FI joukko
volume_up
{noun}

1. general

Toinen joukko heitti bensiiniä kodittoman naisen päälle ja sytytti hänet tuleen.
Another group threw petrol over a homeless woman and set fire to her.
Tämän päivän menestyksen takana oli siis melkoinen joukko ihmisiä.
So it was quite a group of people who contributed to today's success.
Ainoastaan pieni etuoikeutettujen joukko pystyi ostamaan kaukana valmistettuja tavaroita.
Only a small, privileged group was able to buy goods that were produced a long way away.
joukko (also: TV, piiri, valikoima, lajitelma)
volume_up
set {noun}
Tämä uusi raja, josta puhun, ei kuitenkaan ole joukko lupauksia, vaan se on joukko haasteita."
But the new frontier of which I speak is not a set of promises - it is a set of challenges'.
Tarvitaan sellaiset puitteet, ilmapiiri ja koko joukko instituutioita, jotka toimivat.
There needs to be a framework, a culture, a set of institutions that work.
Toinen huolenaiheitten joukko liittyy toissijaisuuden ja suhteellisuuden ongelmaan.
Another set of concerns has emerged concerning the issue of subsidiarity and proportionality.
joukko (also: massa, patti, massat, pääosa)
volume_up
mass {noun}
Meillä on koko joukko asetuksia, ja ne on koottava yhteen asiakirjaan.
We have a whole mass of regulations; these need to be brought together in one document.
Kunhan yhä kasvava joukko laajoja surmia tekevät rikolliset pidätetään ja tuomitaan, väkivallan määrä laskee.
As soon as an ever-increasing number of mass criminals are arrested and convicted, we will see a drop in the level of violence.
Joitakin mielenosoittajia on tuomittu joukko-oikeudenkäynneissä, joita on pidetty iltamyöhällä ja niin, ettei ihmisillä ole ollut mahdollisuutta asianajajaan.
Some demonstrators have been sentenced in mass trials which took place late at night and while people did not have access to a lawyer.
joukko (also: juhla, seurue, puolue, osapuoli)
volume_up
party {noun}
Voidaan kuitenkin myös sanoa, että kymmenen puoluetta on iso joukko rahoitettavia puolueita.
Well, some would say that ten parties is a very wide range of parties being financed.
Viime vuoden maaliskuussa joukko sotilaspukuihin pukeutuneita miehiä murhasi erään Sam Rengien puolueen jäsenen Kandalin maakunnassa.
In March of last year, a member of Sam Rengie' s party was killed by a group of men in military uniform in the province of Kandal.
Pääministeri Borisov on sanonut heidän - tarkoittaen Bulgarian sosialistipuolueen puoluekokousedustajia - olevan joukko häikäilemättömiä roistoja.
Mr Borisov has said that they - meaning the delegates of the Congress of the Bulgarian Socialist Party - are a bunch of impudent bandits.
joukko (also: valikoima, lajitelma)
joukko (also: taajuusalue, klaani, heimo, vyö)
volume_up
band {noun}
Meitä tälle hyvin erikoistuneelle alueelle osallistuvia on pieni ja valikoitu joukko.
It is a small and select band of us who are involved in this very specialized area.
Vuoden 2015 loppuun mennessä kaikki kuuluisivat toiveyhtyeeseen, eikä meillä olisi enää suurta joukkoa käsittämättömiä yksittäisiä poikkeuksia.
By the end of 2015 everyone would fall within the proposed band, and there would no longer be a whole series of inexplicable individual exceptions.
joukko (also: erä, sarja)
volume_up
batch {noun}
Voit myös muokata joukkoa valokuvia automaattisesti.
You can also automatically edit a batch of photos.
joukko (also: lauma, ryhmä)
volume_up
brood {noun}
joukko (also: möykky, pensaikko, tömäys, vesakko)
volume_up
clump {noun}
joukko (also: ryhmä)
volume_up
cohort {noun}
volume_up
crop {noun}
joukko (also: yleisö, katsojat, massa, rykelmä)
volume_up
crowd {noun}
Enää ei ole vain yksinäinen kahjo, ei kaksi kahjoa, kolme on joukko ja joukko tarkoittaa uutisia.
Now it's not a lone nut, it's not two nuts -- three is a crowd, and a crowd is news.
Vuonna 1991 tuhansien ihmisten aseeton joukko vastusti Liettuassa neuvostoarmeijan aggressiivista toimintaa ja puolusti vapautta ja itsenäisyyttä.
In 1991 in Lithuania, an unarmed crowd of several thousand people resisted the aggression of the Soviet army and defended freedom and independence.
Kuvitelkaa, miten suunnattoman työvoimaperustan, minkä työvoimaedun ja potentiaalin tämä ihmisryhmä, tämä joukko tarjoaa sisäiselle työvoiman tarjonnalle.
Just imagine what a tremendous workforce base, what a workforce asset and potential this group of people, this crowd, has in terms of internal labour supply.
joukko (also: suuri joukko, paljous)
Meillä on kuitenkin ulottuvillamme suuri joukko ratkaisuja ilmanlaadun parantamiseksi, muun muassa. polttoaineisiin, liikennevälineisiin ja ajoneuvoihin kohdistuvat toimet.
However, we have a multitude of solutions at our fingertips for better air quality, such as action on fuels, on modes of transport and on vehicles.
Arvoisa komission jäsen Vassiliou, sen Sarajevossa soitetun viulun soinnut, josta Doris Pack meille kertoi, kaikuvat Euroopassa voimakkaammin kuin joukko asetuksia.
Mrs Vassiliou, the chords played by that violin in Sarajevo, the one Mrs Pack told us about, resonate more with our Europe than with a multitude of regulations.
Pysyvien IP-osoitteiden tapauksessa näin on, mutta on olemassa suuri joukko palveluntarjoajia, joiden tarjoamat IP-osoitteet eivät automaattisesti paljasta käyttäjän henkilöyttä.
In the case of providers that allocate static addresses it does, but with a multitude of other providers the IP address does not automatically reveal the user's identity.
joukko (also: parvi)
volume_up
muster {noun}
volume_up
troop {noun}
Tšadissa on nyt suuri joukko irlantilaissotilaita.
We now have in Chad a large contingent of Irish troops.
Vaikka Syyria veti joukkonsa nopeasti Libanonista, se suhtautui aluksi epäröivästi yhteistyöhön Detlev Mehlisin kanssa.
Although Syria made haste to withdraw its troops from Lebanon, it was initially hesitant about cooperating with Mr Mehlis.
Tämän mahdollistaa venäläisten joukkojen jatkuva läsnäolo maassa. Se on täysin ristiriidassa sen kanssa, että Venäjä sitoutui jo kymmenen vuotta sitten vetämään joukkonsa pois alueelta.
All this is possible because of the continued presence there of Russian troops in gross violation of Moscow’s ten-year-old commitment to pull them out.

