"lähes aina" English translation

FI

"lähes aina" in English

See the example sentences for the use of "lähes aina" in context.

Similar translations for "lähes aina" in English

lähes adverb
lähes preposition
English
aina adverb

Context sentences for "lähes aina" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishKriisien yhteydessä annettava apu ja hätäapu on lähes aina lyhytaikaista.
Disaster relief and emergency assistance are almost by definition short-term.
FinnishItse asiassa näissä tapauksissa on lähes aina kyse vastavuoroisuuden puuttumisesta.
In actual fact, these cases almost always involve a lack of reciprocity.
FinnishLähes aina on niitä ihmisiä, jotka suhtautuvat automaattisesti kielteisesti johonkin uuteen.
There are almost always people who automatically say 'no' to anything new.
FinnishTämän tyyppisissä interventioissa on lähes aina kyse väestön identiteetin turvaamisesta.
Intervention of this kind is almost always a case of safeguarding a population's identity.
FinnishYksi kutakin verkon tietokonetta kohden (kannettavassa tietokoneissa on tämä lähes aina sisäisenä)
One for each computer on your network (laptops almost always have these built in)
FinnishYksi kutakin verkon tietokonetta kohden (kannettavassa tietokoneissa on tämä lähes aina sisäisenä)
One for each PC on your network (laptops almost always have these built in)
FinnishYksi kutakin verkon tietokonetta kohden (työpöytätietokoneissa on tämä lähes aina sisäisenä)
One for each computer on your network (desktop computers almost always have these built in)
FinnishArvoisa puhemies, kaikella kunnioituksella, näin käy lähes aina, kun teen yhteenvetoa keskustelusta.
Mr President, with all due respect, this happens almost every time I sum up a debate!
FinnishKuten lähes aina totean, Latinalainen Amerikka ei tarvitse lahjoituksia, se tarvitsee mahdollisuuksia.
As I often say, Latin America does not need handouts, it needs opportunities.
FinnishHän oli pätevä, innostunut ja lähes aina iloinen sekä huomaavainen.
She was well-informed; she was committed; she was almost always happy; and she was considerate.
FinnishEnglannin-, saksan- ja ranskankielinen tulkkaus on saatujen tietojen mukaan järjestetty lähes aina.
According to the report, interpretation in English, German and French is almost standard.
FinnishUsein tai lähes aina ne ovat toimineet alueviranomaisten tai itsehallintoviranomaisten tuen turvin.
They have often - almost always - done it with the aid of regional or autonomous authorities.
FinnishMaaperään liittyvät ongelmat ovat lähes aina paikallisia ja alueellisia.
Soil problems are almost always local and regional.
FinnishSiitä aiheutuu lähes aina heikkojen yhteiskunnallista syrjäytymistä.
It almost always leads to social exclusion of the weak.
FinnishKokemuksemme tältä alalta ovat lähes aina olleet kielteisiä.
Our experience in this area has almost always been negative.
FinnishHyvät jäsenet, Keski-Amerikassa heikoimmat - kuten tapahtuu lähes aina - ovat menettäneet eniten.
In Central America, ladies and gentlemen, as is almost always the case, the weakest have lost the most.
FinnishKansalaiset ovat lähes aina edellä lainsäätäjiinsä nähden.
The citizens are almost always ahead of their legislators.
FinnishSydän- ja verisuonitaudit tappavat enemmän ihmisiä kuin kaikki muu yhteensä — ja nämä ovat lähes aina estettävissä.
Cardiovascular disease kills more people than everything else combined — and it’s mostly preventable.
FinnishJos kyse on sairaalahoidosta, oma sairausvakuutuslaitoksesi vaatii lähes aina luvan hankkimista etukäteen.
For hospital treatment, your health insurance institution will almost always require you to seek prior authorisation.
FinnishPahoittelemme myös, että Euroopan kehitysrahastoa käytetään lähes aina uusien aloitteiden, kuten tämän liittouman, rahoitukseen.
We also deplore the quasi-systematic recourse to the EDF to fund new initiatives such as the Alliance.

Other dictionary words

Finnish
  • lähes aina

In the English-Finnish dictionary you will find more translations.