"hyöty" English translation

FI

"hyöty" in English

FI hyöty
volume_up
{noun}

hyöty (also: etu, korvaus, avustus)
Tässä tapauksessa koko yhteiskunnalle koituva hyöty olisi varmasti kiistaton.
In this case, the benefit to the whole of society would certainly not be questioned.
Tuloja tuottavia hankkeita koskevien asetusten valtavirtaistamisesta on kaksitahoinen hyöty.
The streamlining of revenue-generating regulations has a twofold benefit.
Jäsenvaltioittain tehty kustannus-hyöty-analyysi voisi saattaa esittelijän hämilleen.
A cost-benefit analysis for each Member State might be a cause of embarrassment to the rapporteur.
hyöty (also: nousu, lisäys, kasvu, voitto)
volume_up
gain {noun}
Viisumimaksuista saatava taloudellinen hyöty kääntyy EU:ta itseään vastaan.
The financial gain from visa taxes is backfiring on the EU itself.
Meidän kaikkien olisi syytä muistaa, että järjestäytyneen rikollisuuden tärkein motiivi on taloudellinen hyöty.
We should all recall that the primary motive of organised crime is financial gain.
Arvoisa puhemies, ilman sopimusta tämä menettelyissä saavutettu hyöty menetetään.
Mr President, without the agreement these procedural gains would be lost.
hyöty (also: etu, jnk hyvät puolet)
volume_up
good {noun}
Haluatte kätevän toimielimen, jolla on hyvä kustannus-hyöty-suhde.
They want a flexible institution, with a good cost-efficiency ratio.
Sallikaa niiden ottaa hyöty irti hyvistä ideoistaan, koska tällä tavalla saisimme varmasti runsaasti uusia innovaatioita.
Allow them to reap the profits from their good ideas, and I believe we would see an explosion of innovation.
Lopuksi on valmisteltava tutkimus, jolla varmistetaan kaikkien näiden toimenpiteiden kustannus-hyöty-suhde.
Finally, a study should be drafted with the aim of achieving a good cost-benefit ratio for all of these measures.
Toinen hyöty liittyy maksutaseen ulkoisten vajeiden kattamiseen.
The second use is to cover balance of payments external deficits.
Meidän on saatava paras mahdollinen hyöty omista raaka-ainevaroistamme.
We must make the best possible use of our own resources.
Aion muun muassa käyttää kustannus-hyöty-analyysin pohjana "vastinetta rahoille" -periaatetta.
Amongst other things, I intend to use 'value for money' as a basis for the cost-benefit analysis.
hyöty
volume_up
avail {noun}

Context sentences for "hyöty" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishMiten se takaa, että toimien ja ohjelmien tuki ja hyöty saavuttaa todella naiset?
How will it ensure that women actually receive the aid and benefits intended for them?
FinnishNäistä ehdotuksista saatava hyöty on niin vähäinen, ettei riskiä kannata ottaa.
The benefits to be gained from these proposals are too small for us to take that risk.
FinnishArvoisa puhemies, ilman sopimusta tämä menettelyissä saavutettu hyöty menetetään.
Mr President, without the agreement these procedural gains would be lost.
FinnishKalajauhoa käytetään ennen kaikkea eläinrehuna hyöty- ja turkiseläimille.
Fish meal is used principally as animal fodder for livestock and fur animals.
FinnishSuurin hyöty saavutetaan silloin, kun samaan aikaan on käynnissä useita ohjelmia.
The main advantage comes if you keep a lot of programs running at once.
FinnishAlan tuoma hyöty on kuitenkin optimoitava asianmukaisella lainsäädännöllä.
However, to make the most of it, we need to establish the proper regulation.
FinnishNäyttää siltä, että hyöty menee kansalaisten ja ympäristön edun edelle.
It seems that profit comes before the interests of the public and the environment.
FinnishTärkeää on myös se, että niiden käyttövoimana ei ole taloudellinen hyöty tai vallanhalu.
What is more important is that they are not driven by profit or the need for power.
FinnishAinoa peruste aseidenvientikiellon poistamiselle olisi taloudellinen hyöty.
The only justification for lifting the arms embargo would be in the interests of profit.
FinnishTämän ties kuinka monennen aiejulistuksen hyöty on siis jokseenkin vähäinen.
In consequence, the usefulness of an umpteenth declaration of intent is somewhat limited.
FinnishNiistä koituva hyöty on ollut suurempi kuin kukaan olisi osannut ennalta odottaa.
The benefits have been far greater than anyone could have foreseen.
FinnishMikä hyöty uudella järjestelmällä tarjotaan verrattuna olemassa oleviin skannausjärjestelmiin?
What are the benefits of the new system compared to existing screening methods?
FinnishVastasitte minulle, että lentomatkustajien verotuksellinen hyöty on hyvin pieni.
In your answer to me you say that the fiscal advantage to the air traveller will be very small.
FinnishNäiden palveluiden käyttäminen on erinomainen tapa saada palvelusta paras mahdollinen hyöty.
Using these services is an excellent way to maximize the benefits from your service.
FinnishTransatlanttisen liike-elämän vuoropuhelun ja huippukokousten hyöty asetetaan kyseenalaiseksi.
It is the usefulness of the TABD and the summit meetings that is being questioned.
FinnishTästä saadaan kaksinkertainen hyöty: energian saanti halpenee ja ympäristö kärsii vähemmän.
The benefits are twofold: lower energy costs and a healthier environment.
FinnishOn kyse sen vahvistamisesta selvästi, mikä voi olla mahdollinen hyöty ihmisille.
We must clearly define where they could be useful to humans.
FinnishTätä taustaa vasten vastuun jakamisen mukanaan tuoma hyöty muuttuu, kuten sanottu, kyseenalaiseksi.
At the same time the value of equal distribution is doubtful, as I have said.
FinnishNe vahingoittavat ympäristöä niin kauan kuin hyöty on selvästi rangaistusta suurempi.
They will continue to inflict damage on the environment when the rewards far exceed the punishment.
FinnishSuurin hyöty ei kuitenkaan voi koskaan perustua pelkkiin rahoituksellisiin vaatimuksiin.
But best value can never be based on purely financial criteria.