"jalostaa" English translation

FI

"jalostaa" in English

FI

jalostaa [jalostan|jalostanut] {verb}

volume_up
Olen myös sitä mieltä, että nykyaikaisen kasvinjalostuksen avulla voidaan jalostaa vielä parempia kasveja.
I am also of the opinion that even better plants can be cultivated with modern plant production.
Sen avulla on voitu jalostaa lajikkeita, joiden viljely vaatii vähemmän työtä, vähemmän kasvinsuojeluaineiden käyttöä ja tuottaa suurempia satoja.
It has helped to cultivate species in a way that requires less effort and less use of pesticides, and has made it possible to produce bigger harvests.
Meidän tulisi mielestäni huolehtia eurooppalaisen maatalouspolitiikan yhteydessä myös siitä, että näitä tomaatteja voidaan viljellä, korjata ja jalostaa edelleenkin näillä alueilla.
I think that we should ensure within the framework of European agricultural policy that these tomatoes can continue to be cultivated, harvested and processed in these regions.
Toiseksi meidän pitää jalostaa ja politisoida vastuuvapausvälinettä.
Secondly, we need to further refine and further politicise the discharge instrument.
Kun ihminen noin 10 000 vuotta sitten ryhtyi kasvattamaan viljelmiä ja pitämään kotieläimiä, hän alkoi myös jalostaa luonnon ominaisuuksia.
When people started to grow crops and domesticate animals around ten thousand years ago, they also started refining natural properties.
Teollisuudenaloista merkittävimpiä ovat elintarvikkeiden jalostaminen, kemikaaliala, öljynjalostus sekä sähkö- ja elektroniikka-ala.
Industrial activity in the Netherlands predominantly consists of food processing, chemicals, petroleum refining as well as electrical and electronic machinery.

Context sentences for "jalostaa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishKomissio sanoo, että he haluavat jalostaa sen MOX-ydinpolttoaineeksi.
To this the Commission says: we want to process it into MOX fuel.
FinnishOlen myös sitä mieltä, että nykyaikaisen kasvinjalostuksen avulla voidaan jalostaa vielä parempia kasveja.
I am also of the opinion that even better plants can be cultivated with modern plant production.
FinnishKun ihminen noin 10 000 vuotta sitten ryhtyi kasvattamaan viljelmiä ja pitämään kotieläimiä, hän alkoi myös jalostaa luonnon ominaisuuksia.
When people started to grow crops and domesticate animals around ten thousand years ago, they also started refining natural properties.
FinnishNyt on saatu aikaan, että ne voivat jalostaa pyytämänsä kalasaaliin ja että ne voivat tuottaa lisäarvoa ja viedä kalat EU:hun.
What has been achieved now is that they could actually process the fish that they catch and should be able to add value and export that fish to the EU.
FinnishJuuri tämä aseman suoma etu mahdollistaa sen, että Bangladesh voi tuoda alkutuotteita Pakistanista, jalostaa ne ja viedä ne Eurooppaan.
It is precisely this status advantage that enables Bangladesh to import primary products from Pakistan, to process them and then export them to Europe.
FinnishUskonnon tarkoituksena on jalostaa sielua, edistää korkeaa etiikkaa ja moraalia, antaa ihmiselle henkinen maailma - ei toimia väkivallan ja vihan puolesta.
Religion should be all about ennobling the soul, promoting lofty ethics and morality and giving people spiritual values - not about serving the causes of violence and hatred.
FinnishOsakeyhtiö Defco on yritysten Danish Crown ja Vestjyske Slagterier suora kilpailija, joka jalostaa ja myy tuotteita FDB: n ja Dansk Supermarkedin kaltaisille asiakkaille.
Defco is a limited company which manufactures and sells products to FDB and Dansk Supermarked in direct competition with Danish Crown and Vestjyske Slagterier.
FinnishRuukki Metals joka on osa Suomalaista Ruukki-konsernia tuottaa, jalostaa ja toimittaa metalliin perustuvia komponentteja ja järjestelmiä rakennus- ja konepajateollisuudelle.
Finnish company Ruukki Metals, a part of Ruukki Group, produces, processes and supplies metal-based solutions to the construction and engineering industries.
FinnishMeidän tulisi mielestäni huolehtia eurooppalaisen maatalouspolitiikan yhteydessä myös siitä, että näitä tomaatteja voidaan viljellä, korjata ja jalostaa edelleenkin näillä alueilla.
I think that we should ensure within the framework of European agricultural policy that these tomatoes can continue to be cultivated, harvested and processed in these regions.
FinnishHaluan lopuksi todeta, että energian kannalta on järkevää käyttää ainoastaan kierrätykseen soveltumatonta puujätettä, kun taas loput voidaan jalostaa hyödylliseksi raaka-aineeksi.
May I close by pointing out that for energy purposes it is prudent to use only wood waste that is unsuitable for recycling, while the rest can be processed into useful raw materials.
FinnishPaljon on silti tekemistä, jos haluamme jalostaa aikeemme käytännön toiminnaksi, jolla pyritään luomaan tehokkaat strategiat kansainvälisen ihmisoikeustilanteen kohentamiseksi.
Much still remains to be done, however, if we are to turn our intentions into practical actions aimed at creating effective strategies to improve the international human rights situation.