"lähetettävä" English translation

FI

"lähetettävä" in English

See the example sentences for the use of "lähetettävä" in context.

Context sentences for "lähetettävä" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishTämä huomioon ottaen komission on nähdäkseni lähetettävä kaksi selkeää viestiä.
With this in mind, the Commission needs, I believe, to send out two clear messages.
FinnishKiire ei kuitenkaan merkitse, että rahaa olisi lähetettävä harkitsemattomasti.
This urgency does not, however, mean that we should send money without discretion.
FinnishMeidän on unionina lähetettävä voimakas viesti Atlantin toiselle rannalle.
We, as a Union, need to send a strong signal to the other side of the Atlantic.
FinnishTämä signaali meidän on lähetettävä neuvostolle huomisella äänestyksellämme.
This is the message that we must send to the Council with our vote tomorrow.
FinnishJohtajan on laadittava turvallisuusselvitys ja lähetettävä se valvontaviranomaisille.
He/she has to prepare a safety report and send it to the public control authorities.
FinnishHänen on nyt lähetettävä tyttärensä samalle vaaralliselle pellolle keräämään riisiä.
She now has to send her daughter out to the same dangerous fields to collect the rice.
FinnishEuroopan komission on lähetettävä ankara ja selkeä viesti Azerbaidžanille.
The European Commission must be firm and clear in its message to the Azeris.
FinnishKuubaa koskeva päätöslauselma on lähetettävä Saharovin palkinnon saajalle Oswaldo Payálle.
The resolution on Cuba must be sent to the Sakharov prize winner, Oswaldo Payá.
FinnishTämä viesti meidän on lähetettävä neuvostolle äänekkäästi ja voimakkaasti.
That is a message that must be conveyed to the Council loudly and strongly.
FinnishHeidän on lähetettävä lapsensa kouluun ja integroiduttava työmarkkinoille.
They must send their children to school and become integrated into the labour market.
FinnishMeidän on lähetettävä erittäin selvä viesti siitä, että Mostarissa on saatu paljon aikaan.
We ought to also send out a very clear message that much has been done in Mostar.
FinnishMeidän olisi ennen kaikkea lähetettävä tarkkailijaryhmä seuraaviin vaaleihin.
In particular, we should send a team of observers to the next elections.
FinnishArvoisa puhemies, meidän on mielestäni lähetettävä tänään kaksi viestiä Makedoniaan.
Mr President, I think that two messages must be sent to Macedonia today.
FinnishTämä ei ole myönteistä kehitystä, ja meidän onkin lähetettävä tiettyjä myönteisiä viestejä.
This is not a positive development. We must send out certain positive messages.
FinnishNäin ollen parlamentin olisi lähetettävä tällainen viesti, sillä valtaenemmistö toivoo sitä.
So Parliament should send a message, since that is the wish of the vast majority.
FinnishMeidän olisi lähetettävä viesti siitä, että armeijan toimia ei voida hyväksyä.
We should send out a signal that what they are doing is unacceptable.
FinnishJos se hyväksytään, meidän on lähetettävä tarkistuskirje ensi vuoden talousarviota varten.
If it is accepted, we shall have to send an amending letter for next year's budget.
FinnishMielestäni on lähetettävä merkki asiasta vastuussa olevien viranomaisten suuntaan.
I think a message should go out towards the administrations which are responsible for this.
FinnishHuollettaviesi on lähetettävä lomake asuinmaansa sairausvakuutusviranomaiselle.
Your dependants must submit it to a health insurance authority in the country where they live
FinnishMinusta meidänkin on lähetettävä viesti tuestamme ja äänestettävä tyhjää.
I believe that we, too, must send out a message of support by abstaining.

Other dictionary words

Finnish
  • lähetettävä

More translations in the English-Korean dictionary.