"lähempänä" English translation

FI

"lähempänä" in English

EN

FI lähempänä
volume_up
{comparative}

lähempänä
volume_up
closer {comp.}
Monissa kysymyksissä oma ryhmäni on lähempänä neuvoston kuin parlamentin kantaa.
On many issues my own group is closer to the Council's position than Parliament's.
Nyt siirryn käsittelemään meitä lähempänä olevaa asiaa vastaamalla kysymyksiinne.
Now, let me turn to the situation closer to home by answering your questions.
Materiaalikohtaisten kierrätystavoitteiden tulisi olla lähempänä toisiaan.
Material-specific recycling targets should be closer to one another.

Context sentences for "lähempänä" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishYmmärrettäköön siis, että olemme lähempänä kollegamme Pirkerin lähestymistapaa.
It must be understood that we incline more to the approach advocated by Mr Pirker.
FinnishSitä koskeva keskustelu on kuitenkin käytävä lähempänä seuraavia vaaleja.
This discussion, however, needs to take place nearer the time of the next election.
FinnishNämä hankkeet osoittautua olevan lähempänä propagandaa kuin koulutusta.
These projects may end up verging on being propaganda rather than education.
FinnishAmsterdamin sopimuksen ratifioinnin myötä tämä tavoite on lähempänä.
With the ratification of the Treaty of Amsterdam this goal has moved a lot nearer.
FinnishPresidentti Putinin mukaan tilanne on yhä lähempänä verenvuodatusta.
According to President Putin, the situation is nearing the point of bloodshed.
FinnishOn suosittu toisia, näyttävämpiä, symbolisempia ja meitä lähempänä olevia ratkaisuja.
More spectacular, more symbolic projects, near here, were preferred.
FinnishTotuus on se, että ihmiset haluaisivat saada hoitoa lähempänä kotiaan.
The truth is that people would prefer to be treated close to home.
FinnishTällä tavoin olisimme hieman lähempänä ihmiskunnan pelastamista.
By doing that, we would be taking a step towards saving the human race.
FinnishTavoitteena on rakentaa sellainen tulevaisuuden Eurooppa, joka on entistä lähempänä kansalaisia.
The objective is to create a new Europe which will be increasingly close to the citizens.
FinnishSiten niiden kanssa olisi helpompi työskennellä ja ne olisivat lähempänä horisontaalidirektiivejä.
In that way, they would be easier to implement and better correspond to the horizontal directives.
FinnishMikä siis olisi lähempänä, mitä voisi vahvistaa ja parantaa?
What needs to be done, what has to be strengthened or improved?
FinnishMitä lähempänä vaalit ovat, sitä enemmän neuvostolla on mahdollisuuksia karsia kantojaan.
The nearer the elections draw, the greater are the opportunities for the Council to diminish certain positions.
FinnishSiksi odotan, että lopullinen varojen määrä on lähempänä parlamentin ehdotusta.
I therefore expect that the final amount allocated will be something which approaches what has been proposed by Parliament.
FinnishHe ovat toki myös lähempänä aluetta kuin Euroopan unioni.
Yes, they are nearer to the region than the European Union.
FinnishMäärärahojen rajoittaminen johtaisi siihen, että suoritetut maksut ja määrärahat olisivat lähempänä toisiaan.
Limiting appropriations would lead to payments and appropriations becoming more closely aligned.
FinnishIkävä kyllä, me tiedämme, että euro on siinä paljon lähempänä hänen sydäntään kuin ihmisten sosiaalinen hyvinvointi.
Unfortunately, we know that the euro is much more important to him than social well-being.
FinnishJos näin tapahtuu, Bangladeshin ja - meitä lähempänä - Alankomaiden kaltaiset valtiot ajautuvat katastrofiin.
If that happens, countries like Bangladesh and - nearer to home - the Netherlands will face catastrophe.
FinnishAinoastaan sellaisella ehdotuksella, joka on lähempänä poliittista todellisuutta, on mahdollisuus tulla huomioon otetuksi.
Only a more politically realistic proposal will have a chance of being taken into consideration.
FinnishJäsen Cohn-Bendit itse veti hienoisen rajan ilmiselvästi eurooppalaisten ja lähempänä Euraasiaa olevien välille.
Mr Cohn-Bendit himself drew a subtle distinction between those who are self-evidently European and a shift towards Eurasia.
FinnishHe vaativat edelleen nopeampaa etenemistä tietyillä aloilla ja tarkastelutapaa, joka on lähempänä omaa asennettamme.
They are still requesting greater speed in certain areas, and calling for approaches more in line with what we require.