"lähettilään" English translation

FI

"lähettilään" in English

See the example sentences for the use of "lähettilään" in context.

Context sentences for "lähettilään" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishAmerikan lähettilään Holbrooken valtuuskunta ei ole vielä saanut mitään aikaan.
The mission by the American envoy Richard Holbrooke has so far been a failure.
FinnishNäin ollen haluaisin, että EU perustaa naisten oikeuksien eurooppalaisen lähettilään.
Therefore, I should like to put the case for a European Envoy for Women's Rights.
FinnishLähettilään toiminta ei ole hyväksi Euroopan unionin ja Transkaukasian suhteille.
In doing this, he does no service to the good relations between Europe and Transcaucasia.
Finnishenian presidentin lähettilään, Ahmed Zakajevin luovutettavaksi.
The Russians are trying to extradite Ahmed Zakayev, the envoy of the Chechen president.
FinnishMuut saavat hoitaa lähettilään tehtävät, ja ne onkin hoidettu loistavasti.
That is the task of others, and they have been doing an excellent job.
FinnishEmme mitenkään voi määrätä, kuinka lähettilään on puhuttava omasta maastaan.
It is quite impossible for us to instruct an ambassador as to how to describe his own country.
FinnishYhdistyneiden Kansakuntien 91 lähettilään ja pääsihteerin edustajan joukossa on vain yhdeksän naista.
In the UN, of the 91 envoys or representatives of the Secretary-General only nine are women.
FinnishAikooko komissio perustaa Minskiin EU:n lähetystön tai nimittää EU:lle Valko-Venäjän-lähettilään?
Are there plans to set up an EU delegation in Minsk or to appoint an EU representative to Belarus?
FinnishKomissiolla ja neuvostolla on ollut tapaamisia presidentin lähettilään Rogosinon ja ministeri Rasovin kanssa.
The Commission and the Council had meetings with Mr Rogosin, the presidential envoy, and with Minister Rasov.
FinnishEurooppalainen kulttuuri voi kuitenkin täyttää lähettilään tehtävänsä vain siinä tapauksessa, jos sille myönnetään siihen rahoitusta.
However, it will only be able to pursue its role of ambassador if you give it the financial resources to do so.
FinnishYksi tämän parlamentin yhteisen päätöslauselman tavoitteista on EU-lähettilään valitseminen ja lähettäminen Tiibetiin.
One of the central demands of the joint resolution is before this Parliament is that a EU envoy should be appointed for Tibet.
Finnish   Arvoisa puhemies, edellisessä istunnossa Euroopan parlamentin jäsenet kannattivat ylivoimaisesti sitä, että EU nimittää aids-lähettilään.
   Mr President, in the last Parliament MEPs voted overwhelmingly in support of the EU appointing an Aids ambassador/envoy.
FinnishUskon, että EU:n aids-lähettilään nimittäminen lujittaisi kansainvälisiä pyrkimyksiä torjua tämän traagisen sairauden leviämistä.
I believe the appointment of an EU Aids ambassador would enhance the international effort to combat the spread of this tragic disease.
FinnishKesäkuussa viime vuonna ehdotin neuvostolle osoitetussa kirjallisessa kysymyksessä erityisen EU-lähettilään nimeämistä Aasian aluetta varten.
In June last year I suggested to the Council in a written question that it should consider a special EU ambassador for the region.
FinnishEi liene mitään järkevää syytä odottaa pääsihteerin henkilökohtaisen lähettilään James Bakerin uutta välitysyritystä tammikuun loppuun asti.
There is no sensible reason to wait until end of January for the personal envoy, James Baker, and the Secretary-General to intervene again.
FinnishEuroopan unioni nimitti vuonna 1996 espanjalaisen lähettilään, herra Moratinosin, Lähi-idän rauhanprosessista vastaavaksi EU: n erityislähettilääksi.
In 1996 the European Union appointed the Spanish Ambassador, Mr Moratinos, as the EU's special envoy for the Middle East peace process.
FinnishSiksi tarvitsemme naisten oikeuksien lähettilään, ja siksi toivon, että kollegat tukevat tätä asiaa koskevaa tarkistusehdotusta numero 20.
That is why we need an envoy for women's rights, and that is why I hope that everyone here will show their support for Amendment 20 on this issue.
FinnishJatkamme lisäksi kriisinhallintaa ja konfliktinratkaisua koskevia keskusteluja kuukausittain Venäjän Euroopan unionin lähettilään kanssa.
And we continue to hold discussions on crisis management and conflict resolution on a monthly basis with the Russian ambassador to the European Union.
FinnishEsimerkkinä mainittakoon YK:n lähettilään Razil Ismaelin vierailu.
In order to pull the wool over the eyes of the West, cosmetic steps are taken every now and again, such as the visit of the UN envoy Razali.
FinnishTarkalleen ottaen jäsen Garaud´n nimittäminen ja pahoittelen hänen tämänhetkistä tilannettaan oli teidän ehdotuksenne, mutta ajatus lähettilään lähettämisestä oli minun ehdotukseni.
Specifically, the nomination of Mrs Garaud, and I add my condolences for her situation, was your proposal, but the proposal to send an emissary was mine.

Other dictionary words

Finnish
  • lähettilään

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Finnish-English dictionary.