"lähestyvän" English translation

FI

"lähestyvän" in English

See the example sentences for the use of "lähestyvän" in context.

Context sentences for "lähestyvän" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishSillä annettaisiin selvä viesti kyseisille maille, joiden haluamme lähestyvän EU:ta.
This would give a clear signal to those countries we want to see drawing closer to the EU.
FinnishHallitus ei kyennyt ennakoimaan saarta lähestyvän trooppisen myrskyn vakavuutta.
The Government failed to predict the seriousness of the tropical storm approaching the island.
FinnishUudistus on merkityksellinen tulevien WTO-neuvottelujen ja unionin lähestyvän laajentumisen kannalta.
It is relevant in terms of the future WTO appointments and the impending enlargement of Europe.
FinnishYmmärtääkseni jotkin niistä ovat päättyneet melko hiljattain, ja uskon muidenkin lähestyvän jo päätösvaihetta.
I understand some of them have been finalised quite recently and I expect the others to be finalised imminently.
FinnishKas niin, tiedämme olympialaisten lähestyvän.
Well, we know that the Olympic Games are approaching.
FinnishSitä paitsi kuunnellessani teitä tänä aamuna olen todennut kantojenne lähestyvän vaarallisesti oman ryhmäni kantoja.
What is more, on listening to you this morning I find that your positions are becoming dangerously close to those of my own Group.
FinnishNäemme taloudellisen kriisin lähestyvän.
FinnishToiseksi esittelijä ilmaisee järkiperäisen ja oikeutetun huolensa lähestyvän laajentumisen välittömistä vaikutuksista.
Secondly, the rapporteur expresses rational and legitimate concern about the immediate impact of enlargement, which is nearly upon us.
FinnishNäin ollen pyydämme neuvostoa ryhtymään toimiin erityisesti sosiaalisen toimintaohjelman lähestyvän väliarvioinnin yhteydessä.
We therefore ask the Council in particular to take steps on the occasion of the forthcoming mid-term review of the social agenda.
FinnishToivon sen päivän lähestyvän.
Finnish(SV) Lähestyvän hallitustenvälisen konferenssin tehtävä on uudistaa EU:ta ennen uusien jäsenvaltioiden vastaanottamista.
The most important task of the forthcoming Intergovernmental Conference is to reform the EU before the accession of the new Member States.
Finnish(SV) Lähestyvän hallitustenvälisen konferenssin tehtävä on uudistaa EU:ta ennen uusien jäsenvaltioiden vastaanottamista.
- (SV) The most important task of the approaching Intergovernmental Conference is to reform the EU before the accession of the new Member States.
FinnishMinun tuskin tarvitsee erikseen korostaa, että olemme lähestyvän talven vuoksi ajautumassa kohti humanitääristä katastrofia, jollei tilanne pian parane.
As I am sure you know, the approach of winter will unleash a humanitarian disaster unless the situation improves soon.
FinnishJättiläinen näkee tämän hahmon lähestyvän ja huutaa "Tule tänne, niin syötän sinun lihasi taivaan linnuille ja villipedoille."
And the giant sees this figure approaching, and calls out, "Come to me so I can feed your flesh to the birds of the heavens and the beasts of the field."
FinnishVoimme välttää lähestyvän energiakriisin, joka vaikuttaa myös Eurooppaan, ainoastaan energiavarmuuden ja innvoinnin tiiviillä yhdistämisellä.
Only through a close integration of energy security and innovation can we avoid the approaching energy crisis that would also affect Europe.
FinnishLähestyvän laajenemisen kannalta on hyvin tärkeää, että komissio tutkii liittyvien maiden valtiontuen, jotta se saadaan avoimesti näkyviin.
In view of the imminent enlargement, it is most important for the Commission to examine state aid in the acceding countries and to make it transparent.
FinnishKaikki tiesivät vuoden 2000 lähestyvän, mutta heidän mieleensä ei juolahtanut korjata tätä melko perusluonteista virhettä suunnittelun aikana.
Everyone knew that the year 2000 was approaching but it did not seem to occur to them to sort out this rather fundamental fault in the process of design.
FinnishVoiko komissio lähettää pikaisesti elintarvikeapua lähestyvän hätätilanteen lieventämiseksi, vaikka sen resurssit ovatkin rajalliset?
We are aware that the Commission has limited resources at its disposal, but is it able to make an immediate contribution in order to alleviate this impending food crisis?
FinnishLähestyvän itälaajentumisen kannalta emme nähdäkseni voi todellakaan – eikä varsinkaan neuvosto voi –kutsua tätä merkittäväksi sopimukseksi.
I believe that, in view of the imminent enlargement to the East, we cannot definitely say – and, above all, the Council cannot say – that this is a major agreement.
FinnishArvoisa puhemies, olen hieman eksyksissä, koska näen jatkuvasti vasemmalla puolellani, teistä katsoen oikealla, jonkin lähestyvän, ja siellähän istuu PPE-ryhmä.
Mr President, I am getting a little disoriented, because I am constantly seeing something approaching on my left, on your right, and it says PPE here.

Other dictionary words

Finnish
  • lähestyvän

Have a look at the English-Greek dictionary by bab.la.