"käyttää hyväksi" English translation

FI

"käyttää hyväksi" in English

FI käyttää hyväksi
volume_up
{verb}

käyttää hyväksi (also: ärsyttää, vaivata, kiusata, häiritä)

Context sentences for "käyttää hyväksi" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishOlemassaolevaa tietotekniikkaa tulisi täysimääräisesti voida käyttää hyväksi.
People should be able to take full advantage of existing information technology.
FinnishPNR-neuvottelujen tässä vaiheessa voimme vielä käyttää kokemuksiamme hyväksi.
At this stage of the negotiations on PNR, we can still use what we have learnt.
FinnishVain siten Euroopan pakolaisrahastoa voidaan käyttää järkevästi ja tehokkaasti hyväksi.
Only in this way can the European Refugee Fund be used sensibly and efficiently.
FinnishMe voimme käyttää hyväksi maailman eri osissa olevien valtioiden asiantuntemusta.
We can tap into the expertise of the various nations in the various regions of the world.
FinnishUskon, että tällaista katsausta voitaisiin käyttää hyväksi eri vaalikampanjoissa.
I think that a summary like that could be put to good use in the various election campaigns.
FinnishEmme saa käyttää hyväksi näitä valtioita, ja tehdä niissä todella vaarallisia tutkimuksia.
We must not misuse these countries for the purpose of research that is full of risks.
FinnishHaluan käyttää tämän tilaisuuden hyväksi painottaakseni käytännön toimien merkitystä.
I would, however, like to take this opportunity to underline the importance of real action.
FinnishHeidän kokemustaan ja tieteellisen yhteisön tietoa pitäisi käyttää enemmän hyväksi.
Greater use should be made of their experience and the knowledge of the scientific community.
FinnishSaman rahan voimme käyttää muualla järkevämmin ympäristön hyväksi.
We can spend the money more fruitfully elsewhere for the benefit of the environment.
FinnishSen avulla maaseudun monimuotoisuutta voidaan vahvistaa ja käyttää entistä tehokkaammin hyväksi.
The multifunctionality of the rural regions can thus be strengthened and increased.
FinnishItä-Euroopassa olevaa asiantuntemusta pitää käyttää hyväksi paljon enemmän.
Greater use should be made of the specialist know-how available on the spot in Eastern Europe.
FinnishSe on uusi luku pyrkimyksissä käyttää kulttuuria täysimääräisesti hyväksi rauhanteon välineenä.
It is a new chapter in an effort to fully use culture as a tool for peace.
FinnishKun perimästä halutaan saada tietoa, kliinisiä kokeita on välttämätöntä käyttää hyväksi.
Using our knowledge of the genome as a starting point, clinical experiments are then required.
FinnishOn häpeällistä, että Euroopan parlamentti antaa käyttää itseään hyväksi tällaiseen tarkoitukseen.
It is a disgrace that the EP should let itself be taken advantage of for this purpose.
FinnishSe ei ole myöskään epäröinyt käyttää seksuaalisesti hyväksi naisia ja tyttöjä.
Nor does it hesitate to sexually exploit women and girls.
FinnishHaluaisin käyttää tilaisuutta hyväksi ja kiittää Philippe Tavernea ja hänen edeltäjäänsä Brian Grayta.
May I take this opportunity to thank Mr Taverne and his predecessor, Mr Gray.
FinnishTätä konfliktia ei saisi käyttää hyväksi Euroopan unionin militarisoimiseksi.
The conflict should not be used as a pretext to drive forward the militarisation of the European Union.
FinnishLisäksi työhön liittyviä luontaisia taukoja ei voida käyttää hyväksi.
Furthermore, natural breaks at work cannot be taken advantage of.
FinnishVoisimmeko nyt käyttää hyväksi tilaisuuden lisätä tämä kohta torstain asialistalle?
May I now ask you to let us avail ourselves of the possibility of adding this item to Thursday's agenda?
FinnishSe luo kuluttajiin epävarmuutta ja käyttää hyväksi heidän hätäänsä vieläpä omia tarkoituksiaan varten.
It is breeding anxiety among consumers and exploiting their distress for its own ends.