"lähetetyt" English translation

FI

"lähetetyt" in English

See the example sentences for the use of "lähetetyt" in context.

Context sentences for "lähetetyt" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishVaaleja tarkkailemaan lähetetyt YK:n ja Euroopan unionin valtuuskunnat eivät olleet tervetulleita.
The United Nations and European Union missions to observe the elections were not welcome.
FinnishMitkään Eurostatille lähetetyt tiedot eivät anna tiettyjä yksityishenkilöitä koskevia tietoja.
No data transmitted to Eurostat allows insight into the data of any particular individual person.
FinnishLähetetyt-välilehden kohdassa Työkalut > Asetukset:
На вкладці Надіслати перейдіть у меню Знаряддя > Параметри та виконайте наведені нижче дії.
FinnishSellaisissa verkoissa lähetetyt tiedot salataan, mikä voi suojata tietokonetta luvattomalta käytöltä.
The information sent over such networks is encrypted, which can help protect your computer from unauthorized access.
FinnishMinulle tulee välittömästi mieleen lähetetyt työntekijät.
Posted workers immediately come to mind.
FinnishKukin tietokone liitetään keskittimeen Ethernet-kaapelilla, ja tietokoneesta toiseen lähetetyt tiedot kulkevat keskittimen kautta.
Each computer plugs into the hub with an Ethernet cable, and information sent from one computer to another passes through the hub.
FinnishSamoin on väärin väittää, että Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle lähetetyt tiedot toimitetaan edelleen kaikille virastoille.
By the same token, it is untrue to assert that data sent to the Department of Homeland Security is then sent to all the agencies.
FinnishOlen tietoinen myös siitä, että jotkut henkilöt tai ryhmät täällä olisivat halunneet sisällyttää tähän myös lähetetyt työntekijät - jotka on nyt suljettu pois.
I am also aware that some people or groups here would like to have included posted workers - who are now excluded.
FinnishLähetetyt tiedot esimerkiksi tallennetaan suojatuissa tiloissa sijaitseviin tietokonejärjestelmiin, joiden käyttöoikeudet ovat rajoitettuja.
For example, we store the information you provide on computer systems with limited access, which are located in controlled facilities.
FinnishMeidän mielestämme on välttämätöntä vahvistaa kaikkien työntekijöiden oikeuksia, maahanmuuttajat, kausityöntekijät ja lähetetyt työntekijät mukaan lukien.
In our view it is necessary to strengthen the rights of all workers, including immigrants, seasonal workers and posted workers.
FinnishOn todella olemassa vaara, etteivät Aasian maille lähetetyt alukset sovellu paikallisiin kalastustapoihin eivätkä maiden ympäristöön.
There is a real risk that the vessels sent to the Asian countries will be suited neither to those countries’ fishing habits nor to their environment.
FinnishTätä silmälläpitäen on välttämätöntä vahvistaa kaikkien työntekijöiden oikeuksia, maahanmuuttajat, kausityöntekijät ja lähetetyt työntekijät mukaan lukien.
In view of this, it is necessary to strengthen the rights of all workers, including immigrants, seasonal workers and posted workers.
FinnishJos esimerkiksi teet haun "e-mail today", näet kaikki tänään lähetetyt sähköpostiviestit sekä kaikki viestit, joiden sisällössä on sana "today".
For example, if you search for "e‑mail today" you will see all messages sent today as well as any messages with the word "today" in the contents.
FinnishEU:n viranomaisille lähetetyt todisteet ja asiantuntijalausunnot ovat osoittautuneet merkityksettömiksi, kuten ennakoitu rahoituksen tasokin.
The arguments and expert opinions that have been put forward have proved meaningless for the EU authorities, as has the anticipated level of funding.
FinnishJos pyrkisimme neuvostossa pelkkään määräenemmistöön, silloin direktiivillä olisi hyvin rajoitettu vaikutus ja se kattaisi vain lähetetyt työntekijät.
If we merely wanted a qualified majority vote in Council then a directive would have very limited scope and would only cover posted workers.
FinnishJos esimerkiksi etsit "sähköposti tänään", saat näkyviin kaikki tänään lähetetyt sähköpostit sekä kaikki viestit, joiden sisällössä on sana "tänään".
For example, if you search for "email today" you will see all messages sent today as well as any messages with the word "today" in the contents.
FinnishTästä syystä on mielestäni oikein sisällyttää kausityöntekijät, lähetetyt työntekijät, pakolaiset ja itsenäiset ammatinharjoittajat tähän direktiiviin.
For this reason, I believe that it is right to include seasonal workers, posted workers, refugees and self-employed workers in this directive.
FinnishEi-toivotut sähköpostitse lähetetyt joukkoviestit niin kutsuttu spamming ovat myös huolestuttava asia, johon kannattaa löytää tyydyttävä ratkaisu.
Equally, the bulk sending of unsolicited e-mails (so-called spamming), is another cause for concern, for which a satisfactory solution should be found.
FinnishLisätään kuitenkin toisen maailmansodan aikana Siperiaan työleireille eli kuolemanleireille lähetetyt miljoonat ihmiset - ukrainalaisia, puolalaisia, tataareja.
However, let us also add the millions sent to labour camps, i.e. death camps, in Siberia during World War II - Ukrainians, Poles, Tartars.
FinnishEnnen muuta kyse oli soveltamisalasta, kun lähetetyt työntekijät eivät voi tai saata täyttää yhdistelmäluvan vaatimuksia - asia, josta olen yhtä mieltä.
Primarily because of the scope, whereby - and this is something with which I agree - posted workers cannot, or may not, qualify for a single permit.

Other dictionary words

Finnish
  • lähetetyt

Moreover, bab.la provides the English-Indonesian dictionary for more translations.