"lähestyneet" English translation

FI

"lähestyneet" in English

See the example sentences for the use of "lähestyneet" in context.

Context sentences for "lähestyneet" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishMonet eri maiden suurlähettiläät ja edustajat ovat lähestyneet minua huolestuneina…
Many ambassadors and representatives from different countries have come to me concerned …
FinnishKolme suurta toimielintä ovat lähestyneet tätä asiaa ihailtavassa yhteistyön hengessä.
The spirit of collaboration with which the three great institutions have approached this file has been admirable.
FinnishYmmärtääksemme molemmat osapuolet ovat lähestyneet toisiaan.
We understand that progress has been made to narrow the gap between the existing respective positions.
FinnishOlette lähestyneet koko asiaa tällä tavalla.
That is the way you have approached this in its entirety.
FinnishKuten jäsenet saattavat tietää, olemme Yhdistyneessä kuningaskunnassa lähestyneet aihetta soveltamalla yksityistämisperiaatetta.
As Members may well know, in the United Kingdom we have addressed the subject by introducing a principle of privatisation.
FinnishErittäin monet kuluttajien edustajat ovat lähestyneet meitä ja sanoneet, mitä kansalaiset niiden mielestä odottavat ja tarvitsevat.
Large numbers of consumer representatives have approached us and said what, in their eyes, the public expects and needs.
FinnishPyytäisin arvoisia jäseniä, joita järjestöt ja muut vastaavat ovat lähestyneet, ottamaan heti yhteyttä kyseisiin yksiköihin.
I would say to honourable Members who have been contacted by organisations, etc; please get in touch directly with the services concerned.
FinnishArvoisa puhemies, minua ovat lähestyneet monet kollegat, jotka ovat joutuneet parlamentin sisäänkäynnin ulkopuolella tapahtuvan lobbauksen kohteeksi.
Mr President, I have been approached by several colleagues who are concerned at the level of lobbying outside the entrance to Parliament.
FinnishEri järjestöt - kuluttajajärjestöt, eläinten suojelijat sekä maanviljelijöiden järjestöt - ovat lähestyneet meitä useista näkökulmista.
We have been approached by various organisations with different points of view, as well as by consumer organisations, animal protection organisations and farmers' organisations.
FinnishMinua ovat lähestyneet monet ulkomailla asuvat henkilöt, jotka tekivät kaikkensa, jotta he voisivat rakentaa kunnollisen, lainmukaisen ja vakaalla pohjalla olevan elämän Espanjassa.
I have been approached by many expats, all of whom did everything they could to establish a proper, legal and sustainable life in Spain.
FinnishOlemme jo lähestyneet budjettivaliokuntaamme ja korostaneet, että me tietysti haluamme, että varoja annetaan edelleen ja että me haluamme määrärahoja käytettäväksi.
We have already approached our Committee on Budgets and emphasised that we, of course, want funds to continue to be provided and that we want the appropriate money to be used.
FinnishEri maita edustavat kollegat ovat lähestyneet jäsen Schnellhardtia, minua ja muita kollegoitamme ja pyytäneet kotimaidensa perinteisen tuotannon nimissä tiettyjä muutoksia.
Many colleagues from different countries have come to Mr Schnellhardt, myself and other colleagues and asked for certain changes because of their traditional production.
FinnishKansalaiset ovat lähestyneet minua monta kertaa ja kysyneet, miten he voisivat saada käsiinsä asiakirjoja tai esittää valituksen, sillä he eivät tiedä, kenen puoleen kääntyä.
People have approached me many times with a request for information about where they can gain access to documents or lodge a complaint, because they do not know to whom to turn.
FinnishOlemme nähneet, että unionin työllisyys on kasvanut aiempaa nopeammin ja olemme lähestyneet Yhdysvaltojen työvoima-astetta.
We have seen that, in terms of employment growth, the Union has grown more rapidly than in the past and we have come closer to the activity rate of the United States.
FinnishMielestäni oli varsin älykäs ratkaisu, ettemme lähestyneet asiaa palvelujen kautta, sillä kaikki muistavat, minkä sekasorron palveludirektiivin hyväksyminen aiheutti.
I believe that it was a very smart solution that we did not approach the issue from the side of services, as everyone remembers what an uproar the Services Directive caused when it was first adopted.
FinnishArvoisa puhemies, arvoisa komissaari, arvoisat kollegat, pidän arvokkaana sitä, kuinka rakentavalla tavalla herra Camisón Asensio ja Euroopan komissio ovat lähestyneet tätä aihetta.
Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, I would like to express my appreciation to Mr Camisón Asensio and the European Commission for their constructive approach to this subject.

Other dictionary words

Finnish
  • lähestyneet

Translations into more languages in the bab.la English-Swahili dictionary.