"lähestyvää" English translation

FI

"lähestyvää" in English

See the example sentences for the use of "lähestyvää" in context.

Context sentences for "lähestyvää" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Finnish      Arvoisa puhemies, toivon, ettei tuo ääni merkitse lähestyvää myrskyä ja että sää pysyy hyvänä.
      Madam President, I trust that sound was not a sign that a storm is on its way, and I hope the weather will remain fine.
FinnishArvoisa pääjohtaja Trichet ja arvoisa komission jäsen Rehn - ja puhun toimielinten näkökulmasta - ettekö nähneet lähestyvää kriisiä?
Mr Trichet and Mr Rehn - and I am speaking institutionally - did you not see the crisis coming?
FinnishEtenkin lähestyvää laajentumista ajatellen on tärkeää, että sosiaalietujen polkemiseen suhtaudutaan vakavasti.
It is important to take the problem of social dumping seriously, particularly in the light of forthcoming enlargement.
FinnishSiitä saa sellaisen kuvan, ettei jäsenvaltioilla tuolloin ollut halua tai kykyä nähdä lähestyvää myrskyä.
It makes you think that the Member States did not want to see, or could not see, at that time, the storm that was approaching.
FinnishTyöntekijät ja suuri osa taloustieteiden asiantuntijoista reagoivat yhä voimakkaammin lähestyvää euron käyttöönottoa vastaan.
Opposition is intensifying among workers and experts on economic affairs to the imminent introduction of the euro.
FinnishTällä mietinnöllä lähetetään selkeä poliittinen viesti Euroopan komissiolle, ja siinä on tärkeitä suuntaviivoja sen lähestyvää tarkistusta varten.
This report sends a political message, loud and clear, to the European Commission and contains important guidelines in view of its imminent review.
FinnishPidän Lissabonin sopimuksen lähestyvää voimaantuloa myönteisenä, sillä sopimus vahvistaa parlamentin asemaa monilla aloilla, erityisesti talousarvion alalla.
I welcome the imminent entry into force of the Lisbon Treaty, which strengthens Parliament's role in several areas, particularly the budget.
FinnishSiksi on erityisen sopivaa, että määrittelemme prioriteettimme lähestyvää Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeustoimitoimikunnan 55: ttä istuntoa varten.
It is, therefore, highly appropriate that we should put forward our priorities for the forthcoming 55th Session of the United Nations Commission on Human Rights.
FinnishArvoisa puhemies, Santa Maria de Feiran lähestyvää huippukokousta on edeltänyt lähes ennennäkemätön määrä merkittävien valtiollisten toimijoiden julistuksia.
Mr President, the forthcoming summit at Santa Maria de Feira has been preceded by an almost unprecedented number of pronouncements by key governmental figures.
FinnishKaksi Lampedusaa lähestyvää venettä, joissa on noin 130 turvapaikanhakijaa, ovat jo hyvin lähellä Lampedusaa.
Two boats heading towards Lampedusa, carrying 130 immigrants, are currently just off Lampedusa, however Italy is refusing to go out and rescue them.
FinnishEmmekö Euroopan unionissa todellakaan nähneet lähestyvää sodan uhkaa, niin että voimme nyt vain peittää passiivisuutemme katsomalla mieluummin eteen- kuin taaksepäin?
Could we in Europe really not see the impending danger of war, so that we can now so simply cover up our inactivity by looking forward, rather than back?
FinnishRakennerahastopolitiikkaan käytännössä sisään rakennetun ylijäämän vuoksi on toteutettava perinpohjaisia muutoksia muun muassa lähestyvää EU:n laajentumista silmällä pitäen.
Given the virtually built-in surplus in the Structural Fund policy, this is due for a thorough overhaul, also in view of the EU's impending enlargement.
FinnishTämän vuoksi äänestän mietinnön puolesta ja pyydän neuvostoa olemaan hyväksymättä aloitetta muodollisesti ennen Lissabonin sopimuksen lähestyvää voimaantuloa.
I am therefore voting in favour of this report, and ask that the Council does not formally adopt the initiative prior to the imminent entry into force of the Treaty of Lisbon.
FinnishOn aivan tavatonta, että he ovat kannattaneet jäsenvaltion eutanasia-kysymyksen esille ottamista Euroopan tasolla, ja panen tämän merkille lähestyvää vaalikampanjaa varten.
It is quite extraordinary that they have supported raising the matter of euthanasia in a Member State at European level, and I note this for the forthcoming election campaign.
FinnishYksi Euroopan unionin perustavoitteista liittyy koheesiopolitiikkaan, varsinkin edellisen laajentumisen jälkeen sekä Bulgarian ja Romanian lähestyvää EU-jäsenyyttä ajatellen.
One of the European Union’s basic aims concerns cohesion policy, especially since the latest enlargement and in view of the imminent future accession of Bulgaria and Romania.
FinnishEmme voi kuitenkaan äänestää sellaisen mietinnön puolesta, jonka 1 kohdassa todetaan heti, että Euroopan parlamentti "pitää myönteisenä Lissabonin sopimuksen lähestyvää voimaantuloa".
Nonetheless, we cannot vote in favour of a report that says straight away in paragraph 1: the European Parliament 'welcomes the imminent entry into force of the Treaty of Lisbon'.
FinnishLähestyvää Balin ilmastonmuutoskonferenssia ajatellen on tärkeää kirjata Euroopan parlamentin kanta ilmastopolitiikkaan mahdollisimman tiiviisti, ja juuri tämän Satu Hassi on tehnyt.
In view of the upcoming Climate Change Conference in Bali it is important to record the European Parliament's position on climate policy as concisely as possible, and Satu Hassi has done just that.

Other dictionary words

Finnish
  • lähestyvää

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Dutch dictionary.