2. colloquial

joukko (also: porukka, jengi, kööri)
volume_up
gang {noun} [coll.]
Minun on sanottava, että se oli hyvin mukava joukko.
I must say it was a very nice gang.
Esimerkiksi lauantaina 24. huhtikuuta musliminuorten joukko puukotti kaksi kristilliselle kuukausijulkaisulle työskentelevää toimittajaa kuoliaaksi.
For example, on Saturday 24 April, members of a gang of Muslim youths stabbed to death two journalists working for a Christian monthly.
Robert McCartneyn murhasi raa'asti joukko roistoja ja rikollisia, jotka esiintyivät tasavaltalaisina poliittisina aktivisteina tai IRA:n vapaustaistelijoina.
Robert McCartney was brutally murdered by a gang of thugs and criminals masquerading as Republican political activists or IRA freedom fighters.

3. figurative

joukko (also: ryhmä, ryhmittymä)
volume_up
constellation {noun} [fig.]

Context sentences for "joukko" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishTähän mietintöön on hyväksytty joukko tarkistuksia, joiden me uskomme toteutuvan.
This report now has a series of agreed amendments which we believe will be carried.
FinnishSitä kautta voidaan todellakin toteuttaa joukko tärkeitä toimia ekologian alalla.
A series of important environmental measures can still be pursued by means of this.
FinnishJoukko tutkijoita julkaisi tämän tutkimuksen New York Timesin mielipidepalstalla.
Here's a study published by a team of researchers as an op-ed in The New York Times.
FinnishJoukko säännöksiä ja koodeja ulottuu tulevaisuudessa koskemaan muita maita.
A number of regulations and codes are to be extended to apply to other countries.
FinnishOn kuitenkin muistettava, että vertailevan mainonnan tulee täyttää joukko ehtoja.
Nevertheless, comparative advertising must of course still fulfil certain conditions.
FinnishSuuri joukko jäsenvaltioita haluaa suuremmat markkinat muttei enempää Eurooppaa.
A large number of Member States want a bigger market but not more Europe.
FinnishEuroopalla on nyt edessään joukko haasteita, jotka vaativat sijoittamaan enemmän rahaa.
Europe is now facing a series of challenges requiring more money to be invested.
FinnishMe emme ole liikutettava joukko, jota väärinkäytetään taktisiin peleihin.
We are not a movable object which allows itself to be misused for tactical ruses.
FinnishLuonnollisesti mietinnössä on joukko hyviä ehdotuksia, joita aiomme tukea.
There are, of course, some good suggestions in the report, which we shall support.
FinnishEuroopan unionilla on itse asiassa koko joukko vastauksia käytettävissään.
In fact, the European Union has a whole arsenal of responses available to it.
FinnishHyvät kollegat, ajankohtaiskeskustelun lykkäämisestä on esitetty joukko näkemyksiä.
All the arguments have been expressed on the subject of this postponement.
FinnishJoukko jäsenvaltioita on luopunut mahdollisuudestaan saada sähköä ydinvoimasta.
A number of Member States have refused to use nuclear energy as a source of electricity.
FinnishNykyään on myös koko joukko erilaisia terveysväittämiä, joiden merkittävyys vaihtelee.
In addition, there is now a host of different health claims of varying significance.
FinnishLisäksi asiaan liittyy joukko poliittisluonteisia kysymyksiä, joita haluaisin käsitellä.
But there is a series of more political issues which I should like to mention.
FinnishJoukko muita, jotka ovat myös mahdollisia kohteita, on ymmärrettävästi mennyt maan alle.
Understandably, a number of others who are possible targets have gone into hiding.
FinnishLopuksi, arvoisa puhemies, näyttäisi olevan joukko toimia, jotka meidän on toteutettava.
Finally, Madam President, there seem to be a number of steps that we need to take.
FinnishSe on Lähi-idän ainoa demokratia, jota ympäröi suuri diktatuurihallintojen joukko.
It is the only democracy in the Middle East, surrounded by a sea of dictatorial regimes.
FinnishLisäksi on joukko ihmisiä, jotka eivät edes tiedä koko ongelmasta yhtään mitään.
There are some who do not even know anything about the problem at all.
FinnishLehdistövapauteen liittyen on taas todettu joukko valitettavia tapahtumia.
Again, there is talk of a number of incidents relating to freedom of press.
FinnishMeidän on itse asiassa pantava välittömästi pöydälle joukko toimenpiteitä.
We actually need to place a catalogue of measures on the table immediately.