"kerrata" English translation

FI

"kerrata" in English

FI kerrata
volume_up
[kertaan|kerrannut] {verb}

(NL) Arvoisa puhemies, en aio kerrata eilistä keskustelua.
(NL) Madam President, I am not going to go over yesterday's debate again.
Tämän pitkän alustuksen vuoksi en aio kerrata asian yleistä taustaa.
Given these extensive antecedents, I do not propose to go over the general background to this case.
Jäsen Andreasen - joka ei ole enää täällä - esitti monia tarkistuksia, joita emme ehdi kerrata, sillä meillä on kiire.
Mrs Andreasen - who is no longer here - tabled a number of amendments, which we cannot go over because we are in a hurry.
kerrata (also: parantaa, verestää)
Tänä iltana ei ole tarkoitus kerrata tupakoinnin todellisia haittoja koskevia perusteluita.
This is not the night to rehearse arguments on the literal ills of smoking.

Context sentences for "kerrata" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishTämän arvion tulokset ovat tärkeitä, ja haluaisin kerrata tässä niistä muutamia.
The results are important and I should like to reiterate a number of them.
FinnishHaluan kerrata joitakin asioita, joita puheenjohtajavaltio toi edellä esille.
I want to reiterate some points that were made earlier by the presidency.
FinnishLuulen, että nykyinen esittelijäkin muistaa sen, joten sitä ei tarvitse tässä kerrata.
That is something I believe the present rapporteur can remember, so we do not need to repeat it.
FinnishNiin ollen, herra Colino Salamanca, käsittelin jo kysymystänne, mutta voin kerrata vielä saman asian.
With that, Mr Salafranca, I have gone into your question, but I will not repeat it again.
FinnishSiitä huolimatta haluan vielä kerran lyhyesti kerrata kritiikin.
Despite that, I would like to briefly reiterate my criticism.
FinnishVaikka nämä asiat ovat ihmisten tiedossa, mielestäni on vielä hyvä kerrata ne tänään.
While people may be familiar with these points, it is not a useless exercise, in my opinion, to reiterate them today.
FinnishArvoisa puhemies, hyvä parlamentin jäsen, saanen kerrata tämän kysymyksen johdosta hieman enemmänkin asioiden tähänastisia vaiheita.
Mr President, Mr Frischenschlager, let me go a little further into this question.
FinnishSiinä halutaan nimenomaan kerrata 1970-luvun taistelut.
It just wants to replay the fights of the early 70s.
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, mietinnön taustat tunnetaan hyvin, mutta taustoja on syytä kerrata, sillä se on ratkaisevaa.
Madam President, the background to this report is well known, but worth repeating as it is crucial.
FinnishSiksi haluaisin lyhyesti kerrata oman ryhmäni näkemyksen sopimuksesta ja sen jälkeen ilmaisen kantamme mietintöön.
I should therefore briefly like to set out my group's position on the Amsterdam Treaty, then on the report.
FinnishEn halua kerrata tässä taas ehdotusta, jonka tein viime vuonna mietintöä koskevan edellisen keskustelun yhteydessä.
I do not want to repeat here, yet again, the proposal I made last year in the previous debate on the report.
FinnishEn aio kerrata sitä tässä, haluaisin vain korostaa, että parlamentti on tukenut Galileo-hanketta koko ajan.
I do not want to repeat it; I would merely like to emphasise that Parliament is backing the Galileo project all the way.
FinnishAluksi haluan kerrata 24.–25. marraskuuta pidettyä euroryhmän ja Ecofin-neuvoston kokousta edeltäneet tapahtumat.
Allow me to begin by going over the events which led up to the Eurogroup and Ecofin meeting of 24 and 25 November.
FinnishMinun ei tarvitse kerrata sen historiaa.
I do not need to go into the history of it.
FinnishMeidän ei pitäisi kerrata vanhaa historiaa.
We should not go back over old history.
FinnishSaanen kerrata tässä lyhyesti sen ydinkohdat.
FinnishSiksi en enää aio kerrata puhettani.
Therefore I shall not go back over my speech.
FinnishArvoisa puhemies, haluan aluksi kerrata tässä erinomaisessa keskustelussa todettuja asioita ja kiittää kaikkia puhujia.
Mr President, I should like to begin by echoing what was said in this excellent debate and by thanking all of the speakers.
FinnishHaluaisin lyhyesti kerrata ehdotuksen pääkohdat, jotka parlamentti ja neuvosto hyväksyivät ensimmäisessä käsittelyssä.
In short, let me recall the main points of the proposal that were accepted on first reading by the Parliament and by the Council.
FinnishEnnen kuin siirrytään itse järjestelmään, mielestäni on syytä kerrata lyhyesti ne puitteet, joissa tämä ehdotus on syntynyt.
Before talking about the arrangements themselves, I think it is useful to give a brief review of the context in which this proposal was born.