"koko" English translation

FI

"koko" in English

EN

FI koko
volume_up
{noun}

koko (also: suuruus)
Koko komission on tartuttava yhteisesti tämän ulottuvuuden käsittelyyn.
This dimension must be addressed by the Commission as a whole.
Pohjoismaita on neljä, mutta pohjoinen ulottuvuus käsittää koko Pohjois-Euroopan.
There are four Nordic countries; the Northern Dimension encompasses the whole north of Europe.
Komission koko ja maantieteellinen ulottuvuus on syytä pitää mielessä.
The Commission’s size and geographical dimension must be borne in mind.
koko (also: suuruus, pohjuste, liisteri)
volume_up
size {noun}
Napsauta Sivu-painiketta ja valitse sitten haluamasi koko Tekstikoko-valikosta.
Click the Page button, click Text Size, and then click the size you want.
Napsauta Koko ja napsauta sitten viivan kokoa, joka määrittää viivan paksuuden.
Click Size, and then click a line size, which determine the thickness of the line.
Napsauta Koko ja napsauta sitten viivan kokoa, joka määrittää viivan paksuuden.
Click Size, and then click a line size, which determines the thickness of the line.
koko (also: menettelytapa, muoto, ulkoasu)
volume_up
format {noun}
Tämä muoto tarjoaa parhaan äänenlaadun, vaikkakin tiedoston koko saattaa kasvaa.
This format provides the best audio quality; however, the file size might increase.
Tämä muoto tarjoaa parhaan äänenlaadun, mutta se lisää tiedoston koko.
This format provides the best audio quality, but it increases the file size.
Tämä muoto saattaa pienentää tiedoston kokoa, mutta kopiointi saattaa myös kestää kauan.
This format can reduce the file size, but ripping might also take longer.
koko (also: kaliiperi, mittari, mitta, paksuus)
volume_up
gauge {noun}
Tärkeimmät vaatimukset ovat tietysti saman raideleveyden ottaminen käyttöön koko Euroopassa, erityisesti siellä, missä yli kaksi maata toimii yhteistyössä.
The main requirements are, of course, to harmonise the gauge throughout Europe, especially where more than two countries cooperate.
Kaikki jäsenvaltiot tuntevat nahoissaan rahoituskriisin koko laajuudessaan.
All Member States are feeling the full magnitude of the financial crisis.
Sen koko on vastaava kuin 300 miljoonan asukkaan Yhdysvalloilla, niinpä se on saman suuruusluokan talous.
This compares with 300 million in the United States and thus represents an economy of the same order of magnitude.

Context sentences for "koko" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishMeillä on enemmän muoti- ja laatumerkkejä kuin koko muulla maailmalla yhteensä.
We have more fashion and quality brands than the rest of the world put together.
FinnishParlamentti on osoittanut syvän mielenkiintonsa koko neuvottelumenettelyn ajan.
This Parliament has shown its great interest throughout the negotiation process.
Finnish. - (EN) Arvoisa puhemies, kiitos kun käytitte koko nimeäni.
on behalf of the EFD Group. - Madam President, thank you for using my full name.
FinnishVakautus- ja assosiaatiosopimus on väline, jota on käytettävä koko matkan ajan.
The Stabilisation and Association Agreement is a tool to be used along the way.
FinnishTällä tavoin sille saadaan julkinen legitimiteetti koko vapaassa länsimaailmassa.
In this way it will gain a public mandate and public legitimacy in the free West.
FinnishJättäkää nämä kansat rauhaan, ennen kuin levitätte sodan koko Balkanin alueelle.
Leave those peoples alone, before you spread more general conflict in the Balkans.
FinnishKoko maailma avautuu yrityksille kauppapaikaksi ilman liian suuria investointeja.
Without having to make a huge investment, firms now have a global market place.
FinnishEurooppalainen kulttuuri on houkuttelevaa ja toivottua yleisesti koko maailmassa.
Around the world generally, European culture is seen as attractive and desirable.
FinnishHän tietää enemmän aurinkoenergiasta kuin kukaan, jonka tunnen, koko maailmassa.
He knows more about solar than anyone I know anywhere in the world guaranteed.
FinnishTämä edellyttää perusteellisia ja kestäviä pyrkimyksiä koko neuvottelujen ajan.
This will require a thorough and sustained effort throughout the negotiations.
FinnishEKP on joulukuusta 1998 lähtien julkaissut koko euroalueen kattavia harmonisoituja
Since December 1998, the ECB has been publishing harmonised monetary statistics
FinnishToissijaisuusperiaatteella on ollut koko ajan tärkeä osa tässä keskustelussa.
The concept of subsidiarity has played an important part throughout this debate.
FinnishYksi erityisen kiinnostava aihe koko unionissa on petosten vastainen toiminta.
Something of particular interest throughout the Union is the fight against fraud.
FinnishOlisi parempi, jos meillä olisi jotakin, joka olisi voimassa koko maailman osalta.
It would be better if we had something that was enforceable throughout the world.
FinnishYleinen humanitaarinen tilanne on edelleen vakava, mutta vakiintuu koko ajan.
The overall humanitarian situation, while still serious, continues to stabilise.
FinnishEuroopan parlamentti voi kertoa näkökantansa koko laajentumismenettelyn ajan.
The European Parliament can have its point of view heard throughout the process.
FinnishEsitin pyyntöni kirjallisesti ja toin koko keskustelun ajan esiin haluavani puhua.
I put it in writing and I indicated throughout the debate that I wanted to speak.
FinnishTähän voidaan vastata ainoastaan yhteisellä toiminnalla koko Euroopan unionissa.
The urgency can only be addressed by us working together across the European Union.
FinnishSiksi voin vain kehottaa meitä tukemaan koko Jacek Saryusz-Wolskin mietintöä.
Hence I can only urge that we support Mr Saryusz-Wolski's report in its entirety.
FinnishVäkivalta lisääntyy koko ajan: toisia on uhkailtu ja toisten kimppuun on käyty.
Violence is now on the increase; some people have been threatened, others attacked.