FI jakaminen
volume_up
{noun}

1. general

jakaminen
Valitse Salasanasuojattu jakaminen -kohdassa Ota salasanasuojattu jakaminen käyttöön.
Under Password protected sharing, tap or click Turn on password protected sharing.
Napsauta kansiota ja määritä jakamissäännöt napsauttamalla yläsiirtymispalkissa Jakaminen.
Click a folder, and then click Sharing in the top navigation bar to set sharing rules.
Komission ja jäsenvaltioiden välisten vastuualueiden jakaminen määritellään.
The sharing of responsibilities between the Commission and the Member States is defined.
jakaminen (also: jako, kohdennus)
Kiintiöjärjestelmä on suositeltavampi kuin päästöoikeuksien vastikkeeton ja monimutkainen jakaminen.
Action in terms of quotas is preferable to free and complicated allocation.
Maitokiintiöiden jakaminen on yhä epätasaista.
Imbalances in the allocation of milk quotas persist.
Tämän uudistuksen keskeinen periaate on yhteisön varojen käyttöä koskevan vastuun selkeä jakaminen.
A guiding principle of this reform is the clear allocation of responsibility for the use of Community finance.
jakaminen (also: kuilu, hajaannus, jako, raja)
Aseman ja tehtävien jakaminen parantaa kaikkien osapuolten tehokkuutta.
A division of roles and tasks will improve the efficiency of both of these institutions.
Katsomme, että Tindemansin mietinnön jakaminen kahteen osaan oli hyvä ratkaisu.
We consider that the division of the Tindemans report into two parts was a good solution.
Toinen erittäin tärkeä asia on vastuualueet ja niiden jakaminen.
Another issue of the utmost importance is responsibilities and division of responsibilities.
jakaminen (also: jako, ositus, väliseinä)
Kosovon jakaminen ei voi kuitenkaan missään tapauksessa olla poliittinen ratkaisu.
But the political solution must on no account be the partition of Kosovo.
Laakson jakaminen kolmen maan kesken Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen on vauhdittanut etnisten konfliktien syntymistä.
The partition of the valley among three states after the collapse of the Soviet Union has fuelled ethnic conflicts.
Saaren lopullinen jakaminen kahtia on vaarallisen lähellä.
There is a serious danger that the island will finally be partitioned.
Taajuuksien myöntäminen, varaaminen ja jakaminen eivät ole enää nykyään mitään teknisiä asioita vaan todella poliittista peliä.
The granting of frequencies, frequency assignment and frequency allocation are no longer just a technical matter, nowadays, but a real political game.

2. "korttipelissä"

jakaminen (also: sopimus, kauppa, diili, jako)
volume_up
deal {noun}
On myös kolmas näkökohta, jota kannattaa tutkia tarkkaan: 15 maan ilmatilan jakaminen paremmin sekä siviili- että sotilaskäyttöön.
There is a third aspect to be dealt with: better distribution of the civil and military use of the airspace of the fifteen countries.
Yhtenä ehdotuksen osana olemme ottaneet esiin kappaleen, jossa käsitellään turvapaikkataakasta tulevan vastuun jakamista solidaarisesti.
As part of the proposal we have included a section dealing with the question of a collective division of responsibility for asylum burdens.

Context sentences for "jakaminen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishKatastrofin koettelemille alueille pääsy ja tuen jakaminen ei ole ollut helppoa.
Accessing the disaster-hit areas and distribution of aid is not without difficulties.
FinnishSiksi oppilaiden jakaminen kolmeen luokkaan ei mielestäni ole järkevä toimenpide.
Therefore, I believe that dividing them into three categories is not a sound measure.
FinnishPerintöaineksen käytöstä aiheutuvien hyötyjen jakaminen on toinen päätavoite.
The second is the distribution of benefit from the use of genetic resources.
FinnishMitä järkeä on tällaisessa politiikassa, kun tavoite on taakaan jakaminen?
What is the point of such a policy when the objective is to spread the burden?
FinnishKansalaisia ei kiinnosta vallan jakaminen uudelleen eri laitosten kesken.
People are not interested in the redistribution of power between the institutions.
FinnishEU:n politiikkaan on jo kauan kuulunut tuen jakaminen kansalaisyhteiskunnalle.
Assistance to civil society is already a long-standing policy of the EU.
FinnishHerää kysymys, pitäisikö meidän aina sallia hankkeiden jakaminen osiin alueilla.
The question arises as to whether we should always allow projects to be sliced up locally.
FinnishNäiden rajoitusten jakaminen on siksi otettava huomioon politiikassamme.
The distribution of these constraints must therefore be factored into our policies.
FinnishOlemme osa hanketta, jolle on luonteenomaista määräysvallan vapaaehtoinen jakaminen.
We are part of a project that is characterised by its shared and voluntary sovereignty.
FinnishEuroopan ilmatilan jakaminen ei kuitenkaan ole ainoa syy viivästyksiin.
The fragmentation of European airspace,however, is not the only cause of the delays.
FinnishLainsäädännöllisten muutosten jakaminen on saanut aikaan prosessin, joka ei ole avoin.
Splitting up the legislative amendments has resulted in a process that lacks transparency.
FinnishToiseksi meidän tulisi vahvistaa perustiedon säännöllinen jakaminen kansalaisille.
On the other hand, we should consolidate a permanent flow of basic information for the citizen.
FinnishRehellinen valistus ja kondomien jakaminen ovat parempi ratkaisu.
Straightforward advice and the distribution of condoms would be a better solution.
FinnishOikeuksien ja velvoitteiden jakaminen selvällä tavalla mahdollistaa sen saumattoman työskentelyn.
The clear distribution of rights and obligations will allow it to work smoothly.
FinnishSiihen kuuluu myös Venäjän passien laaja jakaminen näillä alueilla.
It is also based on the mass issuing of Russian passports in these regions.
FinnishTurkin harjoittama politiikka, Kyproksen jakaminen kahden valtion välillä, ei ole ratkaisu.
The Turkish policy of dividing Cyprus into two states is not a solution.
FinnishKatsonkin, että yksi ratkaisu ongelmaan olisi taakan jakaminen.
Therefore I believe that one of the solutions is that the burden should be shared.
FinnishEsimerkiksi tilapäistä suojelua koskeva direktiivi tai pakolaisten sisäinen jakaminen.
For instance, the directive on temporary protection or the internal distribution of refugees.
FinnishKatson samalla, että maatalousvarojen oikeudenmukainen jakaminen on tärkeää.
At the same time, I think that it is important for agricultural funds to be distributed fairly.
FinnishTieto on valtaa ja tiedon jakaminen avoimessa markkinataloudessa demokratiaa.
Information is power, and the dissemination of information in an open market economy is democracy.