"kun" English translation

FI

"kun" in English

volume_up
kun {conj.}

FI kun
volume_up
{conjunction}

kun (also: sen jälkeen)
volume_up
after {conj.}
Kun olet tuonut varmenteen, salattujen tiedostojen avaamisen pitäisi onnistua.
After you import the certificate, you should have access to the encrypted files.
Kun Windows tunnistaa kaikki laitteistosi, se yrittää löytää parhaat ohjaimet.
After Windows identifies all of your hardware, it tries to find the best drivers.
Vasta kun he vetosivat Euroopan parlamenttiin, heille maksettiin kyseinen avustus.
It was only after petitioning this Parliament that they got that allowance.
kun (also: kuten, koska, aikana)
volume_up
as {conj.}
Sen jälkeen kun se liittyi Euroopan unionin jäseneksi, sveitsiläiset ovat yksin.
But since it has become a Member of the Union, the Swiss are on their own.
Sen jälkeen, kun elinsiirtoja alettiin harjoittaa, kuoleman käsite muuttui.
Since transplantology emerged, the definition of death has changed.
Ja entistä enemmän, kun lentoliikenne kasvaa voimakkaasti tulevina vuosina.
Especially since the volume of air traffic is expected to spiral in forthcoming years.
volume_up
when {conj.}
Mielestäni samansuuntainen vastaavuus näkyy tässä, kun tarjoamme kaupallisuutta.
I think you kind of see the same kind of parallel when the commercial stuff is offered.
Olemme tekopyhiä, kannatamme asiaa, kun se sopii meille, ja vastustamme sitä, kun se ei sovi meille.
We are hypocrites, we are in favour of something when it suits us, and against it when it does not.
Mitä komissio ja neuvosto tekevät, kun niitä ei kunnioiteta?
What will the Commission and the Council do from now on when they are not respected?

Context sentences for "kun" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishTämä on ensimmäinen kerta, kun sovellamme Lissabonin uutta hallintojärjestelmää.
This is the first time that we are applying the new Lisbon system of governance.
FinnishSiitä huolimatta tuemme tupakan viljelyä samalla kun tuhoamme kannabisviljelmiä.
Yet we subsidise the growing of tobacco plants while we cut down cannabis plants.
FinnishKun valtiontuki otetaan käyttöön, uudistukset ja muutokset lentävät romukoppaan.
Where State aid is introduced, renewal and transformation go out of the window.
FinnishMiksi komissio ei tee samanlaista ehdotusta nyt, kun on kyse lintuinfluenssasta?
Why is the Commission not proposing similar terms in the case of avian influenza?
FinnishKun maamme yhdistyivät, ne päättivät samalla ylläpitää ja edistää näitä arvoja.
By coming together, our countries decided to uphold and to promote these values.
FinnishUseimmiten juuri nämä pienituloiset ihmiset kärsivät, kun taloutemme heikkenee.
It is mostly these people on low incomes who will suffer as our economy worsens.
Finnish. - (EN) Arvoisa puhemies, kiitos kun käytitte koko nimeäni.
on behalf of the EFD Group. - Madam President, thank you for using my full name.
FinnishTämä sopimus tulee voimaan vasta, kun sen on ratifioinut vähintään 30 valtiota.
This Treaty will only enter into force once at least 30 states have ratified it.
FinnishJa kun edistystä on tapahtunut, on aika puhua siitä, kuinka jatkossa menetellään.
And once we have made progress, then we can start talking about what to do next.
FinnishKun otamme aiheen puheeksi, pelkkä sana pelottaa meitä.
The first is nuclear: just the word, merely broaching the subject, frightens us.
Finnish(EN) Pohjavesi on arvokas luonnonvara, ja sitä on suojeltava aina kun mahdollista.
Groundwater is a valuable natural asset and must be protected wherever possible.
FinnishTämä on ensimmäinen kerta, kun Euroopan unioni on ollut neuvottelupöydän ääressä.
This is the first time that the European Union has been at the negotiating table.
FinnishKun laivaa ei enää voida käyttää, meidän ei pitäisi ajatella sitä enää laivana.
Once a ship ceases to be suitable for use, we must stop thinking of it as a ship.
FinnishJa toisinaan tietenkin näemme väkivaltaa, kun FNL rikkoo solmittuja sopimuksia.
And now again of course we see the violence, the FNL breaking their agreements.
FinnishTämä on erityisen tärkeää silloin, kun näitä tuotteita kutsutaan ”luontaisiksi”.
This is particularly important where these products are also said to be 'natural'.
FinnishKun meillä nyt on poliittista vaikutusvaltaa, kaasuputki on rakennettava tähän.
Because we have political influence we absolutely have to lay the pipeline there.
FinnishErityisesti, kun Venäjä muutama päivä sitten tunnusti Abhasian ja Etelä-Ossetian.
Specifically, a number of days ago, Russia recognised Abkhazia and South Ossetia.
FinnishNyt kun olemme päässeet tähän määritelmään, ei ole mitään syytä vastustaa sitä.
Now that we have arrived at this definition, there is no need to go against it.
FinnishSen jälkeen kun toimiva järjestelmä on otettu käyttöön, se on myös rahoitettava.
Once an operational system has been put in place, we will also need to finance it.
FinnishTilanne on ollut pääpiirteissään sama aina kun perustamissopimuksia on muutettu.
Essentially, this has been the case every time the Treaties have been amended.