FI hyväksyä
volume_up
[hyväksyn|hyväksynyt] {verb}

Viranomaisten pitäisi hyväksyä vakuutusyhtiöstä otettu liikennevakuutus, jos
The authorities should accept insurance cover from any insurance company:
Tämä on äärettömän epäoikeudenmukainen ehdotus, eikä komissio voi hyväksyä sitä.
Such a proposal is extremely unfair, and the Commission will not accept it.
Kuten kuulitte, komissio voi hyväksyä suurimman osan esitetyistä tarkistuksista.
As you have heard, the Commission can accept most of the amendments tabled.
Saatamme hyväksyä virheet, mutta emme voi missään nimessä hyväksyä petoksia.
While we may agree to tolerate errors, we can, in no way, tolerate any act of fraud.
Jotkin EU:n jäsenvaltiot eivät ensiksi halunneet hyväksyä aseidenvientikieltoa.
Some of the EU countries did not want to agree to the ban in the first place.
Emme voi hyväksyä sellaista sensuuria, jota Martin Schulz ehdotti puheessaan.
We cannot agree to the kind of censorship proposed by Mr Schulz in his speech.
Meidän ei tarvitse hyväksyä Nord Stream -putkea, voimme hyvinkin hyväksyä Amber-putken.
We do not have to approve Nord Stream; we might well approve the Amber pipeline.
Eikö kaikkien kansallisten parlamenttien pidä hyväksyä kyseinen tuki yksittäin?
Is it not the case that national parliaments have to approve such aid individually?
Euroopan parlamentti ei voi tuomita tai hyväksyä muiden parlamenttien toimia.
This House is not the place to condemn or approve actions of other Houses.
Kuten kuulitte, komissio voi hyväksyä suurimman osan esitetyistä tarkistuksista.
As you have heard, the Commission can accept most of the amendments tabled.
Meidän ei tarvitse hyväksyä Nord Stream -putkea, voimme hyvinkin hyväksyä Amber-putken.
We do not have to approve Nord Stream; we might well approve the Amber pipeline.
Eikö kaikkien kansallisten parlamenttien pidä hyväksyä kyseinen tuki yksittäin?
Is it not the case that national parliaments have to approve such aid individually?
Olen varma, että neuvosto suostuu tähän ja että ehdotus voidaan pian hyväksyä.
I am confident that the Council will acknowledge this step and the proposal can soon be adopted.
Emme voi hyväksyä huippukokouksen tuloksia.
We cannot acknowledge these results.
Tietoyhteiskuntaan liittyvistä riskeistä huolimatta meidän pitää hyväksyä, ettei ole olemassa mitään realistista vaihtoehtoa.
Regardless of the risks associated with the information society we must acknowledge that there really is no alternative.
hyväksyä (also: myöntää)
Euroopan parlamentin ei pidä hyväksyä yksipuolisia julistuksia.
And the European Parliament must not allow itself to be drawn into taking sides.
Emme voi hyväksyä sitä, että Dalai-laman nimi yhdistetään terrorismiin.
We cannot allow a situation in which the Dalai Lama's name is linked with terrorism.
Euroopan parlamentti ei voi hyväksyä unionin sokeriteollisuudelle annettua kuolemantuomiota.
The European Parliament cannot allow the decapitation of the European sugar industry.
Emme voi kuitenkaan hyväksyä tätä " cowboyoikeutta" ja lynkkausoikeuden käyttöä.
We cannot condone this 'rough justice' and lynch law!
Muiden maiden ei tule hyväksyä laajoja poliittisia loukkauksia ja ihmisoikeusloukkauksia.
Other countries should not condone these widespread political and human rights breaches.
Tämä on keskeisimpiä ongelmia, asioita, joita kansalaiset eivät voi missään nimessä hyväksyä.
This is one of the more blatant problems our citizens simply will not condone.
Euroopan parlamentti ei voi hyväksyä tällaista näkemystä.
The European Parliament cannot consent to such a vision.
Muuten olemme toisten määräysvallassa ja epäoikeudenmukaisessa tilanteessa, eikä sellaista pidä hyväksyä.
Otherwise we will be facing a situation of diktat and injustice, and we should not consent to that.
