"lähempää" English translation

FI

"lähempää" in English

See the example sentences for the use of "lähempää" in context.

Context sentences for "lähempää" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishSe näyttää ehkä mukavalta pikavilkaisun perusteella, mutta ei kestä lähempää tarkastelua.
He may seem unremarkable at first glance, but fails the test upon further inspection.
FinnishOlipa asia miten tahansa, uhkakuvat EU:n hajoamisesta eivät kestä lähempää tarkastelua.
Be that as it may, talk of the impending demise of the EU does not stand up to scrutiny.
FinnishNimenomaan sen nimissä: harva operaatio kestää lähempää tarkastelua.
Well, it is all about the label: few of these missions stand up to scrutiny.
FinnishNämä pienet saaret ovat ehkäpä tehneet sen siksi, että ne havaitsevat vaaran paljon lähempää.
Perhaps these small islands have done so because the danger is much closer to home for them.
FinnishTämä on jälleen yksi esimerkki ehdotuksista, jotka eivät kestä lähempää tarkastelua.
This is just one of the examples which do not stand up.
FinnishEräs yksityiskohta kaipaa kuitenkin lähempää tarkastelua.
However, there is one detail which requires closer examination.
FinnishAseidenvälittäjät ja loppukäyttö vaativat lähempää tarkkailua.
Arms brokers and end use will require close monitoring.
FinnishEuroopasta sen uskotaan kuolleen sukupuuttoon Ei kovinkaan iso -- katsotaanpa lähempää.
May not seem that large -- let's get closer.
FinnishEhkä siksi, että silloin Milosevicista tehtäisiin paljastuksia ja hän olisi seuraava ehdokas lähempää tutkimusta varten.
This may be because Mr Milosevic is still active behind the scenes and is next in line for investigation.
FinnishMielestäni se, että toteutamme toimia pankkien mutta emme telakoiden vuoksi, ei kestä lähempää tarkastelua.
In my view, what we are doing for the banks and what we are failing to do for the shipyards does not stand up to scrutiny.
FinnishToistaiseksi, mitä tulee parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa vastaan esitettyihin väitteisiin, ne eivät kestä lähempää tarkastelua.
So far as the arguments against the best available technology are concerned, they do not stand up to scrutiny.
FinnishOnko tarpeen, että HVK:ssa kiinnitetään tähän lähempää huomiota, vai voiko tämä tapahtua automaattisesti perussopimusten puitteissa?
Is it necessary to give further attention to this during the IGC or will the Treaties inevitably set the ball rolling?
FinnishAsia edellyttää nuorten ja poliitikkojen lähempää vuoropuhelua ja yhteistyötä niin jäsenvaltioiden kuin Euroopan unioninkin tasolla.
This requires closer dialogue and cooperation between young people and politicians at both the national and European level.
FinnishAjatuksenne joustavista opintokokonaisuuksista joillakin aloilla ovat yhteensopivia Bolognan prosessin sääntöjen kanssa ja ansaitsevat lähempää tarkastelua.
Your ideas on flexible formats for courses in some study areas would be compatible with the Bologna rules and deserve to be explored.
FinnishKotimaassani olemme tänä kesänä joutuneet aiempaa lähempää seuraamaan maahanmuuttoon liittyviä dramaattisia tapahtumia ja siitä syntyviä inhimillisiä tragedioita.
This summer, more than ever, we are witnessing the drama of immigration in my country, and it is causing serious human problems.
FinnishPidän kuitenkin tärkeänä sitä, että käytän kaksi minuuttiani korostaakseni asiaa, joka mainitaan mietinnössä mutta joka ansaitsee lähempää tarkastelua.
However, I feel it is important to use my two minutes to emphasise an issue which was mentioned in the report but which deserves a closer look.
FinnishKun on kysymys vakavasta syytteestä ja ympäristömelulle altistumisesta, kansalaisilla on oltava oikeus vaatia lähempää tutkimusta ja tarvittaessa toimenpiteisiin ryhtymistä.
In the case of serious complaints about noise pollution, the right to investigation should exist and, if necessary, action should be taken.
FinnishKomission jäsen totesi vastauksessaan kuulemisen aikana esittämääni kysymykseen, että tullinpalautusta koskeva suojalauseke ansaitsi lähempää tarkastelua, ja olin silloin toiveikas.
When the new Commissioner, in response to my question during the hearings, stated that DDB deserved a closer look, I felt optimistic.
FinnishEMU-politiikan suhde muihin politiikan alueisiin sekä laajentumisen seuraukset EMUlle ovat niin tärkeitä asioita, että ne ansaitsevat lähempää huomiota.
The relationship between EMU policy and other policy areas and the consequences of enlargement for EMU are so important that this matter warrants further attention.

Other dictionary words

Finnish
  • lähempää

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Chinese-English dictionary.