"järjestää uudelleen" English translation

FI

"järjestää uudelleen" in English

FI järjestää uudelleen
volume_up
{verb}

1. general

järjestää uudelleen
Tiedostosi saatetaan järjestää uudelleen, jos niiden mediatiedot päivitetään (manuaalisesti tai Media Playerin automaattisella toiminnolla).
Your files will potentially be rearranged when any media information in them is updated (either manually by you or automatically by the Player).
Siksi pahoittelen kovasti EU:n valtuuskunnan Iranin-vierailun perumista ja toivon, että se voidaan järjestää uudelleen mahdollisimman pian.
Therefore, I very much regret the postponement of the EU delegation's visit to Iran and I hope that it can be rearranged as soon as possible.
järjestää uudelleen
järjestää uudelleen (also: ryhmitellä uudelleen)
järjestää uudelleen
Herra puhemies, toinen tähdellinen asia, jossa teidän oma henkilökohtainen panoksenne on merkittävä, on, että meidän pitää järjestää uudelleen talousarvion valvontavaliokunnan rakenne.
Another substantial factor, Mr President, in which your own personal contribution will be important, is that the structures of the Committee on Budgetary Control must be reorganized.
järjestää uudelleen (also: uusia)
järjestää uudelleen (also: turvautua, uudelleenjärjestää)

2. economics: "lainan maksu"

järjestää uudelleen

Context sentences for "järjestää uudelleen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishVoit järjestää Suosikit-palkin linkit uudelleen vetämällä ne uusiin paikkoihin.
To arrange links on the Favorites or Links bar, drag them to a new location.
FinnishOn jo aika sovittaa ja järjestää uudelleen eri direktiivit yhteen.
It is time that the various directives were combined, and restructured together.
FinnishVoit järjestää Suosikit-palkin linkit uudelleen vetämällä ne uusiin paikkoihin.
To arrange links on the Favorites bar, drag them to a new location.
FinnishEheytys: Järjestää pirstoutuneet tiedot uudelleen, jolloin asema voi toimia entistä tehokkaammin.
Defragmenting: Rearranges fragmented data so a drive can work more efficiently.
FinnishMeidänhän täytyy järjestää kehitysapu aina uudelleen järkevästi.
Finally, we must continue to organize this development aid in a rational way.
FinnishTiloilla on aikaa järjestää tuotantonsa uudelleen pitemmän ajan kuluessa.
Holdings will have time to change their production methods over a fairly long period of time.
FinnishLevyn eheytys järjestää pirstoutuneet tiedot uudelleen niin, että kiintolevyn toiminta tehostuu.
Disk Defragmenter rearranges fragmented data so your hard disk can work more efficiently.
FinnishLevyn eheytys järjestää pirstoutuneet tiedostot uudelleen siten, että kiintolevyn toiminta paranee.
Disk Defragmenter rearranges fragmented data so your hard disk can work more efficiently.
FinnishSe on mahdollisuus järjestää uudelleen koko Euroopan laajuinen ja globaali finanssiarkkitehtuuri.
It is an opportunity to reorganise the whole pan-European and global financial architecture.
FinnishMeidän tehtävänämme ei ole järjestää uudelleen pankkitoiminnan alaa.
It is not our job to reorganise the banking community.
FinnishLevyn eheytys järjestää pirstoutuneet tiedot uudelleen niin, että levyjen ja asemien toiminta tehostuu.
Disk Defragmenter rearranges fragmented data so your disks and drives can work more efficiently.
FinnishTämä oli yksi tärkeimmistä syistä siihen, miksi päätin järjestää uudelleen seuraavan komission salkut tällä alalla.
That was one of the major reasons why I decided to reorganise the portfolios of the next College in this area.
FinnishIlman apua ei ole mahdollista rakentaa kaikkea tuhottua uudelleen, järjestää uutta hallintoa ja varmistaa tarvittavaa kehitystä.
Without this assistance, it will not be possible to rebuild what was destroyed, assemble a new administration and ensure the necessary development.
FinnishSiksi pahoittelen kovasti EU:n valtuuskunnan Iranin-vierailun perumista ja toivon, että se voidaan järjestää uudelleen mahdollisimman pian.
Therefore, I very much regret the postponement of the EU delegation's visit to Iran and I hope that it can be rearranged as soon as possible.
FinnishElokuussa 2008 hyväksyttiin turvallisuustoimia koskeva paketti, jolla Meksikon lainvalvonta- ja oikeusjärjestelmä on tarkoitus järjestää uudelleen.
In August 2008, a package of security measures was adopted which aims at reorganising the Mexican law enforcement and justice system.
FinnishValitse levyn uudelleenjärjestämisen asetukset -valintaikkunassa, haluatko järjestää uudelleen vain omat tiedostosi vai tietokoneen kaikki tiedostot.
In the Disk Cleanup Options dialog box, choose whether you want to clean up your own files only or all of the files on the computer.
FinnishTiedostosi saatetaan järjestää uudelleen, jos niiden mediatiedot päivitetään (manuaalisesti tai Media Playerin automaattisella toiminnolla).
Your files will potentially be rearranged when any media information in them is updated (either manually by you or automatically by the Player).
FinnishKomission toimintatavat pitää uudistaa ja järjestää uudelleen, koska kukaan tässä salissa ei tahdo nöyryyttää komissiota tai viedä siltä arvovaltaa.
The way the Commission functions must be reformed and restructured, because nobody in this Assembly wants to downgrade or debase the Commission.
FinnishLaajentuva EU järjestää uudelleen ulkosuhteitaan itäisiin ja eteläisiin naapureihinsa luomalla laajemman Euroopan politiikkaa ja uutta naapuruuspolitiikkaa.
The enlarging EU is reorganising external relations with its eastern and southern neighbours by creating the Wider Europe and new Neighbourhood Policy.
FinnishMielestäni olisi paljon tehokkaampaa järjestää uudelleen nykyiset virastot, myös virastot, joissa käsitellään suoraan mielenterveyteen liittyviä kysymyksiä.
I believe that it would be far more efficient to restructure the existing agencies, including those agencies that deal directly with issues related to mental health.