FI jättää
volume_up
[jätän|jättänyt] {verb}

1. general

jättää (also: lähteä)
Voisitteko hieman tarkentaa asiaa ettekä vaan jättää sitä roikkumaan ilmaan?
Could you please expand on that and not leave it in suspended animation?
Tämä ei ole yhteiskunta, jonka haluaisin jättää lapsilleni ja lastenlapsilleni.
This is not a society I would wish to leave to my children and grandchildren.
Kannatan esittelijän kehotusta jättää vastaavuustaulukot mietintöön.
I support the rapporteur's call to leave the correlation tables in the report.
jättää (also: laskea, tehdä, asettaa, panna)
Siksi haluaisin jättää tällaiset pelot omaan arvoonsa.
Therefore I should like to lay these apprehensions to rest.
Uskon, että siten voisimme jättää muiden epäilyt omaan arvoonsa ja päästä tästä asiasta yhteiseen kantaan.
I can imagine that we would then be able to lay to rest the misgivings others have, and come to a common position on this.
Neuvosto jättää yhteisessä kannassaan pohjaveden laatustandardien esittämisen kokonaan jäsenvaltioiden harkintavaltaan.
In its common position, the Council leaves it entirely to the Member States’ discretion to lay down groundwater quality standards.
Emme voi vetäytymisemme jälkeen jättää jälkeemme samoja ongelmia, jotka talibanien nousu valtaan viime vuosikymmenellä synnytti.
After our withdrawal, we cannot leave behind us the same problems which resulted in the Taliban's rise to power during the last decade.
Meillä on nyt, niin uskon, sellainen historiallinen mahdollisuus uuteen alkuun, jossa voimme jättää taaksemme kauhean ja traagisen menneisyytemme.
We have, I believe, an historic opportunity now for a new beginning in which we can leave behind us our terrible and tragic past.
Sekä komissio että neuvosto ovat uskoakseni hukanneet tilaisuuden tarkistaa EU:n talousarviota ja jättää vanhentunut järjestelmä taaksemme.
The opportunity to overhaul the EU budget and to leave behind the antiquated system has, I believe, been missed both by the Commission and the Council.
Ei ole helppoa keskustella tästä asiasta ja jättää tarkistuksia tunnissa.
It is not easy to discuss this issue and submit the amendments in one hour.
Valtuuskuntani on edelleen paikalla, koska haluamme jättää kirjallisen äänestysselityksen.
My delegation has remained as we wish to submit a written explanation.
Olette luvannut jättää ehdotuksia puitedirektiiviksi.
You have agreed to submit proposals for a framework directive.
jättää (also: luovuttaa)
Tähän mennessä 42 AKT-valtiota on jättänyt ratifioimiskirjansa.
As of today, 42 ACP states have deposited their ratification instruments.
jättää (also: siirtää)
Se merkitsi sitä, että aluksella oli taloudellisia intressejä jättää öljyjäämät satamaan, sen sijaan että se olisi päästänyt ne mereen.
This means that there was an economic motive for a vessel to leave waste oil in a port rather than dump it in the sea.

2. "hakemus, kotitehtävä"

jättää (also: luovuttaa)
Toisaalta poliitikot voivat jättää menemättä avajaisjuhliin.
On the other hand, politicians can distance themselves from the opening festivities.
Mielestämme käytetyt tavarat pitäisi jättää direktiivin ulkopuolelle.
Finally, we believe second hand goods should be excluded.
Toisaalta aineiston kopioiminen yksinomaan omaan käyttöön pitäisi jättää sopimuksen ulkopuolelle.
On the other hand, copying that is carried out exclusively for one's own needs should be left out.

Context sentences for "jättää" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishEmme voi odottaa uutta merenkulkualan säännöstöä tai jättää tilannetta huomiotta.
We cannot wait for the new maritime code or turn a blind eye on this situation.
FinnishJoillakin jäsenillä on tapana jättää mainitsematta nimenhuutoäänestyksen numero.
Some Members have the habit of not reading out the number for roll-call votes.
FinnishPelkään, että nykyään on liian vaarallista jättää puolustautuminen poliitikoille.
I fear that today defence is too serious a business to be left to politicians.
FinnishOlisi luvatonta tuhlausta jättää naisten voimavarat päätöksenteossa hyödyntämättä.
Failure to utilise women' s decision-making abilities is an unacceptable waste.
FinnishEi ole enää mitään syytä jättää tekemättä työtä naisten terveyspolitiikan alalla.
There is no longer any excuse to do nothing about a policy for women's health.
FinnishPortugalin hallituksen toimia ei pidä jättää sikseen, eikä näin myöskään käy.
The actions of the Portuguese Government must not and will not go unchallenged.
FinnishYmmärrän, että oikeudellisen ongelman vuoksi asiaa ei voida jättää jäsenvaltioille.
It cannot be left to Member States, since there is a legal problem, I understand.
FinnishSe pitäisi jättää kansallisen poliisin tai vastaavan järjestyksenvalvojan huoleksi.
This should be handed over to the national police or other appropriate authority.
FinnishSikäli ei ole perustetta jättää tätä herra Christodouloun mietintöä käsittelemättä.
Accordingly, there are no grounds for not dealing with Mr Christodoulou's report.
FinnishSe ei ole täydellinen teksti emmekä saa jättää vastaamatta näihin huolenaiheisiin.
It is not a perfect text and we should not hide from responding to these concerns.
FinnishKomissio ei voi jättää näissä neuvotteluissa huomiotta sosiaalisia vähimmäisnormeja.
The Commission cannot ignore minimum social standards during these negotiations.
FinnishOtamme vapauden jättää uudelleen niitä koskevia tarkistuksia täysistunnossa.
We shall take the liberty of re-tabling amendments along those lines in plenary.
FinnishTämä on tilanne, jota komissio ja jäsenvaltiot eivät saisi jättää huomiotta.
This is a situation that the Commission and the Member States must not neglect.
FinnishUuden säännön mukaan täysistunnon käsiteltäväksi ei voi jättää tarkistuksia.
Under the new rule, amendments are not admissible for consideration in plenary.
FinnishSen vuoksi olisi suuri virhe jättää hyödyntämättä tämä pätevyys ympäristöasioissa.
It would therefore be a great mistake if this environmental expertise was not used.
FinnishKollegani Iturgaizin pidätystä Caracasin lentoasemalla ei voi jättää huomiotta.
The detention of my colleague, Mr Iturgaiz, at Caracas airport cannot be overlooked.
FinnishMiten voimme jättää mainitsematta kustannuserot, joita maittemme välillä esiintyy?
How can we fail to mention the cost differentials that exist between our countries?
FinnishMiljoonittain algerialaisia jättää sen kurjuuden, josta heidän maansa kärsii.
By the million, Algerians are leaving the poverty which engulfs their country.
FinnishTämän vuoksi nyt ei mielestäni ole oikea aika jättää tästä asiasta päätöslauselmaa.
I therefore believe that this is not the time for a resolution on the matter.
FinnishOn liberalismin vastaista jättää terveysnäkökohdat huomiotta alkoholipolitiikassa.
It is anti-liberal not to take health considerations into account in alcohol policy.