"lähemmäksi" English translation

FI

"lähemmäksi" in English

See the example sentences for the use of "lähemmäksi" in context.

Context sentences for "lähemmäksi" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Finnish(DE) Arvoisa puhemies, sanotaan, että kriisit tuovat ihmisiä lähemmäksi toisiaan.
(DE) Mr President, they say that times of crisis bring people closer together.
FinnishLisäksi EU:n tuomiseen lähemmäksi kansalaisiaan tarvitaan edistystä avoimuudessa.
Moreover, bringing the EU closer to its citizens requires progress on transparency.
FinnishMeidän on pysyttävä kansalaisten rinnalla ja tuotava tämä sopimus heitä lähemmäksi.
We must continue to stand with the people and bring this treaty closer to them.
FinnishEuroopan tuomiseksi lähemmäksi kansalaisia tarvitaan lisää oikeaa demokratiaa.
In order to bring Europe closer to the citizens, we need more real democracy.
FinnishUskon, että luonnos vie meidän askelen lähemmäksi aitoja yhtenäismarkkinoita.
I believe the draft brings us another step closer to a genuine single market.
FinnishUskon, että hyväksytyllä päätöslauselmalla pääsemme lähemmäksi tällaista ratkaisua.
I trust that the resolution adopted will bring us closer to such a solution.
FinnishMe emme pääse lähemmäksi yhtäläisiä toimintaedellytyksiä hylkäämällä tämän direktiivin.
We will not move closer to a level playing field by throwing out this directive.
FinnishViime päivinä olemme jo päässeet lähemmäksi yhdentymistä Euroopan unioniin.
Over recent days we have already moved towards integration into the European Union.
FinnishYksi valmistelukunnan tavoitteista on tuoda toimielimet lähemmäksi kansalaisia.
One of the objectives of the Convention is to bring the institutions closer to citizens.
FinnishTässä on lyhyesti sanottuna kyse hallinnon tuomisesta lähemmäksi kansalaisia.
In the most simple terms, this is about bringing administration closer to the citizen.
FinnishEuroopan unionin lainsäädäntöä on tämän vuoksi tuotava lähemmäksi kansalaisia.
Therefore, European Union legislation must be brought closer to people.
FinnishTarkistustemme nimenomainen tavoite on saada meidät lähemmäksi lopullista yksimielisyyttä.
And the precise aim of our amendments is to bring us closer to a final agreement.
FinnishTällainen politiikka tuo meidät lähemmäksi entistä kestävämpää Euroopan taloutta.
This policy brings us closer to a more 'sustainable' European economy.
FinnishSe on radioasema, joka käsittelee ihmisten asioita ja tuo meitä lähemmäksi Jumalaa.
It is a radio station which is concerned with human affairs and brings us closer to God.
FinnishEnsimmäinen koskee erittäin kiitettävää haluanne tuoda Eurooppa lähemmäksi kansalaisia.
The first is regarding your very commendable concern to bring a united Europe closer.
FinnishNäinkö parlamentti haluaa tuoda talousarviota kansalaisia lähemmäksi?
Is this the way this Parliament wants to bring the budget closer to the citizens?
FinnishKumppanuuspolitiikalla voimme tuoda itänaapureitamme lähemmäksi EU:ta.
This policy has the potential to draw our eastern neighbours closer to the EU.
FinnishLiberaalit yhtyvät brittihallituksen toiveeseen tuoda Eurooppa lähemmäksi ihmisiä.
The Liberals agree with the British government's wish to bring Europe closer to the people.
FinnishRahastot ovat päässeet vuosien kuluessa huomattavasti lähemmäksi tavoitteitaan.
Over the years, they have made visible progress towards those aims.
FinnishOlen varma, että näin Euroopan kansalaisia voidaan tuoda lähemmäksi Euroopan unionia.
I am certain that this will help to bring European citizens closer to the European Union.

Other dictionary words

Finnish
  • lähemmäksi

Even more translations in the Greek-English dictionary by bab.la.