"lähestyttäessä" English translation

FI

"lähestyttäessä" in English

See the example sentences for the use of "lähestyttäessä" in context.

Context sentences for "lähestyttäessä" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishSen pitäisi olla itsestään selvää lähestyttäessä vuotta 2000, mutta niin ei ole.
This ought to be taken as read now that we are approaching the year 2000, but it isn't.
FinnishEhkä siitä olisi apua lähestyttäessä vuoden 2004 tavoitteita.
Perhaps that would help in approaching the aims for 2004.
FinnishSitä lähestyttäessä rajat eivät saa olla esteinä.
The issue is neither a political nor an ideological one, and in dealing with it borders must not act as barriers.
FinnishToiseksi sotilastoimet eivät voi olla ensimmäinen toimintamalli lähestyttäessä tiettyjä ongelmia.
The second is that military action cannot be the first course of action when it comes to dealing with certain problems.
FinnishOn aivan oikein palata kehitysavun aiheeseen lähestyttäessä vuoden ja puheenjohtajakauden loppua.
It is right that we should return to the subject of development as we approach the end of this year and the end of this Presidency.
FinnishTämä kysymys kiinnostaa minua erityisen paljon, ja se on erittäin aiheellinen marraskuun puolivälissä joulua lähestyttäessä.
This question interests me very much and is quite appropriate in the middle of November, in the run-up to Christmas.
FinnishLähestyttäessä 27 miljoonan työttömän raja Euroopassa, puheenjohtajavaltio Ruotsin selkein viesti on siis: budjettikurin noudattaminen.
As we approach 27 million unemployed in the EU, the clearest message from the Swedish Presidency is thus: budgetary discipline.
FinnishEuroopan komission on laadittava uusi yhdennetty strategia tekstiiliteollisuutta varten lähestyttäessä ratkaisevaa vuotta 2008.
The European Commission needs to formulate a new integrated strategy for the textile industry in the run-up to the crucial milestone of 2008.
FinnishYksi yhtenäisvaluutan käyttöönottoa edeltävä suuri pelko, nimittäin se, että euro olisi hyvin tuhoisa järjestelmien kannalta, on väistynyt määräpäivää lähestyttäessä.
One big pre-single-currency fear, that a big systems disaster would take place, has receded as the launch date approaches.
FinnishKoheesiopolitiikkaa ja kulttuuria lähestyttäessä haluaisin lisäksi korostettavan enemmän kahta maantieteellistä tosiseikkaa, nimittäin kaupunkeja ja saaria.
I would also like to see two geographic features more strongly emphasized in the approach to cohesion policy and culture: cities and islands.
FinnishTästä päivästä alkaen komission ja parlamentin on jälleen työskenneltävä yhdessä lähestyttäessä tätä erittäin vaikeaa hallitustenvälisen konferenssin ajanjaksoa.
As of today, the Commission and Parliament must again work together in approaching the very sensitive period of the imminent Intergovernmental Conference.
FinnishSovimme, että tässä vaiheessa ei tehtäisi mitään dramaattisia muutoksia mutta että muutoksia tehtäisiin vuonna 1998 lähestyttäessä EMU: a - jos todellakin lähestymme EMU: a.
We agreed that we could not make any dramatic changes at this stage but there would be changes to be made in 1998 as we approach EMU - if we do approach EMU.
FinnishMuun muassa lähestyttäessä eurooppalaisia vuoden 1999 vaaleja on välttämätöntä, että kansalaiset tietävät, että heidän valinnallaan on näissä vaaleissa todella merkitystä.
In the run-up to the 1999 European elections it is necessary, amongst other things, for the citizens to know that their choice in these elections is of real value.
FinnishTiukat budjettirajoitukset EMU: n kolmatta vaihetta lähestyttäessä korostavat sitä, miten tärkeää on saada ajantasaisia ja realistisia arvioita budjettivaatimuksista.
The tight budget constraints in the run-up to the third stage of EMU reinforce the importance of obtaining the most up-to-date and realistic estimates of budgetary requirements.
FinnishLähestyttäessä 1980-luvun loppua Slobodan Milošević riisti Kosovolta sen itsenäisyyden ja vuonna 1999 miehitti sen sotilasvoimin aiheuttaen kansainvälisen mittakaavan murhenäytelmän.
Towards the end of the 1980s, Slobodan Milošević deprived Kosovo of its autonomy and in 1999 occupied it by military force, thereby causing a tragedy of global proportions.
FinnishVaalien muodostamaa tärkeää tapahtumaa lähestyttäessä meidän pitäisi pohtia, mitä vaikutuksia Irakin uuden, pitkäaikaisen hallituksen muodostamisella voi olla suhteisiimme Irakin kanssa.
As we approach this landmark election we should consider what implications the formation of a new and long-term Iraqi Government might hold for our engagement with Iraq.
FinnishTavoitteisiimme kuuluu todellakin tämän työn edistäminen lähestyttäessä puheenjohtajakautemme loppua ja joulukuun Eurooppa-neuvostoa, johon osallistuvat luonnollisesti kaikki jäsenvaltiot.
Our ambition certainly includes taking forward that work as we anticipate the conclusion of our Presidency in the December European Council, which, of course, will involve all Member States.

Other dictionary words

Finnish
  • lähestyttäessä

Even more translations in the Portuguese-English dictionary by bab.la.