"lämpötilaa" English translation

FI

"lämpötilaa" in English

See the example sentences for the use of "lämpötilaa" in context.

Context sentences for "lämpötilaa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishOn muistettava, että näillä aineilla on myös maapallon lämpötilaa nostava vaikutus.
These substances, we must remind ourselves, also have a global-warming potential.
FinnishVirallisen väitteen mukaan hiilidioksidipäästöt nostavat maapallon lämpötilaa.
The official thesis is that carbon dioxide emissions are warming the planet.
FinnishEn halua myöskään käsitellä lastausta ja purkua, lämpötilaa ja muita sellaisia asioita.
Nor do I want to go into loading and unloading operations, temperature, etc.
FinnishPyydän salin lämmityksestä vastaavaa henkilökuntaa nostamaan lämpötilaa.
I would ask the staff responsible for the heating in the chamber to increase the temperature.
Finnish(PT) Yritämme ratkaista tämän parlamentin lämpötilaa koskevan ongelman.
We will try to solve this problem of the temperature in this House.
FinnishHe eivät halua poliitikkojen pitävän pelkkiä palopuheita ja näin ainoastaan nostavan maapallon lämpötilaa.
They do not want to see mere hot air from politicians, which just adds to global warming.
FinnishNiistä metaani ja hiilidioksidi nostavat maapallon lämpötilaa, sulattavat navat, jäätiköt...
According to them, methane and carbon dioxide are going to heat up the planet and melt the poles and glaciers.
FinnishJoskus se vastaa jopa pakastimen lämpötilaa.
Sometimes, it even corresponds to the temperature in a freezer.
FinnishOnnistuimme alentamaan lämpötilaa Euroopassa ja tuomaan tilalle talven, joka on vaikuttanut koko mantereeseen.
We managed to lower temperatures in Europe and bring in a winter that has affected the entire continent.
FinnishHP CoolSense -tekniikka säätää kannettavan lämpötilaa automaattisesti, jotta se pysyy viileänä ja sinä koet olosi mukavaksi.
HP CoolSense Technology automatically adjusts your laptop's temperature so it stays cool, and you stay comfortable.
FinnishNoin 600 nuorta uhmasi 10 pakkasasteen lämpötilaa ja vietti jälleen yönsä teltoissa Lokakuun aukiolla Minskissä.
Around 600 young people spent yet another night in tents on ‘October’ Square in Minsk, braving a temperature of minus 10 degrees.
FinnishTarkistukseni pyrkivät samaan kuin kollega Maatin tarkistukset, mutta niissä lämpötilaa koskevat vaatimukset on säilytetty.
My amendments have the same objective as those by Mr Maat, except that mine still include the temperature requirements.
FinnishPerheen, investointien ja elokuvien verolle panon jälkeen verotuksella lasketaan ilmaston lämpötilaa ja puhdistetaan ilmaa.
After family taxes, investment tax and cinema tax we now have taxes to cool down the climate and purify the atmosphere.
FinnishIlmaston lämpenemiseen liittyen syanidi muuttaa lämpötilaa ja sademäärää, ja aikaansaa tulvia ja maanvyörymiä.
In the context of global warming, cyanide has the role of changing the temperature and precipitations pattern, generating floods and landslides.
FinnishIlmastoinnin osalta ehdotuksen mukaan Euroopan parlamentin ilman lämpötilaa olisi nostettava parilla asteella kesäaikaan.
With regard to air-conditioning, the proposal envisages raising the air temperature of the European Parliament by a few degrees in summer.
FinnishVanhojen ja perinteisten saastuttavien aineiden ja uuden, maapallon lämpötilaa nostavia kaasuja, koskevan huolenaiheen välillä vallitsee jonkinlainen tasapaino.
To some extent, there is a balance between old, traditional pollutants and the new concern of global warming gases.
FinnishKun aloitamme metsästyksen syyskuisena aamuna, on usein pakkasta ja vuodenajan lämpötila vastaa jääkaapin lämpötilaa.
When, in September, we begin hunting in the morning, it is often freezing, and the climate at that time of the year corresponds to the temperature in a refrigerator.
FinnishNäissä rakennuksissa lämpöeristys on huono, lämmityksen käyttöä säännellään keskuskattilasta, eivätkä asukkaat voi valita haluamaansa lämpötilaa.
These buildings have little heat insulation, heat use is regulated from a central boiler, and residents are unable to select the desired temperature.
FinnishKäyttämällä miljardi dollaria mainittuun hankkeeseen alentaa lämpötilaa vain 0,12 astetta, mikä ei vaikuta hiukkaakaan ilmastonmuutokseen.
A billion dollars spent on the aforementioned project will only reduce the temperature by 0.12 degrees, which will not have the slightest effect on climate change.
FinnishNämä reaktorit toimivat noin 600 - 700 celsiusasteessa, ja mitä korkeampaa lämpötilaa käytetään -- termodynamiikka kertoo -- sitä parempi hyötysuhde.
And these reactors run at 600 to 700 degrees Celsius, which means the higher the temperature you go to, thermodynamics tells you that you will have higher efficiencies.

Other dictionary words

Finnish
  • lämpötilaa

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Japanese dictionary.