FI

kiinnittää [kiinnitän|kiinnittänyt] {verb}

volume_up
Komissio kiinnittää vastaisuudessakin huomiota tähän ehdotukseen.
The Commission continues to attach considerable importance to this proposal.
Toivomme, että puheenjohtajavaltio Unkari kiinnittää tähän asiaan kunnolla huomiota.
We hope that the Hungarian Presidency will attach the proper importance to this matter.
Komissio kiinnittää edelleen suurta huomiota konfliktien ehkäisyyn.
The Commission continues to attach great importance to the issue of conflict prevention.
Ne täytyy luonnollisesti kiinnittää, mutta ei ole aina mahdollista saada niistä liikkumattomia.
Needless to say, they should be securely fixed but it is not always possible to brace them against movement, as long as they do not slip.
Synkronointivaroitukset eivät yleensä estä synkronoinnin suorittamista loppuun, joten niitä ei ole välttämätöntä korjata eikä jokaiseen varoitukseen tarvitse kiinnittää huomiota.
Sync warnings usually don't prevent sync from completing, so it is not imperative that you fix or even notice every warning.
Ajatuksena oli kiinnittää mikrosiruja nautojen ja lampaiden korviin osana järjestelmää palkkioiden maksujen valvomiseksi ja petosten torjumiseksi tietyissä Etelä-Ranskan osissa.
The idea was to fix microchips in the ears of cattle and sheep, as part of a system for monitoring premium payments and preventing fraud in certain parts of southern France.
Jos käytät sovellusta usein, voit kiinnittää sen työpöydän tehtäväpalkkiin.
If you use an app frequently, you can pin it to the taskbar on your desktop.
Jos haluat, että Suurennuslasi on aina ulottuvilla, voit kiinnittää sen tehtäväpalkkiin.
If you want to have Magnifier at your fingertips, you can pin it to the taskbar.
Voit etsiä sovelluksen ja kiinnittää sen aloitusnäyttöön seuraavasti:
To search for an app and pin it to Start, follow these steps:
Meidän pitää kiinnittää huomiota siihen, että varmistamme strategian tässä komission tiedonannossa.
We must be clear that the aim of this communication from the Commission is to secure the strategy.
Laajentumisen alla erityistä huomiota täytyy kiinnittää ulkorajojen turvaamiseen.
Special attention must be paid to securing the external borders just prior to enlargement.
Haluan kiinnittää huomiota tarkistukseen, joka koskee hallitusten menemistä takuuseen, jos ne velvoittavat erityisesti meriteknisten satamapalvelujen käytön.
I would draw your attention to an amendment which aims to secure surety from governments to render the use of technical-nautical services, in particular, mandatory.
Neuvoston toinen ehdotus yhteiseksi toiminnaksi koskee yhtenäistä lomakkeen kaavaa, johon voidaan kiinnittää viisumit.
The second proposal from the Council concerns a joint action for a uniform format for forms for affixing visas.
Toiseksi naisiin pitäisi kiinnittää erityistä huomiota, sillä naisten pidemmän elinajanodotteen vuoksi iäkkäimpien joukossa on enemmän naisia kuin miehiä.
Secondly, special attention should be paid to women, as they account for a higher age bracket than men due to the increased life expectation.
Kun haluat istahtaa töiden ääreen, voit kiinnittää tabletin täysikokoiseen kannettavaan näppäimistöön.
When you’re ready to sit down and get to work, dock the tablet into the portable full-size keyboard.
Mielestäni myös tähän näkökohtaan on hyvä kiinnittää erityistä huomiota.
I think it is fitting to devote special attention to that aspect too.
Komission tehtävänä on kiinnittää huomiota tämän artiklan soveltamiseen, ja komissio osoittaa jäsenvaltioille sopivia direktiivejä tai päätöksiä.
It is up to the Commission to monitor the observation of this Article and to provide fitting directives or decisions to the Member States.
kiinnittää (also: sitoa)
kiinnittää (also: sitoa)
kiinnittää (also: juurruttaa)
Näissä oloissa on parempi olla enää käyttämättä sairauksia aiheuttavia silikoni-implantteja ja kiinnittää kaikki huomio vaihtoehtojen kehittämiseen.
In the circumstances, it is better to stop using the silicone implants and to focus on developing alternatives.
(FR) Alusten kiinnittäminen on yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvä palvelu, joka on vahvistettu Luxemburgin tuomioistuimen 18. kesäkuuta 1998 tekemällä päätöksellä.
(FR) Mooring services are a general interest service as recognised by the judgment of the Court of Luxembourg of 18 June 1998.
Voit myös kiinnittää sen vaikka seinään.
You even have the option to mount it on a wall.

