FI

järjestää [järjestän|järjestänyt] {verb}

volume_up
1. general
Voit järjestää Suosikit-palkin linkit uudelleen vetämällä ne uusiin paikkoihin.
To arrange links on the Favorites or Links bar, drag them to a new location.
Helpoin tapa järjestää kaksi ikkunaa rinnakkain työpöydälle on käyttää kohdistamista.
The easiest way to arrange two windows side by side on the desktop is to use Snap.
Kirjastojen avulla voit tarkastella ja järjestää eri sijainneissa olevia tiedostoja.
You can use libraries to view and arrange files from different locations.
Olette maininneet, että Euroopan parlamentti on edustettuna, mutta miten komission edustus aiotaan järjestää ja miten neuvosto asian koordinoi?
He mentioned that the European Parliament will be represented, but how will the Commission itself be represented and how will matters be coordinated with the Council?
Ylläpitääkseen ja vahvistaakseen euron luotettavuutta kansainvälisenä valuuttana EKP myös järjestää, koordinoi ja rahoittaa  setelien tutkimus- ja kehitystoimintaa.
To maintain and enhance the euro’s integrity as a global currency, the ECB also manages, coordinates and funds  banknote research and development activities.
Meidän kaikkien on nähtävä tämä traaginen tapaus eräänlaisena mahdollisuutena ja sitoumuksena järjestää toimintaamme paremmin ja koordinoida avustustoimia onnettomuustilanteissa.
This tragic event needs to be seen by all of us as a kind of opportunity and commitment to organise ourselves better and coordinate action in the event of a disaster.
Totean uudelleen, että on välttämätöntä järjestää kansanäänestys Lissabonin sopimuksesta.
I say it again: it is necessary to give the people a referendum on the Lisbon Treaty.
Me parlamenttina aiomme järjestää työmme siten, että neuvoston taholta ei ilmene minkäänlaisia verukkeita.
Parliament will organise its work in such a way as to give the Council no excuses.
Työryhmän tehtävänä on nyt järjestää työnsä niin, että se voi antaa teille vastauksen.
It is now for the group to organize its work in order to give you a response.
Oli törkeää, ettemme antaneet tilintarkastustuomioistuimen järjestää lehdistötilaisuutta.
It was outrageous that we did not allow the Court to have a press conference.
Ainakin meillä olisi elävä ihminen, ja uusi oikeudenkäynti voitaisiin järjestää.
At least we would have a living being and a retrial would be able to take place.
Meillä on todellakin oikeus järjestää prosessi; se on perussopimusten mukaista.
Indeed, we have a right to carry out this process; it is conferred by the treaties.
Meidän täytyy järjestää vastaavanlainen painostus pääosastoa VI kohtaan.
We must also mount the same sort of pressure against DG VI.
Eritoten minkään Euroopan unionin jäsenvaltion ei pitäisi tarjota terroristeille turvapaikkaa, josta käsin he voivat järjestää iskuja toiseen valtioon.
In particular, no European Union Member State should provide sanctuary for terrorists so they can mount attacks on another state.
Kansainvälinen PETA-järjestö järjestää parhaillaan Itävallassa ja luullakseni myös muissa jäsenvaltioissa laajamittaista kampanjaa tuotantoeläinten pidosta ja teurastamisesta.
An international organisation called PETA is currently mounting a large-scale campaign in Austria, and I believe in other Member States as well, about the keeping and slaughter of farm animals.
Arvostelimme Romaniaa viipeistä, minkä johdosta se yritti järjestää asiansa.
We criticised Romania for its delays; it reacted by trying to put its house in order.
Työryhmän tehtävänä on nyt järjestää työnsä niin, että se voi antaa teille vastauksen.
It is now for the group to organize its work in order to give you a response.
Se toimii kuitenkin vain, jos EU järjestää ensin itse omat asiansa.
However, this will only work if the EU puts its own house in order first.
Se liittyy siihen, miten järjestää seuraavat hallitusten väliset konferenssit.
This is how we are to organize the forthcoming intergovernmental conferences.
Playerin kirjastossa voit käyttää ja järjestää digitaalisia mediakokoelmiasi.
In the Player Library, you can access and organize your digital media collection.
Kansiot ovat kätevä tapa tallentaa ja järjestää tietokoneessa olevat tiedostot.
Folders are a convenient way to store and organize files on your computer.
Niiden ansiosta jäsenvaltiot voivat järjestää ja ylläpitää käytännönläheistä koulutusta.
It will enable Member States to set up and maintain practice-oriented training.
Katson, että romanitapaaminen pitäisi järjestää mahdollisimman pian, tämän vuoden aikana.
I believe the Roma forum should be set up as quickly as possible, within the current year.
Kehotan häntä ottamaan yhteyttä komissioon, jotta hänen kanssaan voidaan järjestää tapaaminen.
I invite him to contact the Commission so that a meeting can be set up with him.
järjestää (also: lajitella)
Voit järjestää Suojattu-sarakkeen kohteet arvon mukaan napsauttamalla sarakkeen nimeä.
To sort by the value in the Protected column, click the column name.
Voit järjestää luettelon valitsemalla Päivämäärän mukaan, Tilan mukaan tai Nimikkeen mukaan.
Tap or click Sort By Date, Sort By Status, or Sort By Title to organize the list.
Voit järjestää luettelon valitsemalla Päivämäärän mukaan, Tilan mukaan tai Nimikkeen mukaan.
Tap or click Sort By Date, Sort By Status, or Sort By Title to organise the list.
Uusi puheenjohtajakokous on määrä järjestää Tokiossa 30. toukokuuta.
A new meeting of the Co-Chairs is scheduled to take place in Tokyo on 30 May.
Toivon, että ensimmäinen kokous voidaan järjestää Ruotsin puheenjohtajakauden aikana.
I hope that a first meeting will be able to take place during the Swedish Presidency.
Ainakin meillä olisi elävä ihminen, ja uusi oikeudenkäynti voitaisiin järjestää.
At least we would have a living being and a retrial would be able to take place.
Kun asetetaan seitsemän päivän täysi rauha ennakkoehdoksi, löytyy aina joku, joka ei kannata rauhanprosessia ja joka viime hetkellä järjestää katastrofin.
When you set seven days of complete calm as a precondition, you can always find somebody who is not for the peace process and who, at the last minute, can engineer a catastrophe.
Ohjelma tarjoaa myös tilaisuuden järjestää erikoistapahtumia.
The programme will also provide opportunities for special events.
Lisäksi komission täytyy järjestää riittävästi rahoitusta kalakantojen tutkimiseen.
Furthermore, the Commission must provide sufficient financial means for the inspection of stock levels.
Sen tehtävänä on järjestää kilpailuja, joiden perusteella palkataan henkilöstöä kaikkiin EU:n toimielimiin.
Its task is to provide training in specific areas for members of EU staff.
järjestää (also: erotella)
Olemme vetoomusvaliokunnassa huomanneet, kuinka usein onnistumme järjestämään asioita, jotka olisi pitänyt järjestää kansallisella ja joskus jopa alueellisella tasolla.
We in the Committee on Petitions have noticed how often we are able to sort out things which should have been sorted out at a national, or even sometimes a regional, level.
järjestää (also: selkeyttää)
2. colloquial
to fix up
Hän käyttää vapaa-aikansa yrittäen järjestää henkilökunnalleen sokkotreffejä, ja tiedän, että jos minulla koskaan olisi ongelma, hän tekisi kaikkensa auttaakseen.
He spends his free time trying to fix up his staff on blind dates, and I know that if I ever had a problem, he would do anything he could to help.

