"länsimaissa" English translation

FI

"länsimaissa" in English

See the example sentences for the use of "länsimaissa" in context.

Context sentences for "länsimaissa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishOngelmana on, että täällä länsimaissa olen havainnut oudon asian. Toisaalta...
The problem is that here in the West, I see a strange thing, on the one hand ...
FinnishAristoteles on menestynyt paremmin länsimaissa kuin Averroes islamilaisissa maissa.
Aristotle was more successful in the West than Averroës was in the Islamic world.
FinnishArvioidaan, että länsimaissa pahoinpidellään nainen joka kymmenes sekunti.
It is estimated that one woman is beaten every ten seconds in western countries.
FinnishMedia on antanut monissa länsimaissa sellaisen kuvan, että Venäjä olisi hyökännyt.
In many Western countries the media has presented an image of Russia as the attacker.
FinnishKuuba on osoitus siitä, etteivät kaikki häpeämuurit ole murtuneet länsimaissa.
   . Cuba is proof that in the western world not all of the walls of shame have come down.
FinnishValitettavasti islaminusko liitetään länsimaissa terrorismiin.
Unfortunately, public opinion in the West links the Muslim faith with terrorism.
FinnishLänsimaissa vallitsevat voimakkaat intressit kannustavat tekemään niin.
Powerful interests in the West are clearly pressing in this direction.
FinnishLänsimaissa on tuberkuloosia ja aidsia, minkä vuoksi niitä voidaan myös hoitaa.
TB and AIDS exist here in the West, so treatments do too.
Finnish8:18 Aluksi sanoisin, että länsimaissa syödään lihaa ihan liian paljon.
8:18 Now to start with, I should say that we are eating way too much meat in the Western world.
FinnishTyöelämää Suomessa määrittelevät monet säännökset, niin kuin on yleistä monissa länsimaissa.
Work life in Finland is surrounded by many regulations, as is the case in most western countries.
FinnishEuroopassa ja länsimaissa vankien kuntouttaminen on selvästi tärkeä, keskeinen tuomion näkökohta.
In Europe and the Western world, rehabilitation is clearly an important, basic aspect of a sentence.
FinnishTästä ollaan länsimaissa huomattavasti vähemmän närkästyneitä.
There is much less indignation in the West concerning this.
FinnishJa me länsimaissa emme voineet ymmärtää miten kukaan saattoi toimia näin.
And we in the West couldn't understand how anybody could do this, how much this would restrict freedom of speech.
FinnishJotkin testatuista kemikaaleista on kielletty länsimaissa, mutta niitä käytetään yhä kehitysmaissa.
Some which have been tested have been banned in the West but are still in use in developing countries.
FinnishJuuri siksi Averroes on menestynyt paremmin länsimaissa kuin islamilaisissa maissa.
This is why Averroës was more successful in the West than in the Islamic world.
FinnishEn usko, että Tunisia ja Egypti haaveilevat demokratiasta siinä muodossa kuin se länsimaissa ymmärretään.
I do not believe that Tunisia and Egypt are dreaming of democracy as it is understood in the West.
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, Turkissa järjestetään vaaleja, mutta se ei ole demokratiaa länsimaissa hyväksytyn ajatuksen mukaan.
Madam President, Turkey holds elections but is not a democracy in the accepted Western sense.
FinnishTämä on odotettavissa vain muissa kuin länsimaissa, joissa maissa valtionyhtiöillä on monopoli televiestintämarkkinoilla.
That can only be expected in non-Western countries with a state monopoly in the telecom market.
FinnishTietysti länsimaissa on ollut talouskasvua.
And of course, there's been economic growth in the West.
FinnishArvoisa puhemies, Irakin tilanne on aiheuttanut länsimaissa suurta levottomuutta jo useiden kuukausien ajan.
Mr President, for several months now, there has been a real commotion among the Western countries with regard to Iraq.

Other dictionary words

Finnish
  • länsimaissa

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Korean dictionary.