"ilmeinen" English translation

FI

"ilmeinen" in English

FI ilmeinen
volume_up
{adjective}

ilmeinen (also: kirkas, varma, kiistaton, selvä)
volume_up
clear {adj.}
Hänen mietinnössään vallitsee kuitenkin ilmeinen epätasapaino tässä asiassa.
Nevertheless, his report reveals a clear imbalance in this respect.
Selkeiden sääntöjen tarve tällä alalla on ilmeinen.
The need for a clear regulation in this field is evident.
Tällaisen yhteisen asenteen tarve on ilmeinen ja nykyään enemmän kuin koskaan aikaisemmin.
The need for such a common approach is clear, today more than ever before.
ilmeinen (also: itsestään selvä)
Kolmas ilmeinen puute on valmistelukunnan epäonnistuminen YUTP:n uudistamisessa.
The third obvious deficiency is the failure of the Convention on the reform of the CFSP.
Antibioottien käyttöön lisäravinteena liittyy siten ilmeinen taloudellinen kannustin.
The economic incentive for using antibiotics as a feed additive is obvious.
Ilmeinen ensisijainen painopistealue oli siihen aikaan laajentuminen.
The obvious top priority of all at that time was enlargement.
Ne muuttavat luokituksiaan vasta siinä vaiheessa, kun katastrofi on jo ilmeinen.
They only change their gradings when a disaster is apparent to all.
Toinen huolenaiheemme on kaupan merkityksen ilmeinen vähätteleminen koko paketissa.
Our second concern is the apparent downplaying of the importance of trade in the package as a whole.
Sellaista asiaa kuin "ilmeinen" kiistanalaisuus ei ole olemassakaan: kiistanalainen on kiistanalainen.
There is no such thing as an 'apparent' dispute: a dispute is a dispute.
ilmeinen (also: selvä, silminnähtävä)
Yhteys innovaatiotaitojen ja kestävyyden välillä on siis ilmeinen.
So the linkage between innovation skills and sustainability is evident.
Myrkyllisten kemikaalien vaikutus hormonitasapainoon on ilmeinen.
The effects of toxic chemicals on hormonal balance are evident.
Sen lisäksi yhteys Iranin hallinnon nykyiseen kovan linjan ydinkäyttöpolitiikkaan on ilmeinen.
Besides, the connection with Tehran's present hardline nuclear course is evident.
ilmeinen
Tarkoitus ja ilmeinen vaara ovat siksi olennaisia edellytyksiä sille, että jotakin voidaan kuvailla rikokseksi.
Therefore, intention and manifest danger are essential requirements in order for something to be described as an offence.
Lopuksi haluan sanoa - myös Klaus Rehder puhui tästä - että sosiaalinen varojen jaon vinoutuma on aivan ilmeinen.
I want to say to end with - and Mr Rehder also had something to say about this - that social imbalances are manifest in the way the funds are distributed.
Olen samaa mieltä käsiteltäväksi jättämästämme päätöslauselmasta, mutta minulla on silti epäilyjä. Epäilyni aiheutuvat meidän ilmeisen voimattomuutemme toteamisesta.
Although I endorse the resolution we have submitted, I do have concerns, which are based on our manifest powerlessness.
ilmeinen (also: todennäköinen)
volume_up
feasible {adj.} [coll.]
ilmeinen (also: epäilyksetön)
ilmeinen (also: läpinäkyvä)

Context sentences for "ilmeinen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishMuutoin lisääntyvän kansallismielisyyden ja muukalaisvihan uhka on ilmeinen.
Otherwise there is an imminent danger of growing nationalism as well as xenophobia.
FinnishYksi ilmeinen opetus on varmasti se, että meidän on opittava puhumaan yhdellä äänellä.
One striking lesson certainly is that we must learn to speak with one voice.
FinnishErityisesti tutkimusalaa koskeva varojen puute on jo pitkään ollut ilmeinen.
Lack of funds, especially in the area of research, has long been acute.
FinnishSLORC: n hallituksen kansainvälisille sijoituksille siellä asettama paino on ilmeinen.
You see the high emphasis that the SLORC regime places on international investment there.
FinnishPeruspäätöksen ja siihen perustuvan soveltamisen välillä on ilmeinen ristiriita.
There is certainly a contradiction between the fundamental decision and the application thereof.
FinnishNämä tekijät ovat ilmeinen peruste ohjelman määrärahojen korottamiselle.
These factors provide ample justification for the need to increase the programme's budget.
FinnishToinen häiritsevä tekijä on ehdotuksen ilmeinen kaksinaismoralismi.
The other disturbing factor is that there appears to be a policy of double standards.
FinnishEuroopan unionissa on moottoriajoneuvojen ilmeinen ylikapasiteetti.
We have a decided overcapacity in motor vehicles in the European Union.
FinnishTämä on ilmeinen merkki lainsäädännön pääpiirteitä koskevasta hyödyllisestä yksimielisyydestä.
That obviously signifies a very useful consensus on the main features of the legislation.
FinnishMyös parlamentin ja neuvoston merkittävä asema on ilmeinen.
They also illustrate the important role played by Parliament and the Council.
FinnishMeillä on ilmeinen velvollisuus suojella kanssamme asuvia lapsia.
Clearly, we have a duty to protect the children of our own countries, our fellow citizens.
FinnishElvytyssuunnitelmassa tunnustetaan EU:n talouspoliittisessa kehyksessä ilmeinen työnjako.
The recovery plan recognises the inherent division of tasks embedded into the EU economic policy framework.
FinnishNähdäkseni tämä ei ole mitään muuta kuin ilmeinen uhka sosiaaliturvajärjestelmillemme.
In my view, this amounts to nothing more and nothing less than a blatant threat to our social security systems.
FinnishIlmeinen velvollisuutemme on kuitenkin pohtia tapahtunutta ja miettiä, miten toimia tästä eteenpäin.
However, we clearly have a duty to reflect on what has happened and what we need to do in the future.
FinnishNeuvostolla on mahdollisuus lopettaa tämä ilmeinen syrjintä henkilöstösääntöjen tarkistamisen yhteydessä.
The Council has an opportunity to end this blatant discrimination when the Staff Regulations are revised.
Finnish   En ole varma, onko ristiriita aivan ilmeinen.
   I do not know whether there is a glaring contradiction.
FinnishLukashenkan ilmeinen halukkuus pysyä vallassa taatusti vahvistaa tätä suuntausta entisestään tulevina vuosina.
Lukashenko's undeniable ambition to stay in power will, if anything, reinforce this trend in time to come.
FinnishToiseksi meillä on ilmeinen puute infrastruktuurista.
Secondly, we have a patent lack of infrastructure.
FinnishTällaisena aikana, kun julkiset talousarviot ovat suppeita, yhteistyösopimusten tärkeys EU:n taloudelle on aivan ilmeinen.
At a time when public budgets are limited, there can be no doubt as to their importance for the European economy.
FinnishMeidän ilmeinen velvollisuutemme on tehdä kaikki, mitä voimme, ja niin pian, kuin voimme, tämän katastrofin hoitamiseksi.
We plainly have a responsibility to do everything we can, as rapidly as we can, to help cope with this catastrophe.