Context sentences for "kiinnittää" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishArvoisa puhemies, haluaisin lopuksi kiinnittää huomiota maaseudun kehittämiseen.
To conclude, Madam President, I would like draw attention to rural development.
FinnishAiomme kiinnittää todella tarkkaa huomiota tämän säädöksen oikeaan soveltamiseen.
We will pay very close attention to the correct application of this legislation.
FinnishAion lisäksi kiinnittää erityistä huomiota jäsen Ellesin esiin ottamaan asiaan.
Lastly, I shall also be paying special attention to the point raised by Mr Elles.
FinnishKokeilun arvioinnissa täytyy kiinnittää erityistä huomiota näihin näkökohtiin.
In evaluating this experiment, due consideration must be given to these aspects.
FinnishHaluaisin kiinnittää huomiota yhteen myönteiseen ja yhteen kielteiseen näkökohtaan.
I would like to highlight a positive and also a negative aspect of this subject.
Finnish   Arvoisa puhemies, haluan vain kiinnittää puhemiehistön huomion erääseen asiaan.
   Mr President, I should just like to call the Bureau’s attention to one matter.
FinnishHaluaisin kiinnittää huomionne muutamaan Corbettin mietinnössä esitettyyn asiaan.
I should like to draw your attention to various points made in the Corbett report.
FinnishNeuvoston puheenjohtajavaltio kiinnittää edelleen paljon huomiota tähän asiaan.
The Presidency of the Council will continue giving much importance to this matter.
FinnishHaluaisin vain kiinnittää huomiota viimeiseen asiaan - turvallisuuskysymykseen.
I would just like to draw attention to the last matter - the question of security.
FinnishNeuvoston kuuluu kiinnittää huomiota epäkohtiin pitäessään yhteyttä ASEAN-maihin.
The Council should, however, point to abuses in contacts with the ASEAN countries.
FinnishArvoisa puhemies, haluan tässä keskustelussa kiinnittää huomiota neljään asiaan.
Mr President, when speaking in this debate I want to draw attention to four issues.
FinnishMeidän pitäisi kiinnittää paljon enemmän huomiota syövän voittaneisiin ihmisiin.
We ought to pay a great deal more attention to people who have beaten cancer.
Finnish1:37 Kun aloin kiinnittää niihin huomiota, tajusin, että ne ovat hypersopeutuneet.
1:37 And as I started looking at them, I was finding that they had hyper-adapted.
FinnishHaluaisin kiinnittää hänen huomionsa myös parlamentin STOA-komitean selvitykseen.
I would also draw her attention to the report of Parliament's STOA Committee.
FinnishToinen näkökohta, johon haluan kiinnittää huomiota, liittyy 10 vuoden määräaikaan.
The second point I wish to address is the question of the ten-year time limit.
FinnishHaluan kuitenkin nyt kiinnittää huomionne kahteen siihen liittyvään seikkaan.
There are, though, two aspects of it to which I would now like to draw attention.
FinnishHaluan erityisesti kiinnittää huomiota vähiten kehittyneiden maiden asemaan.
I would especially like to stress the position of the least developed countries.
FinnishHaluaisin kiinnittää huomionne esittämiimme kolmeen tärkeimpään tarkistukseen.
I should like to draw attention to the three main amendments which we have tabled.
FinnishKoska me alamme kiinnittää huomiota maallikkoon - Euroopan unionin kansalaiseen?
When are we going to pay attention to a layman - the European Union citizen?
FinnishViimeiseksi haluaisin kiinnittää huomiota yksinkertaistamista koskevaan kysymykseen.
As my final point, I would like to draw attention to the issue of simplification.