"länsimaisia" English translation

FI

"länsimaisia" in English

See the example sentences for the use of "länsimaisia" in context.

Context sentences for "länsimaisia" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishKyse on Venäjän taloudellisesta valtaamisesta länsimaisia ratkaisukeinoja soveltamalla.
This involves economically colonising Russia by using Western resources.
FinnishToisia tauteja laiminlyödään, koska länsimaisia lääkkeitä ei ole saatavilla tai ne eivät ole kohtuuhintaisia.
Some are neglected because western drugs are not made available or affordable.
FinnishHän tietää myös, ettei demokratiaa ja länsimaisia arvoja voida tyrkyttää afganistanilaisille.
He is also aware that it is not possible to foist democracy and Western values on the people of Afghanistan.
FinnishUnohdamme joskus, että islamistien terrorismilla on enemmän islaminuskoisia kuin länsimaisia uhreja.
We sometimes forget that there have been more Muslim victims of Islamist terrorism than Western victims.
FinnishBerliinin muuri olisi kaatunut jo aikaisemmin, jos olisimme opiskelleet länsimaisia kieliä 1960- ja 1980-luvulla.
The Berlin Wall would have fallen sooner if we had learnt Western languages back in the 1960s or 1980s.
FinnishMietintöön kätkeytyy länsimaisia kulttuuriarvoja, joissa oletetaan islamin vastustavan naisten oikeuksia.
Implicit in this report are western cultural values which make a presumption against the rights of women in Islam.
FinnishHallitus on myös jo kuukausien ajan kieltäytynyt ehdottomasti päästämästä länsimaisia joukkoja Sudaniin.
It was also the Government that categorically refused, for months, to accept the presence of a Western force in Sudan.
FinnishNäihin viitataan usein universaaleina arvoina, mutta ne ovat itse asiassa länsimaisia tai pikemminkin eurooppalaisia arvoja.
These are often referred to as universal values, but they are, in fact, Western, or rather European.
FinnishPonnistelemalla naisten aseman parantamiseksi Turkin hallitus pyrkii lähestymään länsimaisia vaatimuksia.
The Turkish Government’s efforts at improving the position of women represent an attempt on its part at approximating to Western standards.
FinnishTuolloin islamilaiset terroristit aloittivat maailmanlaajuisen sodan länsimaisia kulttuureja vastaan kylväen keskuuteemme pelkoa ja kuolemaa.
On that day Islamic terrorists started a global war against Western civilisation, bringing us fear and death.
FinnishKuitenkin voitaisiin sanoa, että vienti koskettaa ainoastaan maahan asettuneita suuria enimmäkseen länsimaisia yrityksiä.
These exports, however, are almost exclusively the work of the major companies, mostly Western, which have set up factories in this country.
FinnishAlgerian tilanne huolestuttaa kaikkia länsimaisia demokratioita, jotka etsivät myönteistä vuoropuhelua kulttuurierojen suhteen.
The situation in Algeria preoccupies all Western democracies who are seeking positive dialogue whilst respecting cultural differences.
FinnishTerrorismi on hyökkäys paitsi länsimaisia arvoja myös niitä maailmanlaajuisia arvoja vastaan, joihin Yhdistyneet Kansakunnat perustuu.
Terrorism is also not just an attack on western values, it is an attack on universal values which form the foundation for the United Nations.
FinnishÄlkää antako johtaa itseänne harhaan: fundamentalistisen islaminuskon edustajat ovat päättäneet jatkaa hyökkäyksiään länsimaisia demokratioita vastaan.
We must not have any illusions - there are Islamic fundamentalists that have decided to carry out attacks against Western democracies.
FinnishSitä, että islamilaistuminen on kiistatonta ja vaarantaa joukon hyvin perustavanlaatuisia eurooppalaisia ja länsimaisia arvoja, perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia.
That Islamisation is undeniable and puts a number of very fundamental European and Western values, fundamental rights and human rights at risk.
FinnishTurkin on edistyttävä vielä paljon, vakiinnutettava demokraattisia ja länsimaisia arvoja, ratkaistava kysymykset, jotka liittyvät sen suhteisiin Kreikkaan ja Kyprokseen.
Turkey must still make a lot of progress, embrace western democratic values, and resolve the question of relations with Greece and Cyprus.
FinnishKyse on keskiaikaisen tyyppisestä diktatuurista, joka käyttää länsimaisia PR-toimistoja esitelläkseen edustajiaan näennäisinä uudistajina hienoissa lehdissä.
This is a medieval-style dictatorship which uses western PR agencies to present its representatives as pseudo-modernising influences in glossy magazines.
FinnishKuten tiedättekin, tämänaamuisissa uutisissa on vahvistettu länsimaisia panttivankeja otetun kolme, muun muassa kaksi Euroopan unionin kansalaista, jotka ovat Ranskan kansalaisia.
As you know, the news this morning confirms that there are three western hostages, including two European citizens − two French citizens.
FinnishChiapasin tapahtumia ei voida sivuuttaa vain hätäisellä ja pelkistetyllä analyysillä tai käyttämällä länsimaisia parametreja, sillä tämä voi johtaa erittäin vakaviin virheisiin.
We cannot dismiss what is happening in Chiapas with a simplistic analysis or with western standards because very serious errors may be made.
FinnishKeinottelun osalta totean, että meidän on tietenkin löydettävä keino estää länsimaisia kapitalisteja saamasta rahoja, joiden pitäisi mennä riisinkasvattajille Vietnamiin.
As for speculation, yes of course we should find a way to stop western capitalists from making money that should be going to rice growers in Vietnam.

Other dictionary words

Finnish
  • länsimaisia

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Norwegian-English dictionary.