"lähetettyä" English translation

FI

"lähetettyä" in English

See the example sentences for the use of "lähetettyä" in context.

Context sentences for "lähetettyä" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishKiitän jäsen Trautmannia, joka johti Rioon lähetettyä valtuuskuntaa erittäin taitavasti.
I would like to thank Ms Trautmann, who led the delegation to Rio and did it in a very good way.
FinnishSähköpostin mukana lähetettyä tiedostoa kutsutaan liitteeksi.
A file sent in an e‑mail message is called an attachment.
FinnishJos et voi avata tai tallentaa sinulle lähetettyä liitettä, on mahdollista, että selaimesi kaipaa päivittämistä.
If you can’t open or save an attachment that’s been sent to you, chances are your browser needs to be updated.
FinnishMekanismin ansiosta varmistettiin, että Portugaliin saatiin lähetettyä nopeasti lentokoneita avustamaan metsäpalojen sammutustöissä.
Thanks to the mechanism, it was possible to ensure the rapid despatch of aerial forest fire-fighting means to Portugal.
FinnishKoko ajan, kun olemme olleet täällä kokouksessa, avustajani ovat yrittäneet jäljittää tätä muka lähetettyä luetteloa.
All the time we have been sitting here, my colleagues have been trying to track down this list which we were supposed to have been given.
FinnishSe jopa kieltäytyi hyväksymästä faksitse lähetettyä vahvistusta ja ilmeisen aitoja allekirjoituksia vaientaakseen ja välttääkseen epäluottamuslausetta koskevan keskustelun.
It has even refused to accept confirmation sent by fax and quite obviously genuine signatures in order to stifle or stave off the debate on censure.
FinnishMutta ollaanpa rehellisiä - useimmat puhujat eivät itse asiassa edusta täällä noita miljoonaa lähetettyä työntekijää vaan sen sijaan puolustavat omia työmarkkinoitaan.
But let's be honest - most speakers are not in fact representing those one million posted workers here, but are instead protecting their own labour market.
FinnishSiinä on nimittäin eroa, saapuuko neuvotteluihin 150 asiantuntijan valtuuskunta vai saako jokin kehitysmaa juuri ja juuri lähetettyä lähettiläänsä paikalle.
There is, of course, a difference between a delegation arriving with 150 experts and a developing country having great difficulty sending its ambassador to the places concerned.
FinnishArvoisa puhemies, pyysin tämän iltapäivän istunnon alussa UCLAFille lähetettyä luetteloa 27 tapauksesta, jotta parlamentti voisi puhua tosiasioiden perusteella.
Mr President, at the start of this afternoon's sitting, I asked for the list of the 27 cases referred to UCLAF so that Parliament could deliver an informed opinion tomorrow.
FinnishSelvitys on tältä osin täysin yksiselitteinen, ja pyydän, ettei mainittua kohtaa poisteta päätöslauselmasta, jotta parlamentti saa lähetettyä yksiselitteisen viestin.
That leaves nothing to be desired in terms of clarity and I ask that the passage mentioned not be deleted from the resolution so that this House sends out a clear signal.

Other dictionary words

Finnish
  • lähetettyä

Moreover, bab.la provides the Arabic-English dictionary for more translations.