Context sentences for "järjestää" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishPlayerin kirjastossa voit käyttää ja järjestää digitaalisia mediakokoelmiasi.
In the Player Library, you can access and organise your digital media collection.
FinnishPuhemies totesi hyvin selvästi, ettei tänä aamuna voida järjestää keskustelua.
The President has very clearly ruled out the possibility of a debate this morning.
FinnishTästäkin saamme hyvän syyn järjestää kansanäänestyksen Lissabonin sopimuksesta.
It is therefore another good reason to make the Treaty the subject of a referendum.
FinnishEnnen kuin tällainen huippukokous voitiin järjestää, tarvittiin neljä vuotta.
It has taken four years for us to be in a position to hold a summit of this kind.
FinnishJoidenkin mielestä meidän pitäisi järjestää laaja toimialajärjestöjen kuuleminen.
Some believe we should organise a broad consultation of professional bodies.
FinnishYmmärrän, ettei Romaniassa ja Bulgariassa aiota järjestää kansanäänestyksiä.
I understand there is no intention to hold referendums in Romania and Bulgaria.
FinnishEuroopan keskuspankki järjestää erilaisia tapahtumia koululaisille ja opiskelijoille.
The European Central Bank organises local and international events for students.
FinnishToinen syy on se, että Zimbabwessa on tarkoitus järjestää vaalit 3. maaliskuuta.
The second reason is that on 3 March there is supposed to be an election in Zimbabwe.
FinnishKannatan siis voimakkaasti pyyntöä järjestää pk-yrityksille rahoitusta ja luottoa.
So I strongly support the call for making finance and credit more available.
FinnishVoisitteko kertoa meille tarkalleen, miten kyselytunti aiotaan nyt järjestää?
Could you let us know exactly how Question Time is going to be organised now?
FinnishPyrkimyksenä on järjestää laivanrakennusta koskeva kokous OECD:n puitteissa.
The intention is to organise a meeting on shipbuilding in the context of the OECD.
FinnishKotimaani Espanja järjestää ensimmäisenä kansanäänestyksen helmikuussa 2005.
My home country, Spain, will be the first to hold its referendum, in February 2005.
FinnishEhdottaisin myös, että voisimme järjestää tutustumiskäyntejä jäsenryhmille.
I would also suggest that perhaps we could organise groups of Members to go round.
FinnishEuroopan parlamentti järjestää uusien komission jäsenehdokkaiden kuulemistilaisuudet.
Hearings of the members-designate of the new Commission by the European Parliament.
FinnishLissabonin sopimuksesta pitäisi järjestää kansanäänestys. Pactio Olisipio censenda est!
The Treaty of Lisbon should be put to the people: Pactio Olisipio censenda est!
FinnishIrlanti järjestää kansanäänestyksen liittymisestä Euroopan yhteisöihin.
A referendum is held in Ireland on the country joining the European Communities.
FinnishEuroopan talousarvion näkökulmasta se ei ole summa, joka meidän olisi vaikea järjestää.
In terms of the European budget it is not something we would struggle to find.
FinnishCoca-Cola Cupin järjestää kuitenkin jalkapalloliiga eivätkä sarjan johtohenkilöt.
But the Coca-Cola Cup is run by the Football League not the Premiership.
FinnishHyvä jäsen De Keyser, tämän vuoksi oli tarpeen järjestää kiireellinen keskustelu.
Mrs De Keyser, this is why it was necessary to hold an emergency debate.
FinnishMeidän tulisi istuutua alas, tutkia ja järjestää yksityiskohdat käytännössä.
We should now sit down and see how we can put our principles into practice.