FI kääntäminen
volume_up
{noun}

Myös kääntäminen ranskan kielelle on tuottanut vaikeuksia.
There are also a number of translation problems in the French version.
Itse asiassa kääntäminen ja julkaisu veivät enemmän aikaa kuin itse neuvottelut.
In fact, the translation and publication took longer than the actual negotiations.
Tiedottaminen, kääntäminen 22 kielelle ja julkaiseminen aiheuttavat väistämättä viiveitä.
The reporting process, the translation into 22 languages and publishing lead to unavoidable delays.
kääntäminen (also: muuntaminen, muunnos, käännytys, kääntymys)
kääntäminen (also: liikevaihto, piiras, pallonmenetys, kiertonopeus)

Context sentences for "kääntäminen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishKysymys nro 13 Liam Hyland (H-1207/98): Aihe: Maaltamuuton suunnan kääntäminen
Question No 13 by Liam Hyland (H-1207/98) Subject: Reversing rural depopulation
FinnishTämän kääntäminen ylösalaisin vastoin alkuperäistä tarkoitusta on täysin harhaanjohtavaa.
To portray it in the complete opposite way of what is intended is completely disingenuous.
FinnishKatseiden kääntäminen tulevaisuuteen on kuitenkin parempi vaihtoehto.
However, looking forward to the future is the better option.
FinnishOn harhakuvitelma, että pelkkä katkaisijan kääntäminen muuttaisi kaiken.
And to pretend that all we need to do is press a switch to make everything better is simply an illusion.
FinnishToinen asia, jota vastustamme, on todistustaakan kääntäminen.
Our second objection concerns the reversal of the burden of proof.
FinnishTässä direktiivissä on uutta todistustaakan kääntäminen.
Something new in this directive is the reversal of the burden of proof.
FinnishTämän vuoksi todistustaakan kääntäminen ei ole välttämätöntä.
It is not necessary, therefore, to reverse the burden of proof.
FinnishSiihen liittyy myös kaikkien virallisten ja toimintaan liittyvien asiakirjojen kääntäminen oikea-aikaisesti.
It also involves all official and work-related documents being translated in a timely manner.
FinnishMaan tilanteen kääntäminen on suuri haaste.
Turning around the situation in Afghanistan represents a major challenge.
FinnishNuorten viljelijöiden alkuun pääseminen ja kaupunkeihin suuntautuvan muuttoliikkeen kääntäminen edellyttävät lisää taloudellista apua.
More funds are needed to set young farmers up and reverse the exodus towards the towns.
FinnishPerinteiset käytännöt, kuten puutarhan kääntäminen syksyllä ja jättäminen lepäämään talven yli, ovat nyt paheksuttuja.
Traditional practices, like digging your garden in the autumn and leaving it over winter, are now a no-no.
FinnishTodistustaakan kääntäminen, jota tässä direktiiviehdotuksessa vaaditaan, on sekä pelottava että äärimmäinen toimenpide.
The shift of the burden of proof, as called for by this draft directive, is both frightening and extreme.
FinnishSiten tämän tilanteen välitön kääntäminen on perustekijä taloudellisessa elpymisessä, johon pyrimme.
Consequently, an immediate reversal in this situation is a fundamental parameter in the economic recovery which we are seeking.
FinnishViestin kääntäminen paikallisen kulttuurin ja käsitysten kielelle on välttämätöntä, mikäli viesti halutaan tehdä ymmärretyksi.
The message needs to be translated for the local culture and views, if the message is to be understood.
FinnishArvoisa puhemies, miten kääntäminen voisi olla ongelma, sillä kysehän on aivan yksinkertaisista tarkistuksista.
Mr President, if this might lead to problems as far as translating is concerned; they are extremely simple amendments.
FinnishSelkänsä kääntäminen hukkaan heitetyille rahoille ei ratkaise ongelmaa, ja se on myös epäreilua Euroopan veronmaksajia kohtaan.
Turning a blind eye to the money wasted will not solve the problem, and it is also unfair to European taxpayers.
FinnishTavoitteenahan on maatalouspolitiikan kääntäminen ympäristöystävällisemmäksi ja palvelemaan enemmän kuluttajien tarpeita.
The aim is to make agricultural policy more environmentally-friendly, and to serve the needs of the consumer to a greater extent.
FinnishYksi REACH-järjestelmän kulmakivistä on todistustaakan kääntäminen. Myös tämän ajatuksen jotkut parlamentin jäsenet haluavat kuitenkin poistaa järjestelmästä.
One of the mainstays of REACH is the reversal of the burden of proof, yet there are those in this House who even want to do away with this idea.
FinnishNäin yleisluontoisesti esitettynä tämä todistustaakan kääntäminen on siten kyseenalaista valtion oikeusjärjestyksen mukaisen toiminnan kannalta.
Defined in this sweeping way, this reversal of the burden of proof is therefore questionable from the point of view of its compatibility with acting as a state under the rule of law.
FinnishValiokunnan tarkistukset ovat ilman muuta hyviä, sillä niillä pyritään estämään todistustaakan kääntäminen, mutta tämä ei vielä selkeytä tilannetta riittävästi.
The committee's amendments are certainly good, as they are aimed at repudiating the reversed burden of proof, but this still does not clarify the situation sufficiently.