"lähestymistavan" English translation

FI

"lähestymistavan" in English

See the example sentences for the use of "lähestymistavan" in context.

Context sentences for "lähestymistavan" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishEU panee täytäntöön uuden lähestymistavan direktiivejä suojellakseen kuluttajia.
The EU is implementing the New Approach Directives in order to protect consumers.
FinnishNäin yritykset voivat valita tarpeisiinsa parhaiten soveltuvan lähestymistavan.
Hence companies will be able to choose the approach which best suits their needs.
FinnishEuroopan yhteisöjen tuomioistuin vahvisti tämän lähestymistavan Sinagan tapauksessa.
This approach was confirmed by the European Court of Justice in the Sinaga case.
FinnishMietinnössään jäsen Szejna valitsi laajan lähestymistavan, mikä miellyttää minua.
In his report, Mr Szejna has opted for a wide approach, which appeals to me.
FinnishOn ehdotettu kaksivaiheisen neuvotteluja koskevan lähestymistavan poistamista.
It is suggested that we should eliminate the two-phased negotiating approach.
FinnishSe ei ole silti syy luopua yhteisen eurooppalaisen lähestymistavan kehittämisestä.
However, that is no reason for failing to develop a common European approach.
FinnishEnsinnäkin tämä strategia on kaksivaiheisen lähestymistavan ensimmäinen vaihe.
First and foremost, this strategy is the first step in a two-stage approach.
FinnishEuroopan parlamentti on omaksunut hyvin järkevän lähestymistavan tähän asiaan.
The European Parliament has taken a very reasonable approach to this matter.
FinnishTurkkikin ymmärtää tämän ja on hyväksynyt tämän lähestymistavan ja menettelyn.
Turkey, too, understands this and has approved this approach and procedure.
FinnishEn usko, että lähestymistavan omaksuminen tapauskohtaisesti palvelee kenenkään etua.
I do not believe that it serves anyone to take an approach on a case-by-case basis.
FinnishVaativan ja rohkean lähestymistavan olisi oltava Euroopan parlamentin tavoitteena.
A demanding and courageous approach should be an ambition of the European Parliament.
FinnishYhdessä esittelijän kanssa löydämme keinot tämän lähestymistavan ajamiseen.
Together with the rapporteur, we shall find suitable ways to pursue that approach.
FinnishPyydän teitä hyväksymään tämän lähestymistavan, koska meillä ei ole parempaakaan.
I would like to invite you to share this approach because we do not have a better one.
FinnishSe tarkoittaa, että ymmärrämme myös hallitustenvälisen lähestymistavan heikkoudet.
That means that we also see the weakness of the intergovernmental approach.
FinnishTällaisen lähestymistavan seurauksena esimerkiksi Puolalle annettiin alhaisempi raja.
This approach meant that countries such as Poland were allocated lower limits.
FinnishVaikka edut ovat yhteiset, ei lähestymistavan silti tarvitse olla kokonaisvaltainen.
It is not because it is in the collective interest that the approach must be global.
FinnishEuroopan parlamentti vaatii komissiota omaksumaan ylhäältä alas -lähestymistavan.
The European Parliament urges the Commission to take a top-down approach.
FinnishOlemme mielestäni onnistuneet laatimaan johdonmukaisen ja vakuuttavan lähestymistavan.
I believe we have succeeded in providing a consistent and convincing approach.
FinnishEU:n Lähi-itää koskevan lähestymistavan on perustuttava moniin vahvoihin periaatteisiin.
The EU's approach to the Middle East must be based on several strong principles.
FinnishToiset puoltavat sakkoja, rangaistuksia ja ankaran lähestymistavan noudattamista.
Some people are arguing for sanctions, penalties and a show of toughness.

Other dictionary words

Finnish
  • lähestymistavan

In the Hungarian-English dictionary you will find more translations.