"länsi balkan" English translation

FI

"länsi balkan" in English

See the example sentences for the use of "länsi balkan" in context.

Similar translations for "länsi balkan" in English

länsi noun
English
länsi- adjective
English
Balkan noun
English

Context sentences for "länsi balkan" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishToinen ala, minkä haluaisin mainita, on Länsi-Balkan ja erityisesti Kosovo.
The second area I want to mention is the Western Balkans, especially Kosovo.
FinnishMyös Länsi-Balkan, transatlanttiset suhteet sekä Aasia ovat vahvasti esillä asialistalla.
The Western Balkans, transatlantic relations and Asia will also be high on the agenda.
FinnishKoko Länsi-Balkan ja Euroopan unioni tarvitsevat sitä ja ovat sen ansainneet.
That is what the whole of the western Balkans and the European Union need and have deserved.
FinnishEnsinnäkin Länsi-Balkan - minulla oli ilo matkustaa alueella hiljattain.
The Western Balkans - I was pleased to travel to the region recently.
FinnishMyös Länsi-Balkan ja tietysti neuvottelut Turkin kanssa on otettava huomioon.
But, also, the western Balkans and, of course, the negotiations with Turkey need to be considered.
FinnishEsimerkkinä voidaan mainita Länsi-Balkan, josta olemme niin usein keskustelleet tässä istuntosalissa.
Take the example of the Western Balkans which we have debated so often in this Chamber.
FinnishPidän käsitettä Länsi-Balkan erityisen epäonnistuneena ilmaisuna.
I regard the term 'western Balkans' as a most unfortunate one.
FinnishLänsi-Balkan tarvitsee selvät eurooppalaiset tulevaisuudennäkymät.
The Western Balkans needs a clear European perspective.
FinnishLänsi-Balkan on alue, joka on kärsinyt sodan ja tuhon lisäksi myös kommunismista 50 vuoden ajan.
The Western Balkans is an area affected not only by war and destruction but also by 50 years of Communism.
FinnishLänsi-Balkan ja sitä koskeva laajentumisstrategiamme ovatkin EU:n politiikkaa punnitseva testi.
The Western Balkans and our enlargement strategy for this region are a litmus test for our European policies.
FinnishLänsi-Balkan ja Ukraina tarvitsevat tätä kannustusta.
The Western Balkans and Ukraine need this motivating force.
FinnishAihe: Länsi-Balkan ja Kööpenhaminan kriteerit
Subject: The Western Balkans and the Copenhagen criteria
FinnishLänsi-Balkan ja Balkanin alue eivät ole Titon Jugoslavian lyhyttä kautta lukuun ottamatta olleet koskaan vakaita.
The Western Balkans and the Balkans have never been stable except during the brief era of Tito's Yugoslavia.
FinnishArvoisa puhemies, Länsi-Balkan tulee Suomen puheenjohtajakaudella olemaan esillä hyvin painavasti monin eri tavoin.
Mr President, during the Finnish Presidency the Western Balkans will be a very important issue in many different ways.
FinnishLänsi-Balkan on keskeinen osa Eurooppaa, ja meidän on tehtävä kaikkemme palauttaaksemme tämän tärkeän alueen takaisin Eurooppaan.
The Western Balkans are a central part of Europe and we must do our utmost to bring this important part back home to Europe.
FinnishEurooppa voi myös hyötyä siitä, että Länsi-Balkan lähenee Euroopan unionia turvallisuus- ja talouspolitiikan näkökulmasta.
Europe can also benefit from the Western Balkans moving closer to the European Union from a security and economic policy perspective.
FinnishArvoisa puhemies, Länsi-Balkan kuuluu edelleen Euroopan unionin ensisijaisiin painopistealueisiin.
   . Mr President, the Western Balkans are still among the European Union’s priorities.
Finnish   – Arvoisa puhemies, tämän asiakirjan 8 kohdassa todetaan, ettei Länsi-Balkan kuulu Eurooppaan, mikä on aivan perätön väite.
   – Mr President, under item 8, this document states that the Western Balkans do not form part of Europe, which is quite nonsensical.
FinnishUudelleentarkastelu on tärkeä toimi, joka muistuttaa meitä siitä, että Länsi-Balkan edistyy tiellä kohti Euroopan unionia.
This review is an important exercise, which reminds us that the Western Balkans are making progress along the path towards the European Union.
FinnishTästä syystä vastustan sanamuotoa, jolla Länsi-Balkan asetetaan samalle viivalle Länsi-Afrikan ja Etelä-Kaukasuksen kanssa.
I therefore object to the way in which this form of words puts the Western Balkans on the same level as West Africa and the Southern Caucasus.

Other dictionary words

Finnish
  • länsi balkan

Even more translations in the Greek-English dictionary by bab.la.