"lähestyttävä" English translation

FI

"lähestyttävä" in English

See the example sentences for the use of "lähestyttävä" in context.

Context sentences for "lähestyttävä" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishOlenkin sitä mieltä, että meidän on lähestyttävä aihetta äärimmäisen varovasti.
I therefore believe that we should approach this issue with the utmost sensitivity.
FinnishEnsinnäkin meidän on lähestyttävä mietintöä eurooppalaisesti, ei kansallisesti.
First of all, we must approach the report in a European manner, not a nationalistic one.
FinnishTässä on kyse konkreettisesta ongelmasta, jota meidän on lähestyttävä yhdessä.
Here we are dealing with a practical issue, which we must tackle jointly.
FinnishTämän vuoksi meidän on pohdittava sitä, kuinka uutta strategiaa on lähestyttävä.
In relation to this, we have to ask how to approach the new strategy.
FinnishHän ei ole helposti lähestyttävä ihminen, ja väärinkäytökset ovat Eritreassa yleisiä.
He is not an easy person to deal with and abuse in Eritrea is widespread.
FinnishSen vuoksi olen sitä mieltä, että tätä ongelmaa on lähestyttävä täysin käytännöllisesti.
That is why I think we must take a very practical approach to this problem.
FinnishJokaista yksittäistä kysymystä on lähestyttävä ja käsiteltävä rehellisesti ja avoimesti.
Each individual issue has to be approached and discussed in a frank and transparent way.
FinnishPresidentinvaalien jälkeen Ukrainan on lähestyttävä Euroopan unionia.
Following the presidential elections, Ukraine must move closer to the European Union.
FinnishMeidän on lähestyttävä vakaussopimuksen uudistusta myös yhteisvastuullisuuden hengessä.
We must approach reform of the Stability Pact in a spirit which is also one of solidarity.
FinnishMeidän onkin tästä syystä lähestyttävä uusia laajentumisia varovaisesti ja harkiten.
With that in mind, future enlargements should be approached with caution and due consideration.
FinnishAsiaa on lähestyttävä varoen, ilman fundamentalistisia ennakkokäsityksiä.
This is a subject that must be approached sensibly, without preconceived fundamentalist ideas.
FinnishEnsinnäkin helposti lähestyttävä ja tunnistettava yhteyspiste.
First of all, we need to set up an easily accessible and recognisable contact point.
FinnishTätä kysymystä on tosiaankin lähestyttävä tieteelliseltä kannalta.
We really do need to look at this issue from a scientific point of view.
FinnishMeidän on kuitenkin lähestyttävä tätä asiaa kiihkottomasti ja harkiten.
But we have to approach this in a sober and well thought-out way.
FinnishMinun nähdäkseni tällä halutaan sanoa, että yhteiskuntaa on lähestyttävä kokonaisvaltaisesti.
As far as I am concerned, this means that it requires a comprehensive approach from society.
FinnishMielestäni meidän on lähestyttävä tätä aihetta maailmanlaajuisemmin.
I believe that we must take a more global approach to this subject.
FinnishEnsiksi olisi lähestyttävä kaupunkien ja yhteisöjen johtajia.
The first people to be approached should always be the mayors of towns and communities.
FinnishKuten jäsen Ayuso hetki sitten sanoi, sitä onkin lähestyttävä juuri tällä yhdenmukaisella tavalla.
As Mrs Ayuso was just saying, we have to look at it in a consistent way.
FinnishTästä syystä meidän on lähestyttävä tätä aihetta erittäin varovasti.
For that reason we must approach this subject with great caution.
FinnishOnkin lähestyttävä Kiinaa, jos haluamme nähdä Burman tilanteen muuttuvan.
That is why an approach must be made to China if we want to see any change in the situation in Burma.

Other dictionary words

Finnish
  • lähestyttävä

In the English-Russian dictionary you will find more translations.