"jatkua" English translation

FI

"jatkua" in English

FI jatkua
volume_up
[jatkun|jatkunut] {verb}

Kuinka pitkään suunnitelmatalouden annetaan jatkua elintarviketeollisuudessa?
For how long should the planned economy be allowed to continue within the food industry?
Tämänhetkinen epävakaus ja väkivalta ei voi eikä saa jatkua loputtomiin.
The present instability and violence cannot and must not continue indefinitely.
On jokseenkin naurettavaa, että tällaisen asiaintilan annetaan jatkua.
It is quite ridiculous that this state of affairs should be allowed to continue.
EKP, joka haluttiin perustaa vastaansanomattomaksi elimeksi, antaa menon vain jatkua.
The ECB - set up to be an unchallengeable body - is letting it go on.
Kertokaa valtiovarainministeri Steinbrückille, ettei näin voi jatkua!
Tell Mr Steinbrück that things cannot go on the way they are!
Niinpä Euroopan parlamentin on nyt todettava, ettei näin voi jatkua.
So the European Parliament should now say that this cannot go on.
Sellainen nykytilanne ei voi jatkua, että jokin jäsenvaltio voi petosasiassa sulkea ovensa yhteisön tarkastajilta.
The current situation in which a Member State, in the case of fraud, can hold the key which locks the European inspectorate, cannot be allowed to continue.
Tämän ei saisi antaa jatkua, vaan niiden viranomaisten, jotka eivät valvo lain noudattamista, pitäisi itse joutua vastuuseen aiheutuneista ympäristövahingoista.
That should not be allowed to continue and authorities who fail to enforce the law should themselves be held liable for the environmental damage caused as a result.
He ovat korkeissa viroissa Colombossa, nykyinen ulkoministeri on tamili, maan johtavat liikemiehet ovat tamileja, kuten myös tuomarit, lääkärit, lakimiehet ja ministerit - lista voisi jatkua.
They hold high office in Colombo, the present foreign minister is Tamil, the country' s leading businessmen are Tamil, so are judges, doctors, lawyers and cabinet ministers - the list goes on.
Ministerit sopivat, että keskustelut voivat jatkua vielä ainakin vuoden.
The Ministers agreed to let the discussion run for at least another year.
Ilmoitus annettiin tämän vuoden alussa, ja avun oli määrä jatkua vuosien 2005 ja 2006 ajan.
That was announced at the beginning of this year and was intended to run throughout 2005 and 2006.
(EN) Lamfalussyn sääntelyprosessia koskeneen keskustelun annettiin jatkua 30 minuuttia kyselytunnin puolelle.
The debate on the Lamfalussy Process was allowed to run 30 minutes into Question Time.
Tällainen tietokatkos ei voi enää jatkua, ja presidentti Idriss Débyn on välitettävä kaikki hallussaan olevat tiedot eteenpäin.
This lack of information cannot be allowed to continue and President Idriss Deby must pass on the information that he has.

Context sentences for "jatkua" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishPäädyimme yhdessä siihen tulokseen, että tilanne ei voi jatkua samanlaisena.
We came to the common conclusion that things could not carry on as they were.
FinnishEurooppa-neuvosto on jo myöntänyt, ettei arviointi voi jatkua loputtomiin.
The summit Council has already agreed that there has to be a cut-off point.
FinnishValitettavasti neuvosto on kuitenkin asennoitunut tavalla, joka ei voi enää jatkua.
Unfortunately, the Council adopted an attitude which it cannot maintain.
FinnishVetoan siis komissioon: tällaiset toistuvat laiminlyönnit eivät voi jatkua.
I therefore appeal to the Commission: this really should not happen as often as it does.
FinnishNäin ei voi jatkua!
The Member States, however, have reacted by doing next to nothing, and this is intolerable.
FinnishViime viikkoina on käynyt selvemmäksi kuin koskaan, ettei näin voi jatkua.
The last few weeks have made it clearer than ever that this has to stop.
Finnish   Pyydän parlamentin jäseniä istuutumaan, jotta istunto voi jatkua normaalisti.
   I would ask the honourable Members to be seated and to allow the sitting to proceed normally.
FinnishKummassakin tapauksessa olisi löydettävä ratkaisut niin, että suhteidemme tyyneys voisi jatkua.
In both cases solutions need to be found so that our relations remain tranquil.
FinnishOn tärkeää, että tämä kehitys voi jatkua ja että se saa siihen tarvittavaa kannustusta.
It is essential that encouragement should be given to its continuation.
FinnishMeidän on luotava valmiudet juuri siksi, että laajentuminen voisi jatkua.
We must create it, precisely in order to allow further enlargement.
FinnishTilanne ei saa jatkua tällaisena, tarvitaan toimia sen pysäyttämiseksi.
This state of affairs has to be stopped, and measures must be introduced in order to do so.
FinnishTislaukseen käytetään 500 miljoonaa euroa vuodessa, eikä se voi enää jatkua.
EUR 500 million per year for distillation had become untenable.
FinnishMiten kauan kansainvälinen yhteisö voi antaa kurdien kärsimysten jatkua?
How long can the international community allow the continued suffering of the Kurdish people?
FinnishKehitysavun saanti voi jatkua ainoastaan, jos kaikki ulkomaiset joukot poistuvat maasta.
Continuation of development aid will be possible only if all foreign troops leave the country.
FinnishTämänkaltaisen avun, joka kohdistuu suoraan Zimbabwen kansaan, on tarkoitus jatkua.
This kind of assistance, for the direct benefit of the Zimbabwean population, is due to be continued.
FinnishSanotaan, että tämä on häpeällinen asia - voin vain suositella, että näin ei voi jatkua.
To say that it is a shameful thing - then all I can do is advise that this is not the way ahead.
FinnishEurooppa on olemassa nyt, ja te olette aivan oikeassa siinä, että nykyinen asiaintila ei voi jatkua.
Europe does exist now, and you are quite right that the status quo is not an option.
FinnishNämä perusehdot on täytettävä, ennen kuin Euroopan unionin ja Togon välinen yhteistyö voi jatkua.
These conditions must be met if the European Union is to resume co-operation with Togo.
FinnishEuroopan aluepolitiikassa ei voi jatkua tällainen järjestelmä.
There can be no future for a system like this in European regional policy.
FinnishKoska maailman ongelmien ei pitäisi jatkua sukupolvesta toiseen.
Because the world's problems shouldn't be the human family's heirloom.