Emme voi hyväksyä naisen hengen uhraamista perheen kunnian puolesta 2000-luvulla.
We cannot consent to the life of a woman being sacrificed on the altar of her family’s honour in the 21st century.
Voimme myös osittain hyväksyä tarkistukset 3 ja 9.
We can also partially embrace Amendment Nos 3 and 9.
Tosiasiassa kyvyttömyytemme hyväksyä monimuotoisuutta on yksi kansojen välisten konfliktien tärkeimmistä syistä.
In fact, our inability to embrace diversity becomes a major source of conflict among peoples.
Ehdotuksessa kaikkein hullunkurisin ja mahdottomin hyväksyä on kohta, jossa esitetään EU:n rahoittamista asteittain välittömillä veroilla.
The proposal reaches its most ludicrous and unacceptable point when it embraces the progressive financing of the EU by direct taxation.
Minusta on siten näyttänyt tärkeältä hyväksyä esittelijän suorittama hyvä työ.
I therefore felt it important to endorse the good work done by the rapporteur.
Voin hyväksyä ainoastaan jotkut kohdat ehdotuksessa, mutta en koko asiakirjaa.
I can only endorse certain points of the proposal and not the document as a whole.
Mielestäni työn jälki on tästä syystä hyvää, ja parlamentin tulisi hyväksyä se.
I think that for this reason, it is good work and this House should endorse it.
Parlamentti ei saa hyväksyä tätä eurooppalaisen demokratian periaatteen vakavaa loukkausta.
Our Parliament must not sanction this serious breach of the principle of European democracy.
Tästä syystä emme voi missään nimessä hyväksyä tekstiä.
It is therefore out of the question for us to sanction this text.
Emme voi hyväksyä hallitustenvälisen konferenssin tapaa käsitellä perustuslakiluonnosta suljetuin ovin jättäen 450 miljoonan eurooppalaisen mielipiteen huomiotta.
We cannot sanction the IGC’s approach to the draft Constitution, displaying contempt for Europe’s 450 million people.
Emme voi hyväksyä sitä, että kalastajien on kärsittävä myös kieli- ja punakampelan vuoksi.
It is unacceptable for fishermen to have to suffer extra for sole and plaice.
Emme voi hyväksyä sitä, että Euroopan pitäisi joutua kärsimään määräajoin Amerikan puutteellisen rahoitusjärjestelmän seurauksista.
It is not acceptable that Europe should periodically have to suffer the consequences of America's faulty financial system.
Strategia kärsii strategisen seurannan puuttumisesta ja epätasapainosta, mitä ei voida hyväksyä.
The strategy suffers from an unacceptable imbalance and a lack of strategic vision for follow-through.
hyväksyä (also: kestää, viedä, sietää, valita)
Venäjällä tapahtuvia mielipiteenvapauden loukkauksia ei voida hyväksyä!
The attacks on freedom of expression that take place in Russia are unacceptable!
Asianosaisten kansainvälisten yritysten pitää myös hyväksyä niille kuuluva vastuu.
At the same time the international companies involved must take their share of the responsibility.
Mielestäni tätä on vaikea hyväksyä, varsinkin kun kyse on rajatyöntekijöistä.
I find this hard to take, certainly where frontier work is concerned.
Turkin hallitus on nyt esittänyt vaatimuksia ennen kuin se voi hyväksyä jäsenehdokkuuden.
The Turkish Government has already stipulated demands before Turkey can accept its Member State candidacy.
Yhteisessä kannassa annetaan Euroopan rautatieviraston (ERA) tehtäväksi selvittää, pitäisikö muu henkilökunta hyväksyä.
The Common Position stipulates that the European Railway Agency (ERA) should examine whether additional staff should be certified.
Olen kuullut, että yhä useammat, jopa parlamentin puhemies, sanovat, että asiakirjaa ei voida hyväksyä aikataulun mukaisesti.
I understand that there is a growing body of opinion, right up to the President of Parliament, that it cannot be adopted within the period stipulated.
Meidän pitäisi hyväksyä tämä Yhdysvaltain hallituksen tarjous.
We should take up this offer by the US Administration.
Mietinnössä on useita ehdotuksia, jotka voimme hyväksyä, ja ne on toteutettava nyt.
