FI järjestäminen
volume_up
{noun}

järjestäminen (also: järjestö, organisaatio)
Koulutuksen sisältö ja järjestäminen kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan.
The content and organisation of education is the competence of Member States.
Yritystemme toimintaympäristön järjestäminen on vaivalloista ja jähmeää.
The organisation of our business environment is cumbersome and fossilised.
Unionin ulkorajojen järjestäminen on ehdottoman tarpeellista.
The organisation of the external borders of the Union is an absolute necessity.

Context sentences for "järjestäminen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishBurma - vaalien järjestäminen ja oppositiojohtaja Aung San Suu Kyin vapauttaminen
Burma - conduct of elections and the release of opposition leader Aung San Suu Kyi
FinnishTämän ryhmän järjestäminen ei ollut helppoa, kuten luultavasti panitte merkille.
Deployment of this mission was not easy to achieve, as you probably observed.
FinnishMielestäni tätä asiaa koskevan tiedotuskampanjan järjestäminen on välttämätöntä.
I believe that conducting an information campaign on this issue is essential.
FinnishTämä konferenssi pidettiin, koska sellaisen järjestäminen on demokraattinen oikeus.
This conference was held because it is a democratic right to hold conferences.
FinnishMinusta ehallituskonferenssin järjestäminen on erittäin mielenkiintoinen idea.
I find the idea of organising an e-government conference highly interesting.
FinnishKäynnistä-valikon järjestäminen voi helpottaa ohjelmien ja kansioiden löytämistä.
Organizing the Start menu can make it easier to find your favorite programs and folders.
FinnishYhtenä syynä tähän tilanteeseen on lastenhoitopalvelujen järjestäminen työaikana.
One of the reasons for this situation is the provision of childcare during working hours.
FinnishNäiden vaalien ongelmana ei ole niiden järjestäminen, joka sekin on vaikeaa.
The problem with these elections is not organising them, which is difficult in itself.
FinnishAsiakirjojen järjestäminen loogisesti helpottaa niiden löytämistä.
Arranging files into logical groups makes it easy to locate any particular file.
FinnishEstä näytön reunaan siirrettävien ikkunoiden automaattinen järjestäminen.
Prevent windows from being automatically arranged when moved to the edge of the screen.
FinnishRatkaisu on siksi lentoliikenteen järjestäminen ympäristötietoisella tavalla.
The solution is therefore to reorganise airport traffic in an environmentally conscious way.
FinnishParlamentin täysistuntojen järjestäminen Strasbourgissa maksaa yli 200 miljoonaa euroa.
Holding Parliament’s plenary part-sessions in Strasbourg costs more than EUR 200 million.
FinnishPidän tätä hyvänä asiana, jonka takia kahden kansanäänestyksen järjestäminen kannatti.
I believe that this is a good thing, which makes holding the double referendum worthwhile.
FinnishTuen järjestäminen pk-yrityksille ja yrittäjille tarjoaa keinon selviytyä rahoituskriisistä.
Providing support to SMEs and entrepreneurs offers a way out of the financial crisis.
FinnishRatkaisu Mugaben hallitukseen on pohjimmiltaan oikeudenmukaisten ja vapaiden vaalien järjestäminen.
The solution for the Mugabe regime is basically to hold fair and free elections.
FinnishTulensammutusoperaation järjestäminen ja koordinointi vievät kuitenkin liikaa arvokasta aikaa.
But organising and coordinating the operation cost too much valuable time.
FinnishErasmus Mundus master -kurssien järjestäminen on erittäin tärkeää.
The establishment of ‘Erasmus Mundus Masters Courses’ is hugely important.
FinnishEnsi sijalle on asetettava vapaiden ja demokraattisten vaalien järjestäminen.
Support for free and democratic elections should be a priority.
FinnishTavoitteena on tietenkin tällaisen kolmikantakokouksen järjestäminen.
This objective is of course the holding of such a tripartite meeting.
FinnishPolitiikan osaksi tulee silloin asian järjestäminen vastaavalla tavalla.
It is up to the politicians to organise the system accordingly.