"lännen" English translation

FI

"lännen" in English

See the example sentences for the use of "lännen" in context.

Context sentences for "lännen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishSitten nähdään, mistä oikeasti on kysymys: lännen ristiretkestä islamia vastaan.
It will be seen for what it surely will be: a crusade by the West against Islam.
FinnishSamalla Pakistan on kuitenkin lännen tärkein liittolainen terrorismin torjunnassa.
At the same time, however, the country is the West's main ally against terrorism.
FinnishTarvitaan hyviä sopimuksia, jottei kauppaa ryhdytä käymään Villin lännen tapaan.
Good agreements are needed to prevent trade becoming a Wild West story.
FinnishTurkki harjoittaa yhä enenevässä määrin Euroopan ja lännen vastaista ulkopolitiikkaa.
Turkey is increasingly pursuing an anti-European and an anti-Western foreign policy.
FinnishSudanin hallitus on arvostellut tätä siirtoa kutsumalla sitä lännen laatimaksi juoneksi.
Khartoum has denounced this transfer by speaking of a plot devised by the West.
FinnishLännen vakavat sotilasjoukot tekivät sen, mitä oli tarpeen terrorismin torjumiseksi.
The West's serious military forces did what was needed to be done to confront terrorism.
FinnishSe tekee parhaansa estääkseen kaikki Georgian ja lännen väliset suhteet.
It is doing its utmost to block all relations between Georgia and the West.
FinnishTähän rikolliseen toimintaan on ollut syynä myös lännen antama apu.
The reason for this criminal activity has also been the aid granted by the West.
FinnishTietysti voimme puhua villin lännen käytännöistä rahoitusmarkkinoilla.
Of course we can speak about Wild-West practices in the financial markets.
FinnishHän uhkaa myös lännen maltillista islamia ja levittää siitä kielteisiä mielikuvia.
He is also threatening moderate Islam in the West and spreading negative stereotypes about it.
FinnishOlemme vaatineet toimintaa ja varoittaneet lännen toimettomuudesta.
We have demanded action and warned against passivity on the part of the West.
FinnishHän ei halua ratkaisua Kosovon konfliktiin lännen pakottamana, sitä hän ei voi haluta.
He does not and cannot want a solution to the Kosovo conflict forced upon him by the West.
FinnishLännen tukeman hallituksen on siksi tehtävä edelleen kovasti työtä.
The regime that is being supported by the West must, therefore, make further efforts.
FinnishKoko kylmän sodan ajan Turkki oli lännen uskollinen liittolainen.
Throughout the Cold War, Turkey was a steadfast ally on the side of the West.
FinnishKollegani Martin Schulz totesi, että rahoitusmarkkinoilla riehuu villin lännen kapitalismi.
My colleague Mr Schulz talked about Wild West capitalism raging on the financial markets.
FinnishLukashenkan viimeaikainen Lännen kosiskelu on selvästi tekopyhää.
Lukashenka's hypocrisy in his recent courting of the West is unmistakable.
FinnishArvoisa puhemies, voin kuitenkin ymmärtää lännen haluttomuutta käyttää tätä äärimmäistä keinoa.
Mr President, I can, however, understand Western reluctance to use this ultimate means.
FinnishLännen kannalta haluan oikeastaan tuoda esille erään toisen asian.
With regard to the West, I would really like to bring up another issue.
FinnishLännen kannattaisi säilyttää yhteydet kyseisiin sosiaalisiin ryhmiin.
The West should want to maintain contacts with these social groups.
FinnishMe emme millään muotoa halua uutta hajaannusta idän ja lännen välille.
The last thing we want to see is a new rift between East and West.

Other dictionary words

Finnish
  • lännen

Even more translations in the English-Thai dictionary by bab.la.