"kylvää" English translation

FI

"kylvää" in English

FI kylvää
volume_up
[kylvän|kylvänyt] {verb}

Kun he saavat samat tuet kuin vastapuolensa Ranskassa, he alkavat varmasti kylvää viljaa.
When they are given the same subsidies as their counterparts in France, they will definitely start planting crops.
Nyt on tärkeintä tehdä pikaisesti ensimmäinen päätös, jotta maanviljelijät voivat kylvää kasveja jo tänä markkinointivuonna.
The crucial thing now is to take a quick initial decision to enable farmers to sow their crops as soon as possible.
Tuemme maanviljelijän etuoikeutta, jonka mukaan maanviljelijöiden oikeutta muun muassa kylvää oma satonsa ilman lisenssimaksua ei rajoiteta.
We support the "farmers' privilege' , so that the rights of farmers to sow their crops without paying royalties are not restricted.
kylvää (also: siementää)
Kyse on vain maanviljelijöiden oikeudesta kasvattaa karjaansa ja kylvää viljaansa.
This is nothing more than the right of farmers to raise their livestock and to sow their seed.
Sitten kuitenkin kummankin puolen ääriryhmät näkivät uuden tilaisuuden kylvää vihan siemeniä.
Then, however, the extremes on both sides saw another chance to sow the seeds of hatred.
Järjestelmä, jossa työntekijöitä palkataan ja irtisanotaan saman tien, synnyttää pelkoa ja kylvää sosiaalisen levottomuuden siemeniä.
A hire-and-fire system engenders fear and sows the seeds of social unrest.
Ja tämä tunnustaminen kylvää vihaa -- tämän tilanteen vakavuuden tunnustaminen.
And that recognition will sow fear -- recognizing the seriousness of the situation.
Kyse on vain maanviljelijöiden oikeudesta kasvattaa karjaansa ja kylvää viljaansa.
This is nothing more than the right of farmers to raise their livestock and to sow their seed.
Työjärjestyksemme pilkkaaminen tällä tavalla kylvää piilevän totalitarismin siemeniä.
In fact, flouting our own Rules of Procedure to such an extent is to sow the seeds of latent totalitarianism.
Kun he saavat samat tuet kuin vastapuolensa Ranskassa, he alkavat varmasti kylvää viljaa.
When they are given the same subsidies as their counterparts in France, they will definitely start planting crops.
Jos haluamme kylvää Irakiin demokratian siemeniä, emme varmastikaan onnistu, jos edustajamme paikan päällä ryhtyvät rikollisiksi sen sijaan, että auttaisivat.
If we do want to plant the seeds of democracy in this country, we shall certainly not be able to do so while our representatives there become perpetrators instead of bringing aid.

Context sentences for "kylvää" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishJoka tuulta kylvää, se myrskyä niittää. En ole ensimmäinen, joka näin toteaa.
He who sows the wind shall reap the whirlwind: I am not the first person to say that.
FinnishHämminki vahvistaa kierrettä, joka tuottaa uuttaa väkivaltaa ja kylvää terrorismia.
That confusion leads to a spiral that produces more violence and sows the seeds of terrorism.
FinnishKolmanneksi laki on epädemokraattinen, koska se kylvää pelkoa kansalaisten keskuudessa.
Thirdly, it is anti-democratic because it instils fear among citizens.
FinnishSitä myös niittää, mitä kylvää: kansanvastaisista tuulista tulee työläisten ja kansan myrskyjä.
You are sowing an anti-grass roots storm and you will reap a grass-roots hurricane.
FinnishSamalla se on yrittänyt kylvää eripuraa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välille.
This has gone hand in hand with efforts aimed at sowing discord among European Union Member States.
FinnishSe kalvaa yhteiskuntarakenteemme perustaa ja kylvää epäluuloa, jännitystä ja epäluottamusta.
It eats away at the very fabric of our society and creates suspicion, tension and distrust.
FinnishKyllä siellä tiedetään, koska maahan voi kylvää ja koska ei.
They know perfectly well when the land can be sown there and when it cannot.
FinnishOnko tarpeellista kylvää rahaa juhliin, kun EU on keskellä syvää talouskriisiä?
Is it necessary to plough money into celebrations whilst Europe is in the midst of a deep economic crisis?
FinnishArvoisa puhemies, eurokoneisto alkaa kylvää satoaan.
Mr President, the consequences of the euro are beginning to be felt.
FinnishKun he saavat samat tuet kuin vastapuolensa Ranskassa, he alkavat varmasti kylvää viljaa.
When they are given the same subsidies as their counterparts in France, they will definitely start planting crops.
FinnishToimielimiimme on aika kylvää hiukan kriittisyyttä, koska juuri vastaväitteet pitävät edistyksen käynnissä.
It is time to breathe some spirit of criticism into our institutions, contradiction being an engine of progress.
FinnishJärjestelmä, jossa työntekijöitä palkataan ja irtisanotaan saman tien, synnyttää pelkoa ja kylvää sosiaalisen levottomuuden siemeniä.
A hire-and-fire system engenders fear and sows the seeds of social unrest.
FinnishHerra puhemies, meidän hyvin kauniissa kielessämme on sanonta "Se, joka kylvää tuulta, saa myrskyn."
In our beautiful language, Mr President, there is a phrase "they have sown the wind and they shall reap the whirlwind' .
FinnishMyös Venäjän tarjoamat helikopterit ovat tarpeen, sillä tällöin ne eivät voi ainakaan kylvää sekasortoa Tšetšeniassa.
Helicopters are also necessary from Russia, so that at least they cannot continue wreaking havoc in Chechnya.
Finnish(FR) Terrorismi kylvää ja herättää kauhua.
(FR) Terrorism sows and inspires horror.
FinnishSe, joka kylvää epätoivoa, korjaa väkivaltaa.
FinnishReding kylvää yksitellen kaikki nämä vaatimukset.
FinnishHän kylvää tuhoa järjestelmällisesti - hän aloitti Sloveniasta, jatkoi Bosniassa ja nyt on Kosovon vuoro.
He has laid a carefully planned trail of destruction: beginning in Slovenia, continuing in Bosnia and turning his attention now to Kosovo.
FinnishMeidän ei pitäisi tehdä mitään, mikä kylvää epäilyksen siemeniä tai levittää epävarmuutta, koska siten ei pystytä etenemään.
We should not do anything which sows the seeds of doubt or spreads uncertainty, because that is not the way to move forward.
FinnishTilanne on ollut tällainen viime vuosien ajan, joskin taantumisen uhka ja yritykset kylvää epävarmuutta eivät ole hävinneet.
This has been the situation over recent years, although the threat of regression and attempts at destabilisation have not disappeared.