FI

jakaa {adjective}

volume_up
Venäjän pyrkimys jakaa pienempiä naapurimaitaan osiin on aiheuttanut menetyksiä ja kärsimystä ihmisille, ja monet kansat pyytävät edelleen apuamme.
Russia's policies in partitioning its smaller neighbours have caused loss and suffering to the people and several nations are still asking us to help.

Context sentences for "jakaa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishPuheenjohtajamaa jakaa monet Euroopan parlamentin esille tuomista huolenaiheista.
The presidency shares many of the concerns expressed by the European Parliament.
FinnishEuroopan unionissa asuvia ihmisiä ei pidä jakaa uskovaisiin ja ei-uskovaisiin.
The people who live in the EU must not be divided into believers and unbelievers.
FinnishTätä odotellessamme Euroopan yhteisöjen tuomioistuin jakaa edelleen tuomioitaan.
As we wait for that, the European Court of Justice's verdicts continue to roll out.
FinnishTämän vuoksi parhaita käytäntöjä on tärkeää jakaa kaikkien EU:n valtioiden kesken.
That is why sharing best practice between countries throughout the EU is so vital.
FinnishNäppäimistön näppäimet voidaan jakaa useaan ryhmään näppäintoimintojen perusteella:
The keys on your keyboard can be divided into several groups based on function:
FinnishKuten esittelijä, rouva Mann, sanoi, pitää jakaa tietoa ja toimia täysin avoimesti.
As our rapporteur Mrs Mann said, there must be transparency and full information.
FinnishYritämme liian nopeasti jakaa maan länsimyönteisiin ja itämyönteisiin kansalaisiin.
We were too fast in dividing that country into pro-westerners and pro-easterners.
FinnishAikaisemmin ajattelimme että teorian maailmankaikkeudesta voisi jakaa kahteen osaan.
We used to think that the theory of the universe could be divided into two parts.
FinnishNeuvosto jakaa arvoisan parlamentin jäsenen huolen eläinten hyvinvoinnista.
The Council shares the Member of Parliament's concern regarding animal welfare.
FinnishSen pitäisi olla saatavilla pyynnöstä, mutta sitä ei pitäisi aktiivisesti jakaa.
It should be available on request but should not be actively disseminated.
FinnishVaroja ei saa jakaa välittäjien, kouluttajien tai esitteiden julkaisijoiden kesken.
They shall not be distributed among intermediaries, trainers or brochure publishers.
FinnishLopuksi, minusta ei ole väärin, että parlamentti jakaa kulttuuripalkintoja.
Finally, I do not believe it is wrong for Parliament to award cultural prizes.
FinnishLopuksi, meistä ei ole väärin, että parlamentti jakaa kulttuuripalkintoja.
Finally, we do not believe it is wrong for Parliament to award cultural prizes.
FinnishMe voisimme tietenkin jakaa tietoa myös Euroopan parlamentin edustajien välityksellä.
Of course we could also provide information through the European Parliamentarians.
FinnishJoka tapauksessa ainakin yksi kansa jakaa epäilyni, nimittäin mapuche-intiaanit.
There is one people, in any case, that shares my doubts, and that is the Mapuche people.
FinnishOppilaista vielä sen verran, että miksi heidät täytyy jakaa kategorioihin?
While we are on the subject of pupils, why should they be separated into categories?
FinnishMäärärahoja ei siten voida jakaa uudelleen ennen ensi vuoden väliarviointia.
There can therefore be no reallocation before next year's mid-term review.
FinnishKyse ei saa olla siitä, kuka jakaa henkilökohtaiset poliittiset näkemyksemme ja kuka ei.
It must not be a case of who shares our personal political views and who does not.
FinnishEn todellakaan ymmärrä, miksi pöytäkirjat voidaan jakaa vasta iltapäivällä.
I really do not see why their distribution has to wait until the afternoon.
FinnishJossain näyttösovittimissa voi olla erityinen kaapeli, joka jakaa liitännän kahtia.
Some video cards might include a special cable that splits a single connector into two.