to Turkey in the Seville Conclusions.
FinnishTämä huomautus ei liity mitenkään ammattimaiseen toimintaamme tällä alalla.
This is outside the scope of how we work professionally in this field.
FinnishHuomautus: Yhteisöpalveluissa olevia yhteystietoja ei voi muokata tai poistaa.
Note: Contact info from social networks can't be edited or deleted.
FinnishEnsimmäinen huomautus koskee konfliktialueiden lapsia, kysymystä, jota on jo kommentoitu.
The first is about children in conflicts, an issue which has already been commented on.
FinnishToinen huomautus: komissio ei kuitenkaan nykyään pidä itseään lyötynä.
Secondly, today, the Commission does not consider that it has been beaten.
FinnishHuomautusJoissakin Microsoftin langattomissa näppäimistöissä merkkivalot ovat vastaanottimessa.
NoteOn some Microsoft wireless keyboards, the lights are located on the receiver.
FinnishSallikaa minun esittää lopuksi muutama huomautus tarkastuslausumasta.
Allow me to conclude with a few comments on the declaration of assurance.
FinnishHuomautusTämä luettelo ei ole tarpeen, jos käytetyn hiiren vierityspainikkeessa on lovettu kiekko.
NoteThis list is not necessary when using mice that have detented scroll wheels.
FinnishLopuksi vielä muutama huomautus matkustajien rekisteröintiä koskevasta direktiivistä.
Finally, a few words about the directive on passenger registration.