"lähetetä" English translation

FI

"lähetetä" in English

See the example sentences for the use of "lähetetä" in context.

Context sentences for "lähetetä" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishSe on voitu jo lähettää, joten en voi sanoa, että sitä ei lähetetä.
I imagine that it has already been sent, so I cannot say that it will not be sent.
FinnishTiedostoja tai muistivedoksia ei lähetetä, ellei asiakas valitse niiden lähettämistä.
No files or memory dumps will be sent unless you choose to send them.
FinnishEi siis toimita haitallisesti ja lähetetä naisia takaisin kotiin.
Therefore, let us not be counterproductive and let us not send women back home.
FinnishNäin ollen ehdotusta ei lähetetä automaattisesti takaisin asiasta vastaavalle valiokunnalle.
Therefore, the proposal is not automatically sent back to the responsible committee.
FinnishMitään tietoja ei lähetetä Microsoftille, jos et niin halua.
No information is sent to Microsoft unless you choose to send it.
FinnishSillä ei ehdottomasti lähetetä mitään vahvaa poliittista viestiä.
It definitely does not send any strong political message.
FinnishNiin ei voi tehdä, että ensin sanoo, että ei lähetetä valtuuskuntaa ja sitten jättää väärinkäsityksen oikaisematta.
I could not say that a delegation was not being sent and then leave things ambiguous.
FinnishEU:n tarkkailijoita ei lähetetä oikeuttamaan vaaliprosessia, jota ovat toistaiseksi leimanneet pelottelu ja väkivalta.
EU observers are not being sent to legitimise an electoral process so far marked by intimidation and violence.
FinnishKehotan kaikkia jäsenvaltioita ja komissiota toimimaan sen puolesta, ettei näitä ihmisiä lähetetä takaisin Afganistaniin.
I would urge all the Member States and the Commission to fight against sending these people back to Afghanistan.
Finnishenian tilanne ei ratkea lainkaan, ellei presidentti Putinille lähetetä selkeää viestiä ja pyydetä häntä aloittamaan neuvottelut.
Without a clear message to President Putin to launch negotiations, there will be no solution in Chechnya.
FinnishAsetarkastajia ei luultavasti lähetetä Irakiin, ennen kuin uusi päätöslauselma annetaan ja ennen kuin Irak hyväksyy sen.
The weapons inspectors will presumably not be sent to Iraq until a new resolution has been adopted and accepted by Iraq.
FinnishVoin myös - ehkä hieman ilkikurisesti - kysyä, voiko komissio vahvistaa tämän kertomuksen, jota ei lähetetä parlamentille.
I can also - perhaps rather teasingly - ask if the Commission will confirm this report, which will not be sent to Parliament.
FinnishOlemme päättäneet ehdottaa, että niihin maihin, jotka eivät ole vielä vastanneet, ei lähetetä jätteitä, ennen kuin ne ovat vastanneet.
We have decided to suggest that those countries who have not replied so far should not be sent wastes until they do.
Finnish   Hyvä kollega Mastenbroek, yöistuntoja ei koskaan lähetetä Internetin välityksellä, sillä kapasiteettimme on rajallinen.
   Mrs Mastenbroek, late-night sittings have never been broadcast over the Internet in the past, as resources are limited in this respect.
FinnishMeidän on nyt varmistettava, että hallitus pysyy lujana, joukkoja ei lähetetä eikä yhtäkään armeijaa yllytetä tunkeutumaan Irakiin.
We must now ensure that the government resists, that there are no troops and that no one is provoked into going into Iraq with military forces.
FinnishJos rauhanturvaajia ei lähetetä Tšadiin, otamme riskin, että epävakaus ja väkivalta lisääntyvät entisestään tällä Afrikan alueella.
If peacekeepers are not sent to Chad, we run the risk of an even greater level of instability and violence breaking out in this region of Africa.
FinnishMuita Internet-osoitteeseen mahdollisesti liittyviä tietoja, kuten hakusanoja, lomakkeisiin kirjoittamiasi tietoja tai evästeitä ei lähetetä.
Other information that might be associated with the web address, such as search terms, information you entered in forms, or cookies, will not be sent.
FinnishOn siis vältettävä sitä, ettei mainoksia, jotka on kielletty joissakin jäsenvaltioissa, lähetetä valvomatta muista valtioista tiedotusvälineiden kautta.
It is therefore necessary to prevent advertisements, which are banned in some Member States from being broadcast without control by the media of other Member States.
FinnishMiksi komission lehdistötilaisuuksia ei enää lähetetä suorana lähetyksenä satelliittitelevision välityksellä, jotta koko Eurooppa voisi seurata niitä?
Why are the Commission' s press conferences no longer being broadcast directly via satellite television so that everyone in all parts of Europe can follow what is happening?
FinnishOikeastaan liian usein ympäristölaeista ei piitata, tavoitteita ei saavuteta, kertomuksia ei lähetetä ajoissa komissiolle eikä lakia rikkovia maita rangaista.
In fact, in all too many cases, environmental laws are ignored, targets are not met, reports are not sent in to the Commission on time and those countries which break the law go unpunished.

Other dictionary words

Finnish
  • lähetetä

Moreover, bab.la provides the English-Arabic dictionary for more translations.