There are plenty of proposals in the report that we can take up, and they need to be implemented now.
Arvoisa puhemies, haluaisin hyväksyä Fordin ehdotuksen, koska se on mielestäni järkevä.
Mr President, I would like to take up Mr Ford's suggestion, which I think is a wise one.

Context sentences for "hyväksyä" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishSovittelussa löydettiin tasapaino, jonka kaikki toimielimet saattoivat hyväksyä.
In conciliation, a balance was struck which made sense to all the institutions.
FinnishKeskitettyä menettelyä yhteisön tasolla koskevaa tarkistusta 6 ei voida hyväksyä.
Amendment No 6, concerning a centralised Community procedure, is not acceptable.
FinnishOhjelmoidulla kurinalaisuudella uhrataan tulevaisuus, ja sitä emme voi hyväksyä.
This planned rigour amounts to sacrificing the future, which is not acceptable.
FinnishMielestämme se voidaan hyväksyä, kunhan siirtymäaikoihin ei hyväksytä lykkäyksiä.
We believe that this too is acceptable, provided that no extensions are granted.
FinnishTällaista uusien jäsenvaltioiden syrjintää ei voi missään tapauksessa hyväksyä.
Discriminating against the new Member States in this way is simply unacceptable.
FinnishEi voida hyväksyä varsinkaan sitä, että tämän tuen tämä muoto laskee Unkarissa.
It is particularly unacceptable that this form of this aid is falling in Hungary.
FinnishMielestäni tämä on edellytys sille, että valmistelukunnan työ voidaan hyväksyä.
I believe this is a prerequisite for the work of the Convention to be accepted.
FinnishSitä ei voida hyväksyä, ja parlamentti on itse asiassa vastustanut tätä ehdotusta.
That is unacceptable and Parliament actually has to be opposed to this proposal.
FinnishSiksi aiomme hyväksyä Stihlerin mietinnön sekä useimmat hänen tarkistuksistaan.
That is why we will vote for Mrs Stihler' s report and for most of her amendments.
FinnishKoska tarkistus 33 sisältää nämä näkökohdat, se voitaisiin periaatteessa hyväksyä.
As Amendment No 33 incorporates those aspects, it could be accepted in principle.
FinnishPonnistelut menevät pitemmälle kuin Turkin sotilasjohto vaikuttaa voivan hyväksyä.
They are efforts which go beyond what seems acceptable to the Turkish military.
FinnishJa siksi tarkistuksessa 2 ehdotettua tämän kohdan poistamista ei voida hyväksyä.
The deletion of this recital suggested in Amendment No 2 is therefore unacceptable.
FinnishTarkistusten 10, 20, 21 ja 41 ensimmäinen virke voidaan hyväksyä kokonaisuudessaan.
In Amendments Nos 10, 20, 21 and 41, the first sentence can be accepted in full.
FinnishEmme voi myöskään edelleenkään hyväksyä sitä, että siirtokuntien annetaan kasvaa.
In addition, it remains unacceptable that settlements are still allowed to expand.
FinnishSen lisäksi, että tämä ihme on väliaikainen, sitä ei voida myöskään hyväksyä.
And not only is this miracle not eternal, but furthermore it is not sustainable.
FinnishNäitä ehdotuksia on muutettava olennaisesti, ennen kuin ne voitaisiin hyväksyä.
These proposals must be changed substantially before they would be acceptable.
FinnishEuropolin vastuulle tulee varmistaa ja hyväksyä Yhdysvaltojen esittämät pyynnöt.
Europol will be charged with the task of verifying and approving US requests.
FinnishSen on vaikea hyväksyä asiaa, sillä sen mielestä maan suurvalta-asema on uhattuna.
It finds this hard to bear, as it feels its identity as a great power threatened.
FinnishTarkistukset 42, 48, 49, 51-55, 66, 78 ja 92 voidaan periaatteessa hyväksyä.
Amendments Nos 42, 48, 49, 51 to 55, 66, 78 and 92 can be accepted in principle.
FinnishSitä, miten hallitus niitä kohtelee, ei voida hyväksyä nykypäivän yhteiskunnassa.
The way the government is treating them is not acceptable in today’s society.